Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CE02 Phước Hải 1 (CJV)

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CE06 Phước Hải 2( CJX)

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CE08 Biên Phòng

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CE09 CB thực phẩm

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CE10 Hội ND Việt Nam

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA XN CBTP, thay TI đo dếm , phối hợp XNDV CMB LBS Phước Thịnh XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CE22 Vinpearl Hội An

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An thay bão dưỡng MBA Công Ty 3A XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CY14 Công ty 3A

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : - Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng DHP đăng ký công tác CBM MBA và các thiết bị kềm các TBA mỏ đá Duy Trung (CBM tài sản khách hàng) XT 473 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp thay TI định kỳ các TBA Mỏ đá Duy Trung XT 473 E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DY05 Mỏ Đá Duy Trung T1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : - Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng DHP đăng ký công tác CBM MBA và các thiết bị kềm các TBA mỏ đá Duy Trung (CBM tài sản khách hàng) XT 473 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp thay TI định kỳ các TBA Mỏ đá Duy Trung XT 473 E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DY16 Mỏ đá Duy Trung 2

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : - Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng DHP đăng ký công tác CBM MBA và các thiết bị kềm các TBA mỏ đá Duy Trung (CBM tài sản khách hàng) XT 473 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp thay TI định kỳ các TBA Mỏ đá Duy Trung XT 473 E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DY22 Mỏ đá Duy Trung T3

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : - Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng DHP đăng ký công tác CBM MBA và các thiết bị kềm các TBA mỏ đá Duy Trung (CBM tài sản khách hàng) XT 473 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp thay TI định kỳ các TBA Mỏ đá Duy Trung XT 473 E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DY23 Mỏ đá Duy Trung T4

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : - Công ty CP công trình giao thông vận tải Quảng Nam phối hợp với Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng DHP đăng ký công tác CBM MBA và các thiết bị kềm các TBA mỏ đá Duy Trung (CBM tài sản khách hàng) XT 473 E158 - Điện lực Duy Xuyên kết hợp thay TI định kỳ các TBA Mỏ đá Duy Trung XT 473 E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DY45 T5 Mỏ đá Duy Trung

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:45

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn thực hiện SCTX: thay tủ điện TBA TLHĐM Khúc Lũy, thay coliê xà rỉ rét tại trụ 133/18/7 chụp silicon ĐZ từ trụ 133/18/7-133/18/18 XT 471ĐBA-Kế hoạch-


Khu vực : IH23IP08 Thuỷ lợi hoá đất màu Khúc Luỹ

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Thôn Vòng XT 471T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC23UZ01 Voòng

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Tà Ry 1 XT 471T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC12UY03 Tà Ri

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:30

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Rờ Bượp 2 XT 471T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC23UR07 R'Bhướp

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:30

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Tơ Viêng 1 XT 471T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC23UR05 Tơ Viêng 1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện lực Thăng Bình

Lý do : ĐLTB công tác thay TI định kỳ TBA Công ty TNHH SXCBTP - XT 471TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FH23FS15 Chế biến thực phẩm Quảng Nam

23/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 11:45

Điện lực Thăng Bình

Lý do : ĐLTB công tác thay TI định kỳ TBA Trần Công Thư - XT 476TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FH23FM07 Nuôi tôm Trần Công Thư

23/03/2023 Cúp điện từ 12:45 đến 14:15

Điện lực Thăng Bình

Lý do : ĐLTB công tác thay TI định kỳ TBA Bơm Thái Nam - XT 479TTH-Kế hoạch-


Khu vực : FH23AY01 Bơm Thái Nam

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Thanh Ninh-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GT15 Thanh Ninh

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Phú Thịnh-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GT18 Phú Thịnh

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Bê tông Hiệp Hưng-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA43 Bê tông Hiệp Hưng

23/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 17:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Mỏ đá Phú Quý-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN22 Mỏ đá phú quý

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Trà Linh 7 XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OU03 Trà Linh 7

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Ông Vinh XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OY09 TBA Ông Vinh

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Trà Linh 1 XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OU01 Trà Linh 1

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Ông Ní XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OY06 TBA Ông Ní

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành bảo dưỡng, CBM TBA Nam Định XT471TAN (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BL08 Nam Định

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành bảo dưỡng, CBM TBA Tiên Xuân 2 XT471TAN (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BL04 TĐC Tiên Xuân 2

