Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH Đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T326/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530157 Ng. Phong 3 Hòa Kiến

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T304/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530171 Đ.đường Chính Nghĩa

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T327/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530157 Ng. Phong 3 Hòa Kiến

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T327/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530435 Ngọc Phong 4

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T308/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530498 Phú Vang 2

23/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 10:45

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T309/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530114 Thượng Phú 3

23/03/2023 Cúp điện từ 09:45 đến 10:45

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T516/475/THO-Kế hoạch-


Khu vực : AC530158 Tường Quang Hòa Kiến

23/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 14:45

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T517/475/THO-Kế hoạch-


Khu vực : AC530159 HTX Hòa Kiến 1

23/03/2023 Cúp điện từ 13:45 đến 14:45

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T313/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530446 Thượng Phú 4

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T314/473/AMY-Kế hoạch-


Khu vực : AC530095 Thượng Phú 2

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ĐLTH đấu nối chống sét van phục vụ đo dòng rò T518/475/THO-Kế hoạch-


Khu vực : AC530459 Thôn Xuân Hòa - Hòa Kiến

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 11:30

Điện Lực Sông Cầu

Lý do : Tháo, đấu 03 lèo TBA T.723/477/SCA2 (Thay MBA T.723/477/SCA2)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530054 Trạm BA Bãi Đồng ( T.723 )

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:30

Điện Lực Sông Cầu

Lý do : Tháo, đấu 03 lèo TBA T.927/479/SCA2 (Thay MBA T.927/479/SCA2)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530123 TBA Dốc Găng ( T.927)

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 16:30

Điện Lực Sông Cầu

Lý do : Tháo 03 lèo TBA T.431/474/SCA (Thay cáp ngầm TBA T.431/474/SCA)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530022 Trạm BA KDC Xuân Hải ( T.431 )

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:45

Điện Lực Đồng Xuân

Lý do : Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.611/486TAN-Kế hoạch-


Khu vực : GC530007 TBA 611- Tân Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 10:00

Điện Lực Đồng Xuân

Lý do : Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.610/486TAN-Kế hoạch-


Khu vực : GC530084 TBA 610 - Tân bình 2

23/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:15

Điện Lực Đồng Xuân

Lý do : Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.607/486TAN-Kế hoạch-


Khu vực : GC530028 TBA 607- Tân Phước

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:15

Điện Lực Đồng Xuân

Lý do : Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.621/486TAN-Kế hoạch-


Khu vực : GH530062 TBA 621 - Trạm bơm Tân Hoà

23/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 15:30

Điện Lực Đồng Xuân

Lý do : Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.101/471/ĐXU-Kế hoạch-


Khu vực : GC530001 TBA 101 - Long Châu

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 16:45

Điện Lực Đồng Xuân

Lý do : Điện lực Đồng Xuân thí nghiệm CBM MBA của TBA T.104 /471/ĐXU-Kế hoạch-


Khu vực : GC530004 TBA 104 - Ủy ban Thị trấn

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Phú Hòa

Lý do : Hoán chuyển MBA trạm T443/474/THO.-Kế hoạch-


Khu vực : HC530208 T.443 Phong Niên 4

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:00

Điện lực Phú Hòa

Lý do : Hoán chuyển MBA trạm T664/476/THO.-Kế hoạch-


Khu vực : HC530191 T.664 Mậu Lâm Bắc

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC510069 C404HH-Gò Tròn

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530068 C403HH-Phú Hiệp 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530071 C406HH-Gò Tre

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530072 C408HH-Khu phố 5-2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530074 C410HH-TĐC Hòa Vinh 1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530075 C411HH-TĐC Hoà Vinh 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530128 C467HH-Phú Hiệp 2-2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530133 C472HH-Khu phố 5-1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530287 C485HH-Khu Phố 5-3

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530356 C492HH-Phú Hiệp 2-3

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CC530381 C495HH-Khu phố 3-2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CH530070 Bơm đồng dừa

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 13:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Cắt điện để bảo dưỡng lưới điện theo công văn yêu cầu của UBND Huyện. Kết hợp Điện lực Đông Hòa lắp đặt mũ chụp sứ cách điện từ cột 45/474/HHI đến cột 93/474/HHI.-Kế hoạch-


Khu vực : CH530073 C409HH-Bơm tăng áp Hòa Vinh

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : ETC thí nghiệm định kỳ và CBM TBA 110kV/THO năm 2023-Kế hoạch-


