Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

ĐL Đông Hà

Lý do : - ĐH: VS, XLTX, xử lý phát nhiệt, lắp giá đỡ cáp tổng, bổ sung càng đồng sau ATM XT. - CPSQT: TNĐK TBA.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53NTZZ Nguyễn Trãi

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay tăng đơ giữ MBA, ép nối dây, xử lý độ võng dây hạ thế-Kế hoạch-


Khu vực : AC53PHTZ Phạm Hồng Thái

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, ép nối dây hạ thế-Kế hoạch-


Khu vực : AC53LTK6 Lý Thường Kiệt 6

23/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, thay bulong, bổ sung dây tiếp địa CSV bị mất cắp; CPSQT: TNĐK TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC53DT1Z Đông Thanh 1

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

ĐL Khe Sanh

Lý do : Tháo TBA T7.1 TĐ Hướng Sơn 560kVA-22/0.4kV; ĐLKS kết hợp phát quang tuyến.-Kế hoạch-


Khu vực : FC51TCAT Thôn Cát

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

ĐL Khe Sanh

Lý do : Tháo TBA T1.2 TĐ Hướng Sơn 560kVA-22/0.4kV.-Kế hoạch-


Khu vực : FD53HS12 TBA T1.2 Thủy Điện Hướng Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

ĐL Khe Sanh

Lý do : Tháo TBA T7.1 TĐ Hướng Sơn 560kVA-22/0.4kV; ĐLKS kết hợp phát quang tuyến.-Kế hoạch-


Khu vực : FD53HS71 TBA T7.1 Thủy Điện Hướng Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Đông Giang - XT 474 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53DGIA TBA Đông Giang

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Triệu Thuận 5 - XT 474 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53TT5Z Triệu thuận 5

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:30

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA An Lợi 2 - XT 474 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53AL2Z TBA An Lợi 2

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Triệu Thuận 4 - XT 474 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53TT4T Triệu Thuận 4

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Đại Hòa - XT 474 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53DHZZ TBA Đại Hòa

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:30

ĐL Vĩnh Linh

Lý do : Tách, đấu lèo VT114 (về phía VT114/1) XT 474 TC Cửa Tùng để thay DPT 448-8/34 Vĩnh Hòa-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : DC53THLZ Thôn Hiền Lương

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

ĐL Khe Sanh

Lý do : Tháo TBA T10.2 TĐ Hướng Sơn 560kVA-22/0.4kV; ĐLKS kết hợp phát quang tuyến.-Kế hoạch-


Khu vực : FC51CUOI TBA Thôn Cuôi

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:00

ĐL Khe Sanh

Lý do : XLTX các đầu cực hạ áp phát nhiệt của MBA-Kế hoạch-


Khu vực : FC53T2KK TBA T2 Khu KTTM Lao Bảo

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

ĐL Khe Sanh

Lý do : Tháo TBA T10.2 TĐ Hướng Sơn 560kVA-22/0.4kV; ĐLKS kết hợp phát quang tuyến.-Kế hoạch-


Khu vực : FD53H102 TBA T10.2 Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 12:30

ĐL Khe Sanh

Lý do : Tháo TBA T10.2 TĐ Hướng Sơn 560kVA-22/0.4kV; ĐLKS kết hợp phát quang tuyến.-Kế hoạch-


Khu vực : FD53HS5Z Thi công Thủy Điện Hướng Sơn_TBA-T5

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GC53QXCL Quật Xá (C.Lộ)

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53BDHZ BTLT Đông Hà

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53BN2Z Bơm Nước 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53BQX2 Bơm Quật Xá 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53BQXZ Bơm Quật Xá

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53F968 F968

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53MTDZ May Tân Định

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Xã Cam Thành đề nghị cắt điện xử lý hành lang qua khu vực thôn Quật Xá; - ĐLCL kết hợp bọc lèo và lắp chụp cách điện sứ đứng NR Bơm Quật Xá và NR BTLT Đông Hà - XT 478ĐHA.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53TD4Z Tiểu Đoàn 4

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Phong Sơn 1 – XT 472 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53PS1Z Phong Sơn 1

24/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 09:45

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA An Đôn - XT 472 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53ADZZ TBA An Đôn

24/03/2023 Cúp điện từ 10:10 đến 11:10

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Cầu Nhan Biều - XT 472 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53CNBZ TBA Cầu Nhan Biều

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Rào Thượng – XT 474 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53BLPN TBA Bắc Long ( Phương Ngạn)

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

ĐL Triệu Phong

Lý do : TNĐK (CBM Cấp 2) TBA Rào Thượng – XT 474 ĐHA-Kế hoạch-


Khu vực : HC53RTTL TBA Rào Thượng

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

ĐL Hải Lăng

Lý do : Cắt điện để thu hoạch cây theo đề nghị của UBND xã Hải Trường Thay Công tơ định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : KC53DTZZ TBA Đông Trường