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành bảo dưỡng, CBM TBA Cảnh sát biển T1 XT473KHA (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BT28 Cảnh Sát Biển T1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay TI định kỳ kết hợp kiểm tra xử lý tiếp xúc tại TBA Việt Quang XT 473E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DA34 Việt Quang

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên đăng ký công tác thay TI định kỳ kết hợp kiểm tra xử lý tiếp xúc tại TBA Nhà máy nước Nam Phước T1 XT 476E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DA41 NM nước Nam Phước T1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : IH23IU02 Daikyo Ohta

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : IH23IU03 CTy may Hoà Thọ Điện Bàn

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : IH23IU04 Pepsico T2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn thực hiện thay xà trụ 58/4 bọc silicon sứ trụ 58/2 đến 58/9, vệ sinh lèo trụ 58/9/1, tháo lèo trụ 58/9/7 XT 473ĐBA-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : IH23IU15 May Hòa Thọ Điện Bàn T2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Zơ Ngây XT 472T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC23KT03 Zơ Ngây

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Chờ Cớ XT 472T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC23KR05 Chờ Cớ

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:30

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Xã Ba 4 XT 472T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC23KS04 Xã Ba 4

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:30

Điện lực Đông Giang

Lý do : Điện lực Đông Giang CBM TBA Xã Ba 2 XT 472T74-Kế hoạch-


Khu vực : KC23KS02 Xã Ba 2

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Măng Liệt XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OR17 TBA Măng Liệt

24/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 12:15

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Long Túc 1 XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OR15 TBA Long Túc 1

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Tu Hon 2 XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OR13 TBA Tu Hon 2

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My + XNDV CBM TBA Long Mu 2 XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OR14 TBA Long Mu 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM, thay roan MBA TBA Hùng Vương 5 XT 472TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AB14 Hùng Vương 5

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:15

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM TBA TĐC An Hà XT 478TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AA04 TĐC An Hà

24/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 17:15

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM TBA KDC An Phú XT 478TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AA03 KDC P.An Phú

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:30

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Điện lực Tiên Phước thực hiện thay định kỳ TI khách hàng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền Thanh - Truyền hình huyện Tiên Phước-Kế hoạch-


Khu vực : EC23EA07 TTHC Tiên Phước

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Điện lực Tiên Phước thi công xử lý mất an toàn đường dây hạ thế TBA Tam Dân 10 XT 472H4-Kế hoạch-


Khu vực : EC23QS10 Tam Dân 10

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Điện lực Tiên Phước thi công xử lý mất an toàn đường dây hạ thế TBA Tam Dân 10 XT 472H4-Kế hoạch-


Khu vực : EH23QS14 Bưu Cục Cây Sanh

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Giang 4-1 XT 471T46-Kế hoạch-


Khu vực : NC23NV09 Trà Giang 4-1

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Long Cheng XT 472NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OR08 TBA Long Cheng

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Thôn 4 Trà Linh XT 472NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC12OU06 Thôn 4 Trà Linh

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Giang 5 XT 471T46-Kế hoạch-


Khu vực : NC12NV05 Trà Giang 5

25/03/2023 Cúp điện từ 12:30 đến 15:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Giang 7 XT 471T46-Kế hoạch-


Khu vực : NC12NV10 Trà Giang 7

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Cang 7 XT 472NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC23OQ05 TBA Trà Cang 7

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Mai 3 XT 473NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC23OV03 Trà Mai 3

25/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Giang 8 XT 471T46-Kế hoạch-


Khu vực : NC12NV11 Trà Giang 8

26/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 17:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện Hưng Long T3 XT478KHA (Định kỳ TI)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BJ12 Hưng Long 3

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GC23GA13 Giặt Tẩy

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GC23GA20 Thị trấn 4

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GC23GA35 Huyện Đội Đại Lộc

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA22 Bệnh Viện Bắc Quảng Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA23 May Thái Liên

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA43 Bê tông Hiệp Hưng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA45 Xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc.-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN21 Phú Quý

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN22 Mỏ đá phú quý

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN24 Nhà máy giấy Đại Hiệp T1

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN25 Nhà máy giấy Đại Hiệp T2

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN27 TBA Hải Thành Công

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN29 VLXD Hiệp Hưng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải để thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN30 Mỏ đá Phú Quý 2

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GC23GA13 Giặt Tẩy

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GC23GA20 Thị trấn 4

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GC23GA35 Huyện Đội Đại Lộc

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA22 Bệnh Viện Bắc Quảng Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA23 May Thái Liên

