Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
02/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 11:00

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : Cắt điện đảm bảo an toàn di dời cột hạ thế theo đơn thư khách hàng-Đột xuất-


Khu vực : CC131609 Lệ Kỳ 5

02/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 13:00

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - Nâng xà nhánh rẽ TBA L-830 tại vị trí M11/43 XT 474 TC Mỹ Đức để nâng cao khoảng cách pha đất. (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC136A23 TBA L830

02/06/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:30

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : Thay MBA sửa chữa sau Thí nghiệm định kỳ năm 2022 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135197 Quảng Tiên 2

02/06/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 11:30

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : Thay MBA sửa chữa sau Thí nghiệm định kỳ năm 2022 (*)-Kế hoạch-


Khu vực : BC135439 Di Lộc 1

02/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ khách hàng (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC132065 TBA TK3 - Nam Lý

02/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ khách hàng (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139021 TBA HTKT BÀU BỒNG

02/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139031 TBA TK9 BẮC NGHĨA

02/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA(do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139121 TBA PHONG NHA

02/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139051 TBA BÀU RÈNG 3

02/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139118 TBA ĐÀO TẤN

02/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138048 TBA Đồng Sơn 6

02/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138081 TBA CHỢ BẮC LÝ (CŨ)

02/06/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 15:45

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ khách hàng (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC133011 TBA Đồng Sơn 1 (Z)

02/06/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 15:45

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC134004 TBA Đồng Phú

02/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay MBA sau sữa chữa (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC138117 Trạm Phúc Đồng 1.

02/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay MBA sau sữa chữa (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139815 TBA Thanh Vinh 2

02/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay MBA đi sữa chữa (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC137001 Trạm Tiểu Khu 12

02/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Thay MBA đi sữa chữa (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139880 Trạm Hải Trạch 6

02/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 11:00

Điện lực Tuyên Hóa

Lý do : Thay vỏ tủ hạ thế, vệ sinh, xử lý hệ thống nối đất TBA (*).-Kế hoạch-


Khu vực : EC135100 TBA XUÂN CANH

02/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Tuyên Hóa

Lý do : Thay công tơ tổng TBA, thay tủ điện, vệ sinh chỉnh trang TBA (*).-Kế hoạch-


Khu vực : EC135225 TBA Thanh Lạng T7

02/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK-Kế hoạch-


Khu vực : AC131007 TBA A3

02/06/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK-Kế hoạch-


Khu vực : AC131015 TBA TK12 - Bắc Lý

02/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK-Kế hoạch-


Khu vực : AC139052 TBA XÓM BIA RỰOU

02/06/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, đấu nối dây CSV, TNĐK-Kế hoạch-


Khu vực : AC138076 TBA Trường Chinh 2

02/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:00

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : Vệ Sinh, xử lý tiếp xúc TBA Nhiệt Điện số 1 vị trí M43/22/8/1 thuộc XT474 Hòn La (*)-Đột xuất-


Khu vực : BD135673 Nhiệt Điện 1

02/06/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 10:30

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : Vệ Sinh, xử lý tiếp xúc TBA Nhiệt Điện số 2 vị trí M43/22/8/1 thuộc XT474 Hòn La (*)-Đột xuất-


Khu vực : BD135674 Nhiệt Điện 2

02/06/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 12:00

Điện lực Quảng Trạch

Lý do : Vệ Sinh, xử lý tiếp xúc TBA Nhiệt Điện số 3 vị trí M43/22/8/1 thuộc XT474 Hòn La (*)-Đột xuất-


Khu vực : BD135675 Nhiệt Điện 3

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CC139819 Hải Ninh 6

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131704 TBA Ngô Văn Dương

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131802 TBA Nguyễn Ngọc Thanh

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131803 TBA Hoàng Minh Thắng

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131805 TBA Hoàng Minh Nguyên

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131816 Nuôi tôm Nguyễn Trung Thành

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131901 Mai Văn Thủy

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131902 Trương Văn Vinh

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131903 Thắng Thiện

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131904 Trương Đức Hoàn

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131905 Ngô Văn Truyền

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131908 Nguyễn Văn Sử

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131909 Nguyễn Văn Quyến

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131910 Phạm Ngọc Tuân

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD131911 Ngô Văn Định

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD132002 Nuôi tôm ông Diễn

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD132003 Nuôi tôm ông Chiến

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD132101 Ngô Văn Hùng

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD132102 Ngô Văn Hoàng

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD132207 Nuôi tôm Ông Tùng

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 10:30

Điện lực Quảng Ninh

Lý do : ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc tại DCL 472-7/24 Ô.Sửtại VT 119/24 ĐL Quảng Ninh (SCTX 2023): Xửlý tiếp xúc lưới điện; kết hợp TN CBM các TBA-Kế hoạch-


Khu vực : CD132208 KDC Hà Thiệp

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 12:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - SCL: Tháo, lắp MBA Lùng Tréo 2 để đưa về kho Công ty sửa chữa (sử dụng MBA Công ty cấp tạm để cấp điện). (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FD134007 TBA Lùng Tréo 2

