Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Tân Thời, Lền Buối, xã LẠc Hòa, TXVC

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Kinh Ngan , xã Long Phú , huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Giồng Chùa, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu vực ấp Phương Bình 2 – xã Hưng Phú - huyện Mỹ Tú – tỉnh Sóc Trăng.

02/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : ấp Xây Cáp A, Sóc Tháo, TT Châu Thành, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

03/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp 10 - xã Trinh Phú

04/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần các ấp: Phú Giao, Thạnh Bình – xã Thạnh Quới.

04/06/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 15:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Lai Hòa A, xã Lai Hòa, TXVC

04/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Thạnh Trị

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Bao gồm xã Vĩnh Lợi; xã Vĩnh Thành; một phần các ấp: ấp 22, ấp Tà Tọt C - xã Thạnh Trị; ấp 21 - xã Thạnh Tân, một phần các ấp: ấp 13, ấp 23 – xã Châu Hưng.

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm chuyên dùng khách hàng Cấp nước Sóc Trăng

05/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông.

05/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú.

05/06/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm chuyên dùng khách hàng La Văn Hùng

05/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú.

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Cấp nước ST tại trụ 1/6

05/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp An Nghiệp xã An Thạnh 3, một phần Ấp Vàm Hồ, xã An Thạnh Nam, Huyện Cù Lao Dung - Tỉnh Sóc Trăng

05/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Hòa Thọ - xã Ngọc Đông

05/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú

05/06/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm La Văn Hùng

05/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần ấp Tân Lập, ấp Nước Mặn 2- xã Long Phú - huyện Long Phú.

05/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : trạm chuyên dùng khách hàng Trường Lộc

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần khóm Vĩnh Mỹ - Phường 3 – thị xã Ngã Năm.

05/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Khu 2 – xã Thạnh Phú

05/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Trường Lộc

05/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

05/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Một phần các khóm: Giồng Me, Soài Côn, Đai Rụng, Vĩnh Trung, phường 2, thị xã Vĩnh Châu.

05/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Tân Thời, Lền Buối,Ca Lạc xã Lạc Hòa, TXVC

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần khu vực ấp Phú Tức – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng.

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp An Phú, Xã An Thạnh Tây, Huyện Cù Lao Dung - Tỉnh Sóc Trăng

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Ấp An Hưng, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Phước Hòa – xã Gia Hòa 1

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Nguyễn Quốc Lập

06/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp 10 - xã Trinh Phú

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phấn ấp 7 - xã Ba Trinh

06/06/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Nguyễn Thị Gấm

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Long Phú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Mất điện Ấp 1, Ấp 2, Ấp 3 - TT Long Phú. Ấp Nước mặn 1 - xã Long Phú - Huyện Long Phú

06/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần ấp Trường Thành A – xã Trường Khánh - huyện Long Phú.

06/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : một phần Ấp Long Thành – xã Tân Long – thị xã Ngã Năm.

06/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : một phần Khóm Vĩnh Sử – Phường 3. – thị xã Ngã Năm.

06/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Lê Văn Trong

06/06/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : một phần Khóm Vĩnh Sử – Phường 3. – thị xã Ngã Năm.

06/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : một phần Ấp Mỹ Hòa – xã Long Bình. – thị xã Ngã Năm.

06/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Trần Văn Bé

06/06/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 17:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : một phần Ấp Cơi Nhì – xã Mỹ Bình. – thị xã Ngã Năm.

06/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực :

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Một phần khóm Biển Trên A, phường Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh Châu.

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần Ấp Trường Thành A, Trường Thành B, Trường An, Trường Hưng – xã Trường Khánh - huyện Long Phú.

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Tân Thời,xã Lạc Hòa, TXVC

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:30

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : không

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : không

06/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : không

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Lâm Hoàng Em

07/06/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Trần Văn Sơn

07/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Phú Hưng – xã Thạnh Phú.

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần các ấp: Cần Đước, Rạch Sên, Khu 3 – xã Thạnh Phú

07/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Lê Minh Nghiêm

07/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm NĐ Trần Văn Tấn

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp An Bình, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng

07/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Phú Hưng – xã Thạnh Phú.

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần ấp Sóc Dong – xã Tân Hưng - huyện Long Phú.

07/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Khóm Tân Thành – Phường 2.

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần khu vực các ấp Cầu Đồn, Mỹ Tân, Nội Ô, Mỹ Thuận, Mỹ Lợi A – Thị Trấn Huỳnh Hữu Nghĩa; Khu vực xã Mỹ Tú (trừ ấp Mỹ Hòa, Mỹ Hưng xã Mỹ Tú); Khu vực ấp Phước Thọ B, Phước Thọ C – xã Mỹ Phước, một phần ấp Phương An 2 – xã Hưng Phú – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng.

