Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
02/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Tân Thịnh

02/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Đồng Giang

02/06/2023 Cúp điện từ 06:10 đến 07:10

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Hợp Thịnh

02/06/2023 Cúp điện từ 07:20 đến 08:20

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Cây Cọ Sơn Nam

02/06/2023 Cúp điện từ 07:20 đến 08:20

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Hang Hút

02/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Vĩnh Sơn

02/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Cầu Bâm Sơn Nam

02/06/2023 Cúp điện từ 09:40 đến 10:40

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Ao Xanh Sơn Nam

02/06/2023 Cúp điện từ 09:40 đến 10:40

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Đồng Chùa

02/06/2023 Cúp điện từ 10:50 đến 11:50

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Chợ Cây Đa

02/06/2023 Cúp điện từ 10:50 đến 11:50

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Bình Man Sơn Nam

02/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Đồng Giang

02/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Tân Thịnh

02/06/2023 Cúp điện từ 06:10 đến 07:10

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Hợp Thịnh

02/06/2023 Cúp điện từ 07:20 đến 08:20

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Cây Cọ Sơn Nam

02/06/2023 Cúp điện từ 07:20 đến 08:20

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Hang Hút

02/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Vĩnh Sơn

02/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Cầu Bâm Sơn Nam

02/06/2023 Cúp điện từ 09:40 đến 10:40

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Ao Xanh Sơn Nam

02/06/2023 Cúp điện từ 09:40 đến 10:40

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Đồng Chùa

02/06/2023 Cúp điện từ 10:50 đến 11:50

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Chợ Cây Đa

02/06/2023 Cúp điện từ 10:50 đến 11:50

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Bình Man Sơn Nam

03/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 06:00

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Xã Đông Thọ

03/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 15:00

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Đông Thọ

03/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Sơn Dương

Lý do :


Khu vực : Khu vực Đông Thọ

03/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 17:00

Điện lực Yên Sơn

Lý do :


Khu vực : xã Phúc NInh, Lực Hành, Tân Long, Xuân Vân, Trung Trực, Kiến Thiết

03/06/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 12:00

Điện lực Yên Sơn

Lý do :


Khu vực : xã Tân Long, Tân Tiến