Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:50

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530023 QUẢNG TRƯỜNG 16-3

23/03/2023 Cúp điện từ 08:55 đến 10:20

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530390 SƯ VẠN HẠNH

23/03/2023 Cúp điện từ 10:25 đến 11:50

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530083 HÀM NGHI

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530389 LÝ NAM ĐẾ

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:40

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online. Điện lực TP Kon Tum kết hợp thay TI định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC530354 NGUYỄN HUỆ 5

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Đấu nối Đz 22kV và TBA Vai phải đập chính - 400kVa (NMTĐ Đăk Mil 1)-Đột xuất-


Khu vực : GD530207 Công ty CP Quang Đức (Nhánh 1)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện lực Tu Mơ Rông

Lý do : Chụp đầu cột, thay trụ tại vị trí cột R.NY3/29/7, R.NY3/29/8-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : KC51TRO1 Làng Long Tro 1

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 16:00

Điện lực Tu Mơ Rông

Lý do : Chụp đầu cột, thay trụ tại vị trí cột R.NY3/29/7, R.NY3/29/8-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : KC51TRO2 Làng Long Tro 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:50

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530343 TRƯỜNG CHINH

24/03/2023 Cúp điện từ 08:55 đến 10:20

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530024 SƯ 10

24/03/2023 Cúp điện từ 10:25 đến 12:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530041 LÀNG QUÂN NHÂN

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC530392 NGỌC LINH

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC530441 DỐC TÌNH YÊU

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CC53DB10 TBA Diên Bình 10

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CC53DB4A Diên Bình 4

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CC53DKBE Đăk Kang Pen

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CC53T4DB Thôn 4 Diên Bình

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CD51CSDB Cao su Diên Bình

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CD53MTMK NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI MINH KIÊN

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CD53MTTN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI TÂY NGUYÊN

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CD53PCP TBA PHAN CHIÊU PHƯƠNG

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CD53PS6A T1 ĐăkPơsi6

25/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : -Lắp DCL tại trụ 303/1 thay cho FCO 303-4 Đăk Cang và thu hồi FCO tại PĐ 303-4 Đăk Cang Peng thuộc XT477 Tân Mai nhánh rẽ đi Đăk Can Peng-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : CD53PS6B T2 ĐăkPơsi6

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510003 Đak Gô 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510006 Đăk Bo 1

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510007 Đăk Bo 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510020 Đăk Chung Trong

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510029 Đăk Gô 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510055 Đăk Kroong

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510062 Đắk Tung

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510068 Đăk Wấk

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC510194 Đăk Wất 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530009 Đăk Chung 1

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530010 Đăk Chung 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530028 Đăk Gô 1_GTI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530047 Đăk Poi

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530063 Đăk Túc

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530069 Đăk Wak 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530076 Long Nang

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530097 Nú Vai

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530180 Đăk Túc 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530182 TĐC-Long Nang

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530183 TĐC - Đăk Chung

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530184 TĐC - Đăk Túc

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GC530186 Hoàng Huy Nam

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GD510151 Vi Ba 910

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GD530153 Xay đá Long Nang

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Đăk Glei

Lý do : Điện lực Đăk Glei xử lý trụ nghiêng BT382; trồng xen trụ, nâng cao dây dẫn nhằm đảm bảo khoảng cách an toàn pha - đất tại BT554-BT555, BT473-BT474, kết hợp tháo các dây néo chống sét trên đường dây 22kV Ngọc Hồi - Đăk Glei.-Kế hoạch-


Khu vực : GD530189 Công ty TNHH MTV Thạch Anh Sa

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630293 ĐỘI 11 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630294 ĐỘI 12 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630295 ĐỘI 13 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630296 ĐỘI 14 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630314 ĐỘI 21 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630315 ĐỘI 22 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630316 ĐỘI 24 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630317 ĐỘI 25 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630318 NTCS CHƯ MO RAI 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630332 NTCS MO RAY 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630339 THÔN 2 A IADOM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC51DMNA ĐĂK MƠ NÂM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630345 ĐỘI 16 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC51DPUI LÀNG ĐĂK PỦI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630346 ĐỘI 17 MO RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC51LDNA LÀNG ĐĂK NÂM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630356 UB XÃ IATƠI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC51LNA2 LÀNG ĐĂK NÂM 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630384 THÔN 1 IADOM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC51PNE1 ĐĂKPNE 1