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA43 Bê tông Hiệp Hưng

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA45 Xử lý chất thải rắn Bắc Quảng Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN22 Mỏ đá phú quý

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN24 Nhà máy giấy Đại Hiệp T1

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN25 Nhà máy giấy Đại Hiệp T2

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN27 TBA Hải Thành Công

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN29 VLXD Hiệp Hưng

26/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Chuyển tải lại sau khi thực hiện công tác: - Đội QLVHLĐCT Quảng Nam vệ sinh bão dưỡng, sơn tăng cường cách điện TCC41; MBA T1; ngăn 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - ETC CBM cáp lực lộ tổng, tự dùng cáp lực nối 2 thanh cái; cáp ngầm XT 471, 473, 475 trạm 110kV Đại Lộc. - CPSC thi công thay cáp ngầm xuất tuyến 472 trạm 110kV Đại Lộc. - Thực hiện đóng xung kích cáp ngầm XT 472 trạm 110kV Đại Lộc. - ĐL Đại Lộc thực hiện tháo, đấu lèo 03 đầu cáp ngầm XT 473 (tại trụ 01), XT 475 (tại trụ 01) trạm 110kV Đại Lộc phục vụ công tác mục I.7-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN30 Mỏ đá Phú Quý 2

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác xử lý tiếp xúc TBA Đại Dương Kính XT 471E158-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DY14 Đại Dương Kính

26/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM và thay roan MBA Bàn Sơn XT 473 T91-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DR14 Bàn Sơn

26/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác CBM và thay roan MBA Gạch An Hòa XT 473 T91-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DP20 Gạch An Hòa

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:30

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Công ty TNHH MTV VTTB Mạnh Gia Phát thực hiện công tác lắp xà, căng dây, đấu nối đường dây xây dựng mới cấp điện công ty TNHH FM Sports & Leisure Products tại trụ 101/43/12/27 NR CCN Đồi 30 XT 471ETK-Kế hoạch-


Khu vực : EH23QA21 CCN Đồi 30 GĐ 3

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:30

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Công ty TNHH MTV VTTB Mạnh Gia Phát thực hiện công tác lắp xà, căng dây, đấu nối đường dây xây dựng mới cấp điện công ty TNHH FM Sports & Leisure Products tại trụ 101/43/12/27 NR CCN Đồi 30 XT 471ETK-Kế hoạch-


Khu vực : EH23QA22 CCN Đồi 30 GĐ 3_Kim Hoàng Vũ

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Điện lực Tiên Phước thực hiện công tác SCTX xử lý dây nối đất sau CSV tại mặt MBA, bảo dưỡng MBA thuộc TBA CCN Phú Thịnh XT 471ETK-Kế hoạch-


Khu vực : EH23QA10 Cty TNHH may mặc Mỹ Hưng

26/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:30

Điện lực Quế Sơn

Lý do : Công ty CP XLĐ Quảng Nam (XDCB): Đăng ký dựng trụ, lắp xà, thay dây từ trụ 53-97 ĐZ 372 T91-Kế hoạch-


Khu vực : MC23TY01 Trung An

26/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:30

Điện lực Quế Sơn

Lý do : Công ty CP XLĐ Quảng Nam (XDCB): Đăng ký dựng trụ, lắp xà, thay dây từ trụ 53-97 ĐZ 372 T91-Kế hoạch-


Khu vực : MH23DR13 Gạch Tuynel Ngọc Anh

26/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:30

Điện lực Quế Sơn

Lý do : Công ty CP XLĐ Quảng Nam (XDCB): Đăng ký dựng trụ, lắp xà, thay dây từ trụ 53-97 ĐZ 372 T91-Kế hoạch-


Khu vực : MH23DR16 Đập Thạch Bàn

26/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:30

Điện lực Quế Sơn

Lý do : Công ty CP XLĐ Quảng Nam (XDCB): Đăng ký dựng trụ, lắp xà, thay dây từ trụ 53-97 ĐZ 372 T91-Kế hoạch-


Khu vực : MH23DR17 Công ty Thăng Hoa

26/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:30

Điện lực Quế Sơn

Lý do : Công ty CP XLĐ Quảng Nam (XDCB): Đăng ký dựng trụ, lắp xà, thay dây từ trụ 53-97 ĐZ 372 T91-Kế hoạch-