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 12:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - SCL: Tháo, lắp MBA Lùng Tréo 2 để đưa về kho Công ty sửa chữa (sử dụng MBA Công ty cấp tạm để cấp điện). (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FD134008 TBA Lùng Tréo 3

03/06/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 12:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : - SCL: Tháo, lắp MBA Lùng Tréo 2 để đưa về kho Công ty sửa chữa (sử dụng MBA Công ty cấp tạm để cấp điện). (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FD134009 TBA Bơm Hói Nẹng

03/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ khách hàng (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138094 TBA VINCOM-T1-CC

03/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ khách hàng (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139028 TBA THUẬN PHƯỚC

03/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC132007 TBA Lê Trực

03/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ khách hàng (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC133051 TBA Làng nghề Thuận Đức

03/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138050 TBA LÝ THƯỜNG KIỆT 4

03/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Lệ Thuỷ

Lý do : Thay phụ kiện cáp vặn xoắn bị hư hỏng tại TBA Lê Xá XT 478 Lệ Thủy (*)-Kế hoạch-


Khu vực : FC138L10 LÊ XÁ 1

03/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Tuyên Hóa

Lý do : Thay công tơ tổng TBA, thay tủ điện, vệ sinh chỉnh trang TBA (*).-Kế hoạch-


Khu vực : EC135224 TBA Thanh Lạng T8

03/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129-Kế hoạch-


Khu vực : AC133011 TBA Đồng Sơn 1 (Z)

03/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129-Kế hoạch-


Khu vực : AC133017 TBA LIÊN HIỆP

03/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129-Kế hoạch-


Khu vực : AC138046 TBA Đồng Sơn 7

03/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129-Kế hoạch-


Khu vực : AC139015 TBA TK10 ĐỒNG SƠN

03/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129-Kế hoạch-


Khu vực : AC139030 TBA LIÊN HIỆP 2

03/06/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 11:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : - Dựng cột,chuyển dây tại VT 140 (xử lý hành lang lưới điện theo đơn thư Khách hàng) -C.ty Thuận An (DA KFW 3.2): Thay xà, lắp đặt, đấu nối LBS475/129 TK10 Đồng Sơn tại E28VT 129-Kế hoạch-


Khu vực : AD133031 TBA NHỰA THÔNG - TÙNG HƯƠNG

05/06/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 11:15

Điện lực Minh Hóa

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Eo Chẹt*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC145141 TBA Eo Chẹt

05/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Minh Hóa

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Bản Ón*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC135235 TBA Bản Ón

05/06/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 15:45

Điện lực Minh Hóa

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Yên Hợp*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC135238 TBA Yên Hợp

05/06/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện lực Minh Hóa

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Mò O*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC135237 TBA Bản Mò O

05/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Hoán chuyển MBA (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC135004 Trạm Bồng Lai

05/06/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Hoán chuyển MBA (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139864 TBA Tái Định Cư Khu B

05/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Hoán chuyển MBA (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC137013 Trạm Vạn Trạch 3

05/06/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 17:30

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Hoán chuyển MBA (*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139995 TBA Đông Sơn

05/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Thay công tơ 3 pha KH (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC132006 TBA Đức Ninh 2

05/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138053 TBA TK9 - Nam Lý

05/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139029 TBA NGHĨA NINH 3

05/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138092 HTKT-ĐNĐ-Tây Cầu Rào 2

05/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139119 TBA PHAN ĐÌNH GIÓT

05/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139153 TBA TT CÔNG NGHIỆP (CC)

05/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138091 KHU NHÀ Ở TM - ĐNĐ (533-T1)

05/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC134016 TBA X 200

05/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC134095 TBA Trại Giam Đồng Sơn(ConT2)

05/06/2023 Cúp điện từ 15:15 đến 16:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139032 TBA KHU ĐÔ THỊ MỸ CẢNH

05/06/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Minh Hóa

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Phú Nhiêu 2*.-Kế hoạch-


Khu vực : MC135160 TBA Phú Nhiêu 2

06/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Cân pha san tải, xử lý tiếp xúc(*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC137008 Trạm Thị Trấn 3

06/06/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 10:00

Điện lực Bố Trạch

Lý do : Cân pha san tải, xử lý tiếp xúc(*)-Kế hoạch-


Khu vực : DC139737 TBA Bàu Ri

06/06/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC132010 TBA Quang Trung

06/06/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC135001 TBA Hà Thôn 2

06/06/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC138083 TBA Khu tránh Bảo Nhật Lệ

06/06/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 15:00

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC137793 TBA TĐC-Cầu Nhật Lệ 2

06/06/2023 Cúp điện từ 15:15 đến 16:15

Điện lực Đồng Hới

Lý do : Xữ lý tiếp xúc đầu cực MBA, thay công tơ tổng TBA (do bị hỏng)-Đột xuất-


Khu vực : AC139022 TBA KHU DÂN CƯ SA ĐỘNG