Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:45

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Tiên 2 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135197 Quảng Tiên 2

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:50

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Tiên 5 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135476 Quảng Tiên 5

23/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 11:00

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Trung 4 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135119 Quảng Trung 4 - Công Hòa

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:45

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Trung 2 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135117 Quảng Trung 2

23/03/2023 Cúp điện từ 14:35 đến 15:50

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Trung 5 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135567 Quảng Trung 5

23/03/2023 Cúp điện từ 15:40 đến 16:50

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Trung 3 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135116 Quảng Trung 3 - Trung Thôn

23/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 17:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : ĐL Bố Trạch: Kéo lại cột nghiêng tại các VT: 159, 160, 161; lấy lại độ võng từ VT 160 đến VT 160/2 (xử lý tồn tại lưới điện do xe kéo dây viễn thông làm nghiêng cột)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139915 TBA Xuân Sơn 2

23/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 17:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : ĐL Bố Trạch: Kéo lại cột nghiêng tại các VT: 159, 160, 161; lấy lại độ võng từ VT 160 đến VT 160/2 (xử lý tồn tại lưới điện do xe kéo dây viễn thông làm nghiêng cột)-Kế hoạch-


Khu vực : DD139841 Sở y Tế Quảng Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Thay công tơ, TNĐK TBA - Đấu lại dây CSV TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC138004 TBA Nam Hồng

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Thay khóa néo hạ thế bị hỏng tại cột TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC132024 TBA Hà Trung

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - San tải TBA Rẩy Cau sang Đồng Sơn 3-Kế hoạch-


Khu vực : AC133008 TBA Đồng Sơn 3

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - San tải TBA Rẩy Cau sang Đồng Sơn 3-Kế hoạch-


Khu vực : AC138194 TBA Rẫy Cau

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - San tải TBA BT Thanh Thiên sang TBA TT Công Nghiệp Nghĩa Ninh-Kế hoạch-


Khu vực : AC139009 TBA BÊ TÔNG THANH THIÊN-CC

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - San tải TBA BT Thanh Thiên sang TBA TT Công Nghiệp Nghĩa Ninh-Kế hoạch-


Khu vực : AD139125 TBA TT CÔNG NGHIỆP

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:45

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Xuân Hưng (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135541 Xuân Hưng

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:50

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Ba Đồn 1 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135001 Ba Đồn 1

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:15

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Ba Đồn 8 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135113 Ba Đồn 8

24/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 14:30

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Phong 6 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135484 QUẢNG PHONG 6

24/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:45

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Phong 7 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135431 Quảng Phong 7

24/03/2023 Cúp điện từ 15:45 đến 17:00

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : TNĐK TBA Quảng Phong 5 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135478 TBA Quảng Phong 5

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Đội SCĐN - XN DVĐL QB: Thay FCO pha A của TBA Trung Trạch 4 tại VT 189/48/3 (ĐL Bố Trạch - SCTX 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : DC138122 Trạm Trung Trạch 4.

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Tuyên Hóa

Lý do : Kiểm tra, thí nghiệm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : ED135556 TBA Dăm Giấy Ông Hoài

24/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 16:00

Điện lực Tuyên Hóa

Lý do : Thay TI TBA-Kế hoạch-


Khu vực : ED135572 TBA Dăm Giấy Đồng Lê 2

24/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực Minh Hóa

Lý do : - Thí nghiệm định kỳ TBA Lâm Hóa 2*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC135577 TBA Lâm Hóa 2

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : Thay TI kiểm định tại TBA Khoáng sản Châu Thành XT 471 Cam Liên (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FD134054 TBA KS Châu Thành

24/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:00

Điện lực Minh Hóa

Lý do : - Thí nghiệm định kỳ TBA Thôn Sy*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC135286 TBA Thôn Sy

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Minh Hóa

Lý do : - Thí nghiệm định kỳ TBA Tiểu Khu 9*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC135012 TBA Tiểu Khu 9

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 13:00

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : Thay TI kiểm định tại TBA Bắc Nạng 2 XT 474 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FD134020 TBA BẮC NẠNG 2

25/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2022): Dựng 02 cột BTLT-14m, lắp 02 bộ xà lệch 3 pha, chuyển dây từ VT 71/20 đến VT71/22 (xử lý hàng lang tại trường mần non Lệ Kỳ theo đề nghị của UBND xã Vĩnh Ninh tại công văn số: 129/UBND ngày 08/3/2023) ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xử lý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CC131609 Lệ Kỳ 5