Khu vực : MH23DR18 Thảo Kiên_NLMT

26/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 17:30

Điện lực Quế Sơn

Lý do : Công ty CP XLĐ Quảng Nam (XDCB): Đăng ký dựng trụ, lắp xà, thay dây từ trụ 53-97 ĐZ 372 T91-Kế hoạch-


Khu vực : MH23DR19 Tuấn Phong_NLMT

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Mai 2 XT 474NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC23OV02 Trà Mai 2

26/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:00

Điện lực Trà My

Lý do : Điện lực Trà My CBM TBA Trà Tập 5 XT 473NTM-Kế hoạch-


Khu vực : NC23OX05 Trà Tập 5

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 12:30

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Công ty CP ĐT&PT CN Quảng Nam thi công thay dây tóm sứ trụ 52/2A XT 472TKY; Di dời TBA Phan Đình Phùng từ trụ 52/3A đến trụ 52/4A XT 472TKY; Đấu nối ĐZ hạ áp tại trụ A-1 sau TBA Phan Đình Phùng. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AH03 Phan Đình Phùng

26/03/2023 Cúp điện từ 05:00 đến 12:30

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Công ty CP ĐT&PT CN Quảng Nam thi công thay dây tóm sứ trụ 52/2A XT 472TKY; Di dời TBA Phan Đình Phùng từ trụ 52/3A đến trụ 52/4A XT 472TKY; Đấu nối ĐZ hạ áp tại trụ A-1 sau TBA Phan Đình Phùng. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : AH23AH11 Chợ Tam Kỳ

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM, thay roan MBA TBA XNM Trường Giang XT 471TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AH23AC03 XN May Tam Kỳ

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ thay TI định kỳ TBA Giày da T5 XT 474TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AH23AE38 Công ty giày Quảng Nam T5

26/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:00

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Nguyễn Du 3 XT 478TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AG27 Nguyễn Du 3_AQB

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : Công ty TNHH MTV Đầu tư XLCN Quảng Nam phối hợp với đơn vị thí nghiệm bảo dưỡng, CBM TBA Đất Quảng T7 XT484KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BO25 Đất Quảng T7

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện TBA Composite XT480KHA (Định kỳ TI)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BO98 Composite

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện TBA Mai Kỳ Hà XT474KHA (Định kỳ TI)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BI23 Công ty TNHH Thủy sản Mai Kỳ Hà

26/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện Cảnh sát biển T2 XT473KHA (Định kỳ TI)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BT29 Cảnh Sát Biển T2

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY02 Tam Xuân 3-2 (Mỹ Tân An 2.)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY03 Tam Xuân 3-3 (Mỹ Tân An 3.)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY04 Tam Xuân 3-4(Trường An - TXuân)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY05 Tam Xuân 3-5

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY06 Tam Xuân 3-6

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY07 Tam Xuân 3-7

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY19 TBA Tam Xuân 3-8

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY20 Tam Xuân 3-10

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY28 Tam Xuân 3-11

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BZ07 Tam Xuân4-1-(ThạchBích )

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BZ08 Tam Xuân 4-2.(Thạch Bích)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BZ09 Tam Xuân 4.3

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BZ10 Tam Xuân 4.4

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BZ11 Tam Xuân 4.5

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BZ14 TBA Tam Xuân 4-8 - ANW

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BK16 Hưng Minhg Quang_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY21 The Linh_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY22 PSCQN_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY23 Nam Sơn_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY24 Huy Quân_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY25 Đăng Trung_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY26 Skylar_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BZ01 NMN BOO Phú Ninh

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-8 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, nâng xà FCO, CBM TBA Tam Xuân 4-4 XT476TKY (CBM 2023) ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 4-1 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BZ13 Trạm xử lý rác thải Tam Xuân

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BZ14 Cục Dự Trữ Nhà Nước

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY02 Tam Xuân 3-2 (Mỹ Tân An 2.)

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY03 Tam Xuân 3-3 (Mỹ Tân An 3.)