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khóm Huỳnh Thu phường Khánh Hòa thị xã Vĩnh Châu

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp Vĩnh Thạnh A, Mỹ Thanh, xã Vĩnh Hải, một phần ấp Hòa Giang, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

07/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Khu vực xã Thạnh Thới An và xã Thạnh Thới Thuận, một phần xã Tài Văn huyện Trần Đề, Sóc Trăng

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : không

07/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : không

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Phô Nô Cam pốt - Xã Tham Đôn.

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Nguyễn Văn Bi

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng

08/06/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Phạm Thanh Liêm

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng

08/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Huỳnh Thanh Bình

08/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Tạ Minh Tùng

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần ấp 4 – thị trấn Long Phú – huyện Long Phú.

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Long Phước – xã Long Bình. – thị xã Ngã Năm.

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Khóm Vĩnh Trung – Phường 3. – thị xã Ngã Năm.

08/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Long Phước – xã Long Bình. – thị xã Ngã Năm.

08/06/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Khóm 3 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm.

08/06/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Khóm 3 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm.

08/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Khóm 6 – Phường 1. – thị xã Ngã Năm.

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : không

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực TP Sóc Trăng

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Đường Hùng Vương – phía Thành đội (từ giáp nhà số 32 đến giáp đường Quốc Lộ 1), Huỳnh Phan Hộ.

08/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố.

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần các ấp: Hòa Lý, Cổ Cò, Hòa Đại, Hòa Muôn, Hòa Tần, Lương Văn Hoàng, Lương Văn Huỳnh – xã Ngọc Tố.

08/06/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Trần Minh Quyền, Nguyễn Văn Mận – xã Ngọc Tố.

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : - Một phần ấp phạm Kiểu xã Vĩnh Hiệp, một phần khóm Huỳnh Thu phường Khánh Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp Hòa Giang, Thạch Sao, xã Hòa Đông, một phần xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

08/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu.

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng

08/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Ngan Rô 1, thị trấn Trần Đề; Ấp Thanh Liêm, ấp Chợ, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Phước Hòa – xã Gia Hòa 1.

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Tại trạm Trần Thị Tú Nhanh

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Khu vực các ấp Thiện Tánh, Thiện Nhơn, Thiện Bình và một phần khu vực ấp Tà Ân B, Tà Ân A2 – xã Thuận Hưng – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng.

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Khu vực ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng.

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Khu vực ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng.

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Khu vực ấp Đai Úi – xã Phú Mỹ – huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng.

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Ấp Văn Sáu, Xã Đại Ân 1 huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng

09/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp 10 - xã Trinh Phú

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Bồ Đề, một phần ấp Cây Sộp - xã Kế Thành

09/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Long Phú

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần Ấp 4, – thị trấn Long Phú - huyện Long Phú.

09/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Vĩnh Thuận – xã Vĩnh Quới.. – thị xã Ngã Năm.

09/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Ngã Năm

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần Ấp Mỹ Đông 1 – xã Mỹ Quới.. – thị xã Ngã Năm.

09/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Châu Thành

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : ấp Sóc Tháo, Xây Cáp, TT Châu Thành, xã Phú Tâm, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng

10/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Mỹ Xuyên

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần ấp Vĩnh Xuyên – thị trấn Mỹ Xuyên.

10/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:30

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp Mỏ Ó, xã Trung Bình, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

12/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần khóm Giồng Me,phường 2, thị xã Vĩnh Châu

12/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp Hòa Giang, Thạch sao, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

12/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp Hòa Giang, Thạch sao, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

12/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện lực Kế Sách

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Ấp 10 - xã Trinh Phú

12/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

13/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Tân Thành, Mỹ Khánh A – xã Long Hưng, ấp Phương Hòa 1, 2, 3 Phương Bình 1, 2, Ấp Mới – xã Hưng Phú– huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng.

13/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Bình Danh, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

13/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Nguyễn Tăng, Xã Đại Ân 1, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

13/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần ấp Tân Hưng, xã Vĩnh Hiệp, thị xã Vĩnh Châu.

13/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:30

Điện lực thị xã Vĩnh Châu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Một phần khóm Wathpích, phường Vĩnh Phước, một phần ấp Ngã Tư, xã Hòa Đông, thị xã Vĩnh Châu.

13/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Ấp Hà Bô, xã Tài Văn, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

14/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp An Quới, xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao dung, Tỉnh Sóc Trăng

14/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Ấp Thanh Nhàn, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.

15/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp An Lạc, Xã An Thạnh Tây

16/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện lực Mỹ Tú

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Khu vực ngừng cung cấp điện: ấp Phương Thạnh 1, 2, Phương An 1, 2, 3 – xã Hưng Phú– huyện Mỹ Tú - tỉnh Sóc Trăng

16/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:30

Điện lực Cù Lao Dung

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần Ấp Bình Du, xã An Thạnh 2, huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng

17/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Trần Đề

Lý do : Bảo trì, sửa chữa lưới điện


Khu vực : Một phần Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, Sóc Trăng.