Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

Điện lực Gò Công Tây

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - 1 phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương xã Bình Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

Điện lực Gò Công Tây

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - 1 phần ấp Bình Khánh, Bình Ninh, Thọ Khương xã Bình Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Mỹ Thành Bắc huyện Cai Lậy và một phần xã Hậu Mỹ Trinh huyện Cái Bè

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Kim Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Kim Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Tân Bình xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Gò Công Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Phú xã Tân Thành

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Cẩm Sơn huyện Cai Lậy

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Kim Sơn

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Bà Tiên xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Bà Tiên xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện lực Cái Bè

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Đông Hoà Hiệp, Hoà Khánh, khu 1,2,3,4 thị trấn Cái Bè huyện Cái Bè, một phần ấp 3 xã Phú An huyện Cai Lậy

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Bình 1, Tân Bình 2A, Tân Bình 2B xã Tân Thuận Bình

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Bình 1, Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình

25/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Hưng Ngãi xã Đăng Hưng Phước

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần xã Kim Sơn, toàn xã Bình Trưng

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Thị Trấn Tân Hiệp huyện Châu Thành

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Gảnh xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Bà Từ xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Gò Công Tây

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Toàn phần Khu Phố 1, 2, 3, 4 và 1 phần khu phố 5, Thị trấn Vĩnh Bình. - 1 phần ấp Bình Trung, Thạnh Nhựt - 1 phần ấp Bình An, Phú Quí xã Vĩnh Hựu

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Gạo

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn xã Long Bình Điền (trừ ấp Thạnh Lợi), toàn xã Song Bình (trừ ấp Bình Hiệp)

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Giồng Keo xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Tân Định xã Tân Thới huyện Tân Phú Đông

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TL864, ấp Bình Tạo, xã Trung An; Một phần đường Nguyễn Thị Thập, Lê Văn Phẩm, LTHG, Trần Hưng Đạo, Hoàng Sa, Phường 4, 6, TP.Mỹ Tho.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Rạch Gầm, phường 1, TPMT

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Thái Sanh Hạnh, đường Trương Thành Công thuộc phường 8,9, TPMT

26/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường 7, TPMT

26/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Phong Thuận, xã Tân Mỹ Chánh, TPMT

26/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường 7, TPMT

26/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần phường 7, TPMT

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ xã Thới Sơn, TP Mỹ Tho, TG

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Trung An, Phước Thạnh, TPMT

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Nguyễn Trãi, phường 7, TPMT

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Nguyễn Trãi, phường 7, TPMT

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần TL879, xã Đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho;

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Gò Công Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Giồng Lãnh 1, Giồng Lãnh 2, Trại Cá xã Tăng Hòa

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Nguyễn Thị Hồng Chi

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Dương Quốc Trí

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng Huỳnh Văn Chư

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Tân Phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần xã Tân Hòa Tây, Thạnh Tân

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Lý Quàn 2 xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Pháo Đài xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Cồn Cống xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Ấp Bắc, Hồ Văn Nhánh, Nguyễn Quân, P 5, 10, TP.Mỹ Tho.

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Trung An, TPMT

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Quốc Lộ 50, ấp Tân Tỉnh, xã Tân Mỹ Chánh, TPMT

29/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Đốc Binh Kiều, phường 2, TPMT

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khách hàng công ty Vạn Đức

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Phú Hữu xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Phú Hữu xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Pháo Đài xã Phú Tân huyện Tân Phú Đông

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Trần Văn Cửu, xã Phước Thạnh, TPMT

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Long Tiên huyện Cai Lậy

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Tân Xuân xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Tân Hòa xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Tân Xuân xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Gò Công Tây

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh Trị

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Tam Bình huyện Cai Lậy

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Nhị Bình

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Tân Phú Đông

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : 1 phần ấp Tân Thành xã Tân Phú huyện Tân Phú Đông

01/04/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mỹ Tho

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Công ty CPĐTXD Tiền Giang, đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 9, TPMT

01/04/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Cai Lậy

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Tân Phú, Mỹ Hạnh Đông, một phần xã Tân Hội, phường Nhị Mỹ thị xã Cai Lậy và một phần xã Điềm Hy huyện Châu Thành

01/04/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện lực Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bình Hòa B xã Song Bình

01/04/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Chợ Gạo

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một Phần Khu 2, TT Chợ Gạo và một phần ấp Tân Phú 1 xã Tân Thuận Bình

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Tân Phước

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần TT Mỹ Phước

02/04/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Châu Thành

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần xã Tân Lý Tây, Thân Cửu Nghĩa huyện Châu Thành