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY04 Tam Xuân 3-4(Trường An - TXuân)

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY05 Tam Xuân 3-5

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY06 Tam Xuân 3-6

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY07 Tam Xuân 3-7

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY19 TBA Tam Xuân 3-8

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 17:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành phối hợp XNDVĐL Quảng Nam bảo dưỡng, CBM TBA Tam Xuân 3-10 XT476TKY (CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BY20 Tam Xuân 3-10

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BK16 Hưng Minhg Quang_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY22 PSCQN_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY23 Nam Sơn_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY24 Huy Quân_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY25 Đăng Trung_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BY26 Skylar_NLMT

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BZ01 NMN BOO Phú Ninh

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành xử lý mất an toàn tại trụ 39/7/43, 39/7/44A XT476TKY (Xử lý kiến nghị địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BZ14 Cục Dự Trữ Nhà Nước

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An SCTX TBA An Bàng 2 XT 473-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CA20 An Bàng 2 (CJZ1)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Xử Lý Nước Thải XT 480-ĐNĐN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23ID30 Xử lý nước thải (CCN an lưu)

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Mạnh Tiến XT 480-ĐNĐN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23ID13 Mạnh Tiến

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Thanh Vân XT 473-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CH04 KS Thanh Vân

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS Huy Hoàng XT 478-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CB01 KS Huy Hoàng

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:45

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác vệ sinh xử lý tiếp xúc TBA Thôn 6 Duy Nghĩa T2 XT 477 TBI2 kết hợp công tác xử lý mất an toàn ĐZ 0,4 kV: thay dây dẫn hạ thế-Kế hoạch-


Khu vực : DC23DQ18 Thôn 6 Duy Nghĩa T2

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Bảo trì Thủy điện A Vương-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GT20 Bảo TRì TĐ A Vương

27/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Phú Hải (KH Mai Thanh Phương)-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN19 Phú Hải

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Á Châu (KH Gia Nghi, KH Đông Trường Sơn)-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN12 Á Châu

27/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 17:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Hải Thành Công-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN27 TBA Hải Thành Công

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 10:00

Điện lực Quế Sơn

Lý do : ĐL Quế Sơn&XNDV: CBM, Thay TI TBA An Thịnh-XT 475 TBI2-Kế hoạch-


Khu vực : MH23MN06 An Thịnh

27/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Nam Giang

Lý do : Điện lực Nam Giang CBM TBA Cổng Dồn XT 374E58-Kế hoạch-


Khu vực : PC23PZ26 Công Dồn

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện Lực Nam Giang

Lý do : Điện lực Nam Giang CBM TBA T4A Sông Bung 2 XT 374E58-Kế hoạch-


Khu vực : PH23PZ07 T4A Sông Bung 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:30

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Công ty CP KT Năng lượng Việt CBM TBA T2 Vinaconex 25 XT 474TKY.-Kế hoạch-


Khu vực : AH23AE40 T2 Vinaconex 25

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành bảo dưỡng, thay thu lôi van hỏng, CBM TBA Long Phú 2 XT478KHA (XSLC, CBM 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC23BJ06 Long Phú 2

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Tuyển Cát XT474KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BO74 Tuyển cát Núi Thành

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Đào Duy Tam XT471TAN (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BP02 Đào Duy Tam

28/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Lê Công Dương XT471TAN (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BP20 Lê Công Dương

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Phú Khang XT 471-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CB48 NH Phú Khang

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA Ngân Hàng Công Thương XT 471-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CF03 NH Công Thương

28/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An đăng ký thay đo đếm định kỳ TBA KS LUMAR XT 471-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CB50 KS Lumar

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bệnh viện Bình An XT 475E158 (tài sản khách hàng)-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DA50 Bệnh Viện Bình An

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bệnh viện Bình An XT 475E158 (tài sản khách hàng)-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DA50 Bệnh Viện Bình An

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 14:00

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Chi cục Thuế Duy Xuyên XT 473E158 (tài sản khách hàng)-Kế hoạch-


Khu vực : DH23DA18 Chi cục thuế Duy Xuyên

28/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Công ty May Mạnh Tiến XT 476E158 (tài sản khách hàng)-Kế hoạch-


Khu vực : DH23IT15 Cty Mạnh Tiến

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Điện lực Tiên Phước thực hiện công tác SCTX xử lý dây nối đất sau CSV tại mặt MBA, xử lý mất an toàn đường dây hạ thế: đứt đai thép, tụt khóa treo thuộc TBA Tam Vinh 7 XT 471ETK-Kế hoạch-