Khu vực : AH530265 NX May XNK Phú Yên

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Tuy An

Lý do : Công ty Hải Thanh thu hồi cột cũ tại cột 41/10; 41/22; 41/26/476/TAN. ĐLTA vệ sinh công nghiệp, châm dầu MBA T.604/476/TAN.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530122 E604 - Phú Tân 1

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Tuy An

Lý do : Công ty Hải Thanh thu hồi cột cũ tại cột 41/10; 41/22; 41/26/476/TAN. ĐLTA vệ sinh công nghiệp, châm dầu MBA T.604/476/TAN.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530123 E605 - Phú Tân 2

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Tuy An

Lý do : Công ty Hải Thanh thu hồi cột cũ tại cột 41/10; 41/22; 41/26/476/TAN. ĐLTA vệ sinh công nghiệp, châm dầu MBA T.604/476/TAN.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530124 E606 - Phú Tân 4

26/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 08:15

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T516/485/THO-Kế hoạch-


Khu vực : AC530065 Lê Lợi - Ng. Trãi

26/03/2023 Cúp điện từ 08:25 đến 09:25

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : XNDV ĐLPY Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T527/485/THO-Kế hoạch-


Khu vực : AC530076 LV Chánh-T.H Đạo

26/03/2023 Cúp điện từ 09:35 đến 10:35

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : XNDV ĐLPY Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T531/485/THO-Kế hoạch-


Khu vực : AC530080 H. Diệu - L.Q Đôn

26/03/2023 Cúp điện từ 10:45 đến 11:45

Điện lực Tuy Hoà

Lý do : XNDV ĐLPY Thí nghiệm CBM Tier 2 máy biến áp T533/485/THO-Kế hoạch-


Khu vực : AC530082 Duy Tân - T.H Đạo

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Đông Hòa

Lý do : Điện lực Đông Hòa thay MBA TBA T.239/472/HHI-Kế hoạch-


Khu vực : CH530183 Công ty TNHH Olam

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC510135 E921 - Tân Định 1 (T.620B)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC510136 E926 - Tân Định 1 (T.620)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530134 E924 - Tân Hòa (T.619)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530137 E927 - Tân An (T.621)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530138 E931 - Nhơn Hội 1 (T.622)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530149 E928 - Khu TĐC An Hòa (T.636)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530155 E929 - Hội Sơn (T.644)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530164 E925 - Tân Hòa 1 (T.659)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530255 E930 - Hội Sơn 1 (T.669)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530335 E951 - Tân An 1

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EC530347 E955 - Giai Sơn 3

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EH530160 E922 - Cao Văn Lộc (T.651)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EH530229 E923 - Cao Văn Lộc 1 (T.668)

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 14:00

Điện lực Tuy An

Lý do : - Đội Hotline 2 tháo, đấu 03 lèo ĐZ 22 kV tại cột 203/479/AMY về hướng 204/479/AMY; - ĐLTA chêm cột BTLT 12m (170A/479/AMY) nâng cao độ võng khoảng cột 170-171/479/AMY; Thay cột 189 & 190 bằng cột BTLT 12m nâng cao độ võng khoảng cột 189-190/479/AMY.-Kế hoạch-


Khu vực : EH530346 E954 - Công ty Sóng Xanh

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.422/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530073 E422 - An Nghiệp Nam 1

27/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.426/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC510077 E426 - Thái Nghiệp

27/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.427/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530078 E427 - Phong Thái 1

27/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.430/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC510081 E430 - Xóm Chùa

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.431/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530082 E431 - UBND Xã An Lĩnh

27/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.435/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC510086 E435 - Đất Đỏ

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Tây Hoà

Lý do : Đội Hotline 2 thay FCO tại TBA T.707/477/THO2-Kế hoạch-


Khu vực : IC530111 TC I707 Phú Khánh 1- Hòa Tân Tây

27/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 12:30

Điện lực Tây Hoà

Lý do : Đội Hotline 2 thay FCO tại TBA T.207/472/A20-Kế hoạch-


Khu vực : IC510144 RM I207 Đội 3 - Sơn Thành Tây

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.460/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530110 E460 - Mỹ Long 2

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.406/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530057 E406 - Phong Thăng

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.420/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530071 E420 - Thế Hiên

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.466/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530113 E466 - Xuân Bình

28/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Tuy An

Lý do : XNDV- ĐL Phú Yên thí nghiệm CBM MBA T.467/474/TAN-Kế hoạch-


Khu vực : EC530114 E467 - Xuân Yên