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC53CSKB Chiếu sáng đường Khoá Bảo

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC53DTTC Đô thị Đông Thành Cổ

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC53KPTT Khu phố Tây Trì

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC53P31Z P3-1

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC53P32Z P3-2

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC53THDZ Trần Hưng Đạo

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX đường dây trung thế, phát quang hành lang tuyến, di dời cột VT123/1 – XT 476 ĐHA (xử lý đơn thư khách hàng)-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AD53DCKB Dân cư đường Khóa Bảo (Đài Truyền Hình)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:00

ĐL Gio Linh

Lý do : Nâng tủ hạ áp TBA Quang Hạ-Kế hoạch-


Khu vực : CC53QHZZ TBA Quang Hạ

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

ĐL Hải Lăng

Lý do : Cắt điện để đấu nối đường dây và TBA Trường Xuân Thọ 2 theo đền nghị của Ban QLDA tỉnh Quảng Trị Tách, đấu lèo VT42 XT475 E83 Đấu nối ĐZ&TBA Trường Xuân Thọ 2 Thí nghiệm định kỳ MC475/32 Hải Trường Luân chuyển MBA TBA Mỵ Trường 2 (50kVA) <-> MBA TBA Tân Trường (100kVA)-Kế hoạch-


Khu vực : KC53MT2Z TBA Mỵ trường 2

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

ĐL Hải Lăng

Lý do : Cắt điện để đấu nối đường dây và TBA Trường Xuân Thọ 2 theo đền nghị của Ban QLDA tỉnh Quảng Trị Tách, đấu lèo VT42 XT475 E83 Đấu nối ĐZ&TBA Trường Xuân Thọ 2 Thí nghiệm định kỳ MC475/32 Hải Trường Luân chuyển MBA TBA Mỵ Trường 2 (50kVA) <-> MBA TBA Tân Trường (100kVA) - Di dời ĐZ hạ áp sau TBA Trường Xuân Thọ - Đấu nối ĐZ hạ áp XDM sau TBA Trường Xuân Thọ 2 - Phân tải TBA Trường Xuân Thọ sang TBA Trường Xuân Thọ 2-Kế hoạch-


Khu vực : KC53TXTZ TBA Trường Xuân Thọ

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Hải Lăng

Lý do : Luân chuyển MBA TBA Tân Trường (100kVA) <-> MBA TBA Mỵ Trường 2 (50kVA)-Kế hoạch-


Khu vực : KC53TTRZ TBA Tân Trường

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

ĐL Đông Hà

Lý do : VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, nâng tủ hạ áp, nâng cáp tổng, XT, sơn MBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC53LL4Z Lê Lợi 4

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

ĐL Đông Hà

Lý do : ĐH: VS, XLTX, lắp giá đỡ cáp tổng, xử lý chảy dầu, bổ sung dầu MBA, thay thế HTĐĐ; CPSQT: TNĐK TBA.-Kế hoạch-


Khu vực : AC53NT1Z Nguyễn Trãi 1

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53AH2Z TBA An Hưng 2

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53AHTT TBA An Hưng - Triệu Tài

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53BLD2 TBA Bích La Đông 2

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53BLD3 Bích La Đông 3

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53BLDT TBA Bích La Đông - Triệu Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53BLNT TBA Bích La Nam - Triệu Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53BLTT TBA Bích La Trung - Triệu Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53HK3Z TBA Hậu Kiên 3

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53NC2T TBA Nại Cữu 2-Triệu Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53NCTD TBA Nại Cửu - Triệu Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53PL2Z TBA Phú Liêu 2

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện lực Thành Cổ

Lý do : UBND Triệu Tài đê nghị cắt điện để xử lý vi phạm hành lang thôn An Hưng (xã Triệu Tài), ĐLTC kết hợp lắp đặt TI ranh giới Thành Cổ-Triệu Phong tại VT69 XT 475 TC Thành Cổ, đấu lèo VT69 XT 475 TC Thành Cổ, lắp xà chuyển dây để xử lý hành lang tại VT67/1 và 67/71 rẽ Bích La XT 475 TC Thành Cổ-Kế hoạch-


Khu vực : BC53PLTT TBA Phú Liêu - Triệu Tài

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Cam Lộ

Lý do : - Tách, đấu lèo VT168-2/16 NR 22kV đi TBA Trung Đoàn 9 XT 478ĐHA; - Thay FCO, kết hợp thực hiện cải tạo nối đất CSV TBA Trung Đoàn 9.-Kế hoạch-


Khu vực : GD53TD9Z Trung Đoàn 9