Khu vực : EC23QZ04 Tam Vinh 7

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:00

Điện lực Tiên Phước

Lý do : Điện lực Tiên Phước thực hiện công tác SCTX xử lý dây nối đất sau CSV tại mặt MBA, xử lý mất an toàn đường dây hạ thế: dây rớt xà, dây võng thấp thuộc TBA Tam Vinh 5 XT 471ETK-Kế hoạch-


Khu vực : EC23QA16 Tam Vinh 5

28/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 10:45

Điện lực Thăng Bình

Lý do : ĐLTB hỗ trợ KH thí nghiệm TBA Trường CSGT 1 XT 471TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FH23FS02 Trường Trung cấp CSGT 2

28/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 16:45

Điện lực Thăng Bình

Lý do : ĐLTB hỗ trợ KH thí nghiệm TBA Trường CSGT 2 XT 471TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FH23FS01 Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): - Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Tích Phú-XT476/ĐLO - Cải tạo dây tiếp địa CSV để đo dòng rò online tại TBA Tích Phú-XT476/ĐLO - Bọc silicon sứ đỡ nhánh rẽ Tích Phú-XT476/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN20 Tích Phú

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA May Đại Thắng-XT473/ĐĐO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GY11 May Đại Thắng

28/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc: Thay TI định kỳ tại TBA Thương mại Đại Lộc-XT475/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GA17 Thương Mại Đại Lộc

28/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Nhất Hưng Đại Đồng-XT473/ĐLO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GT23 Nhất Hưng Đại Đồng

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Phú Long-XT473/ĐĐO-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GY04 Phú Long

28/03/2023 Cúp điện từ 15:30 đến 17:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Điện lực Đại Lộc + Xí nghiệp SC-TN (CPSC): Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Hòa Đông-XT475/ĐĐO-Kế hoạch-


Khu vực : GC23GA37 Hòa Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Điện Thắng 5 T3 XT 471ĐBA-Kế hoạch-


Khu vực : IC23IW12 Điện Thắng 5 T3

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn thực hiện thay TI định kỳ, vệ sinh TBA Vải KT T2 XT 476ĐNĐN-Kế hoạch-


Khu vực : IH23IC63 Vải Kỹ thuật T2

28/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:00

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Câu Nhi Tây 2 XT 471ĐBA-Kế hoạch-


Khu vực : IC23IA26 Câu Nhi Tây 2

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Nam Giang

Lý do : Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA-Kế hoạch-


Khu vực : PC21PU01 Thôn 48

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Nam Giang

Lý do : Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA-Kế hoạch-


Khu vực : PC21PU02 Thôn 49A

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Nam Giang

Lý do : Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA-Kế hoạch-


Khu vực : PC21PU03 Thôn 49B

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Nam Giang

Lý do : Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA-Kế hoạch-


Khu vực : PC21PU04 Thôn 47

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Nam Giang

Lý do : Điện lực Nam Giang CBM, SCTX các TBA thôn 49A, thôn 49B, thôn 49C, thôn 47, thôn 48 XT 471TTG CVA-Kế hoạch-


Khu vực : PC21PU05 TBA Thôn 49C

28/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tân Thạnh 3 XT 472TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AF45 Tân Thạnh 3

28/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 11:30

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tam Phú 6 XT 472TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AX05 Tam Phú 6

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tam Phú 9 XT 472TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AX09 Tam Phú 9

28/03/2023 Cúp điện từ 15:15 đến 17:00

Điện lực Tam Kỳ

Lý do : Điện lực Tam Kỳ CBM TBA Tam Phú 14 XT 472TKY-Kế hoạch-


Khu vực : AC23AX14 Tam Phú 14

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện TBA Nguyễn Thị Luận 2 XT477TAN (Định kỳ TI)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BN24 Nguyễn Thị Luận T2

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Rạng Đông T1, Rạng Đông T2 XT478KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BS26 MĐ Rạng Đông

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Rạng Đông T1, Rạng Đông T2 XT478KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BS39 TBA Rạng Đông T2

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : Điện lực Núi Thành hỗ trợ khách hàng thí nghiệm, kiểm định TBA Lâm sản NCL XT478KHA (KH đăng ký thí nghiệm, kiểm định thiết bị)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23BS15 Lâm Sản Nam Chu Lai

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện Lực Núi Thành

Lý do : ĐL Núi Thành thay định kỳ TI tại tủ điện TBA TTHL Kỹ năng XT477TAN (Định kỳ TI)-Kế hoạch-