25/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2022): Dựng 02 cột BTLT-14m, lắp 02 bộ xà lệch 3 pha, chuyển dây từ VT 71/20 đến VT71/22 (xử lý hàng lang tại trường mần non Lệ Kỳ theo đề nghị của UBND xã Vĩnh Ninh tại công văn số: 129/UBND ngày 08/3/2023) ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xử lý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CC139156 Lệ Kỳ 1

25/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2022): Dựng 02 cột BTLT-14m, lắp 02 bộ xà lệch 3 pha, chuyển dây từ VT 71/20 đến VT71/22 (xử lý hàng lang tại trường mần non Lệ Kỳ theo đề nghị của UBND xã Vĩnh Ninh tại công văn số: 129/UBND ngày 08/3/2023) ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xử lý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CC139601 Lệ Kỳ 2

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - Thay xà, sứ, kéo dây đấu nối TBA Trang trại Vinh Phát tại M37 XT 472 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC132016 TBA Mỹ Trạch 1 (FBN)

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - Thay xà, sứ, kéo dây đấu nối TBA Trang trại Vinh Phát tại M37 XT 472 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC132017 TBA Thống Nhất (FBQ+FCX)

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - Thay xà, sứ, kéo dây đấu nối TBA Trang trại Vinh Phát tại M37 XT 472 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC132020 TBA MAI SƠN

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - Thay xà, sứ, kéo dây đấu nối TBA Trang trại Vinh Phát tại M37 XT 472 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC132021 TBA TIỀN GIANG 1

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - Thay xà, sứ, kéo dây đấu nối TBA Trang trại Vinh Phát tại M37 XT 472 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC132026 TBA Mỹ Trạch 3

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - Thay xà, sứ, kéo dây đấu nối TBA Trang trại Vinh Phát tại M37 XT 472 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FD132004 TBA Gạch Tuynel Kiến Giang

25/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 16:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : Dự án cầu Lộc Thủy - An Thủy: - Dựng 02 cột LT-14m, 01 cột sắt, lắp 02 bộ xà, thay 05 quả sứ đứng, 12 chuỗi cách điện và thay 0,25km dây AC/XLPE-150 để di dời đường dây từ vị trí 63/70 đến vị trí 63/73 XT 471 Lệ Thủy. - Chuyển TBA Thạch bàn AT từ vị trí 63/72/1 sang vị trí 63/73 và đấu nối hoàn thiện đường dây hạ thế. - Lắp đặt, đấu nối TBA TĐC Thạch Bàn tại vị trí 63/70 XT 471 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC134058 TBA THẠCH BÀN AT

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )-Kế hoạch-


Khu vực : AC139070 TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T3

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )-Kế hoạch-


Khu vực : AD131162 TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T1

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )-Kế hoạch-


Khu vực : AD138038 TBA Nhà Máy Tinh Bột Sắn-T2

28/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 13:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột đôi 14m dưới tuyến, lắp xà tam giác, căng dây đấu nối đến DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T1 và DCL477-7/4 Nút giao Việt Trung-T2 tại vị trí 37/60/4 XT 477 BDH về 2 phía cấp điện 02 ĐZ TBA (Đường dây và TBA phục vụ thi công đường bộ cao tốc Bắc Nam - Nút giao Việt Trung )-Kế hoạch-


Khu vực : AD139137 TBA TRẠM SẠC VINFAST MỘC MÔN TRANG

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay công tơ kiểm định(*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139807 TBA Thị Trấn 4

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay công tơ kiểm định(*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139934 TBA Tiểu Khu 3

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay ATM XT và xử lý chảy dầu, chêm dầu chỉnh trang TBA (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139971 TBA Khương Hà 5

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay Công tơ tổng trạm và chỉnh trang TBA (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139793 Trạm Phúc Đồng 4

29/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)-Kế hoạch-


Khu vực : DC137203 Trạm Phú Hữu - LT

29/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139001 Trạm Tân Thành

29/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139002 Trạm Tân Tiến

29/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : C.ty XLĐ số 1 (phục vụ thi công đường Cao tốc Bắc-Nam): Chuyển xà FCO, lắp xà, đấu nối đến DCL 477-7/1 Cầu Cạn NR ĐD&TBA cấp điện Thi công cầu Cạn tại VT 147/108/24 (TBA Tân Tiến)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139997 TBA Phú Hữu 2