Khu vực : BH23TW24 Trung tâm huấn luyện kỹ năng

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Đồng Nà XT 473-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW01 Đồng Nà (CKB)

29/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cửa Suối XT 473-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW16 Cửa Suối (CK1A)

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA KDC Xuân Mỹ XT 473-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CB22 KDC Xuân Mỹ (CJM1)

29/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cồn Thu 2 XT 473-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CD42 Cồn Thu 2 (CJM2)

29/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bơm Cầu Đen XT 476E158-Kế hoạch-


Khu vực : DC23DA39 Bơm Cầu Đen

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Lệ An 2 XT 471 T91-Kế hoạch-


Khu vực : DC23DN15 Lệ An 2

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 16:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Kiểm Lâm 2 XT 471 T91-Kế hoạch-


Khu vực : DC23DP23 Kiểm Lâm 2

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 17:30

Điện lực Duy Xuyên

Lý do : Điện lực Duy Xuyên phối hợp với Đội Thí nghiệm Sửa chữa - Xí nghiệp Dịch vụ Điện lực Quảng Nam công tác thay TI định kỳ kết hợp công tác CBM TBA Bến Đền Tây XT 476E158-Kế hoạch-


Khu vực : DC23IT03 Bến Đền Tây

29/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện lực Thăng Bình

Lý do : ĐLTB công tác thay TI định kỳ và hỗ trợ KH thí nghiệm TBA DOMEX 2 - XT 471TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FH23FS21 TBA Domex 2

29/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 11:45

Điện lực Thăng Bình

Lý do : ĐLTB công tác thay TI định kỳ và hỗ trợ KH thí nghiệm TBA XN May Hòa Thọ - XT 471TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FH23FS16 May Hòa Thọ Bình Phục

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI13 Xóm Trảng (CJI)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI14 K 2 Thanh Hà (CJG)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI14 K 2 Thanh Hà (CJG)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI15 KDC K6 Thanh Hà (K9)(CKY)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI16 TĐC Thanh Hà - K11 (CKX)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI17 KDC K7 Thanh Hà (K10)( KZ)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI18 Kinh Tế Mới (CJU)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI20 Bàu Đưng (CJG1)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI20 Bàu Đưng (CJG1)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI28 KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T1 (CLN1)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI29 KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T2 (CLN2)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW04 KDC Bến Trể (CKC)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW04 KDC Bến Trể (CKC)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW05 Khu B5 (CKD)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW05 Khu B5 (CKD)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW06 Khu B6 (CKE)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW06 Khu B6 (CKE)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW07 Bến Trễ (CK3)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW07 Bến Trễ (CK3)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW08 Bầu Ốc (CK2)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW08 Bầu Ốc (CK2)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW20 Bến Trễ 3 (CJG2)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW20 Bến Trễ 3 (CJG2)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW24 Bến Trễ 2 (CK3A)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW24 Bến Trễ 2 (CK3A)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW25 Bầu Ốc 2 (CK2A)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW25 Bầu Ốc 2 (CK2A)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW28 K3 Thanh Hà (CJG3)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW28 K3 Thanh Hà (CJG3)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW30 Võ Văn Kiệt (CKW)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW32 K13 Thanh Hà (CKY1)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID14 Điện Nam 4 (CKS)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID19 Điện Nam 7 (CKS1)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID20 K7 Điện Nam Đông (CKR1)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID31 KDC Cầu hưng - Lai nghi T3 (CLN3)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID32 KDC Cầu Hưng - Lai nghi T4 (CLN4)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CD23CI12 Thương Binh Nặng (CLC)

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CI19 OKINAWA

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CW03 Xử lý rác thải

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CW03 Xử lý rác thải

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CW12 Đỗ Văn Sắc

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CW12 Đỗ Văn Sắc

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CW19 Bảo trợ XH

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An hoàn thiện công trình ĐTXD năm 2022: - Lắp xà đấu nối (DCL+LBS) phân đoạn tại trụ 63/1 và dựng trụ, lắp xà sang dây tại trụ 64 - Bọc silicon FCO TBA, sửa gông MBA, nối dây, nâng dây hạ thế vượt đường giao thông mất an toàn từ TBA K2 Thanh Hà đến trụ A/1 thuộc TBA K2 Thanh Hà XT 480 ĐNĐN. - CBM các TBA K3 Thanh Hà, Bàu Ốc 1, Bàu Ốc 2, Bến Trex 2, Bến Trễ 3 XT 480 ĐNĐN. (Theo đề nghị của địa phương)-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CW19 Bảo trợ XH

30/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Hội An

Lý do : Tháo lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CH23ID16 TDN-Bắc Quảng Nam

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA KS Làng Lụa XT 475-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CH27 Khách sạn Làng Lụa

30/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Thanh T6-2 XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CY23 Cẩm Thanh T6-2 (CK9A)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI13 Xóm Trảng (CJI)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI15 KDC K6 Thanh Hà (K9)(CKY)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI16 TĐC Thanh Hà - K11 (CKX)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI17 KDC K7 Thanh Hà (K10)( KZ)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI18 Kinh Tế Mới (CJU)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI28 KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T1 (CLN1)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CI29 KDC Cầu Hưng - Lai Nghi T2 (CLN2)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW30 Võ Văn Kiệt (CKW)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CW32 K13 Thanh Hà (CKY1)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID14 Điện Nam 4 (CKS)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID19 Điện Nam 7 (CKS1)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID20 K7 Điện Nam Đông (CKR1)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID31 KDC Cầu hưng - Lai nghi T3 (CLN3)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CC23ID32 KDC Cầu Hưng - Lai nghi T4 (CLN4)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CD23CI12 Thương Binh Nặng (CLC)

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CH23CI19 OKINAWA

30/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 13:00

Điện lực Hội An

Lý do : Đấu lèo trụ 50-Kế hoạch-


Khu vực : CH23ID16 TDN-Bắc Quảng Nam

30/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Thanh T5-2 XT 476-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CY26 Cẩm Thanh T5-2 (CRG)

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Thương Binh Nặng XT 480-ĐNĐN (Kết hợp công tác mục I.)-Kế hoạch-


Khu vực : CD23CI12 Thương Binh Nặng (CLC)

30/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 17:00

Điện lực Hội An

Lý do : Điện Lực Hội An phối hợp XNDV CBM TBA Cẩm Châu 2 XT 471-HAN-Kế hoạch-


Khu vực : CC23CB10 Cẩm Châu 2 (CIP)

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Thăng Bình

Lý do : Công ty Bình Hà kéo dây đấu nối hạ thế tại TBA XD Bình Nguyên XT 477TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FC23FQ10 Xăng dầu bình nguyên

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Công ty TNHH thương mại dịch vụ kỹ thuật điện cao thế: Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA Cục tác chiến điện tử miền Trung-XT476/ĐLO (KH đề nghị cắt điện)-Kế hoạch-


Khu vực : GH23IY16 Cục tác chiến Điện tử Miền Trung

30/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện Lực Đại Lộc

Lý do : Công ty TNHH MTV Đầu tư XLCN Quảng Nam: Vệ sinh, bảo dưỡng kết hợp CBM MBA tại TBA NLMT Tân Thành Thắng-XT473/ĐLO (KH đề nghị cắt điện)-Kế hoạch-


Khu vực : GH23GN38 NLMT Tân Thành Thắng

30/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 12:00

Điện lực Quế Sơn

Lý do : ĐL Quế Sơn: Xử lý điểm mất an toàn đường dây hạ áp XT B từ trụ B/14- B/15 TBA Mộc Bài XT 473 TBI2-Kế hoạch-


Khu vực : MC23MW05 Mộc Bài

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Tiên Phước

Lý do : - Điện lực Tiên Phước thi công xử lý mất an toàn đường dây hạ thế TBA Bình An 3 XT 479TTH. - ĐL Thăng Bình nâng tủ điện TBA Bình An 3-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : EC23FF08 Bình An 3

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Thăng Bình

Lý do : XNDV xử lý rỉ dầu MBA Cơ Bình 2 XT 472TBI-Kế hoạch-


Khu vực : FC23FJ04 Cơ Bình 2

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Hotline 2 thay FCO TBA Khối 1 Vĩnh Điện XT 477HAN-Kế hoạch-


Khu vực : IC23IG13 Khối 1 Vĩnh Điện

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Quang Phường XT475 ĐBA-Kế hoạch-


Khu vực : IC23IN42 Quang Phường

31/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 14:30

Điện lực Điện Bàn

Lý do : Điện lực Điện Bàn + MTE thực hiện CBM TBA Gạch Ninh Hòa XT 475ĐBA-Kế hoạch-


Khu vực : IH23IY03 Ninh Hoà