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630388 KDC NGÃ 3 SÊ SAN

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC51PNE4 ĐĂKPNE 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630396 T1 THÔN 3 IA DAL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC51PNE5 ĐĂKPNE 5

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630397 T2 THÔN 3 IA DAL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC53NE4A Đăk Pne 4A

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630398 T1 THÔN 4 IA DAL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC53PNE2 ĐĂKPNE 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630399 THÔN 1A IA DOM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 14:00

ĐL Kon Rẫy

Lý do : Di dời cột BT13/19/56 có nguy cơ sạt lở-Kế hoạch-


Khu vực : BC53PNE3 ĐĂKPNE 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630400 THÔN 8 IA TƠI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630401 CN716BD15

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630402 CTY CAO SU CHƯ MOM RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630403 CAO SU CHUMORAY 1A

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630404 THÔN 1 IATOI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630405 TT HÀNH CHÍNH H. IAHDRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630406 NTCS MO RAY 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630407 THÔN 1B IA DOM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630408 IA MUNG

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630409 T2 IA DOM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630410 T1 IADAL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630411 LÀNG CÁ

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630412 Điểm dân cư số 41 IATOI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630413 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630414 TT HÀNH CHÍNH HUYỆN IAHRAI 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630416 THÔN 7 IA TƠI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630417 ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 10

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630418 ĐIỂM DÂN CƯ SỐ 34

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630419 T3 THÔN 3 IADAL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630420 T2 THÔN 4 IADAL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630421 T1 THÔN CHƯ HEM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630422 T2 THÔN CHƯ HEM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630423 T1 THÔN 8 IA TƠI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630424 T2 THÔN 8 IA TƠI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630425 THÔN 1 IA DAL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC630428 TBA DÂN CƯ IA TƠI 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD610426 TRẠM KTM064 VIETTEL

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630321 BIÊN PHÒNG 703

25/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 10:30

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Điện lực thành phố Kon Tum thực hiện lắp đặt hệ thống đo đếm tại TBA Chiếu Sáng 3-Kế hoạch-


Khu vực : AC530002 CHIẾU SÁNG 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630383 XƯỞNG GỔ TIỂU KHU 747

25/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 10:30

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Điện lực thành phố Kon Tum thực hiện lắp đặt hệ thống đo đếm tại TBA D25-Kế hoạch-Hoãn


Khu vực : AC530126 D25

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630387 HUYỆN ĐỘI IA H DRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630416 CA HUYỆN IA HDRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630417 CN 716

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630418 CAO SU SA THẦY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630419 TỰ DÙNG CAO SU SA THẦY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630421 BẢO HIỂM XÃ HỘI IA HDRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630422 KHO BẠC HUYỆN IA HDRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630423 NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN IA HDRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630424 NMCB MỦ CAO SU CHƯ MOM RAY

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630425 XAY ĐÁ VIỆT TRUNG

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630426 CB XUẤT NHẬP KHẨU KONTUM

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630427 TT Y TẾ HUYỆN IAHDRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630428 TBA Thi Công Cầu Drai

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630429 CÔNG TY MÊ KÔNG (NLMT)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630430 TBA CẤP NƯỚC SINH HOẠT TT HUYỆN IA HDRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630431 NM CHẾ BIẾN MŨ CS SA THẦY 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630432 NLMT - CTY CP THÁI DƯƠNG BẢO

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630433 NLMT CTY CP TRUNG KIÊN

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630434 MỎ ĐÁ IAHRAI

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630435 NHÀ MÁY CBCS CHƯ MORAY 2

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630436 NHÀ MÁY CBCS CHƯ MORAY 3

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Mất điện đầu nguồn phía Gia Lai thông báo kế hoạch số 934/GLPC-ĐĐ ngày 19/3/2023 V/v cắt điện bảo dưỡng, sửa chữa lưới điện 35kV-Kế hoạch-


Khu vực : AD630437 Trung tâm y tế huyện Ia H'Drai 2

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:55

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530046 THI SÁCH 1

27/03/2023 Cúp điện từ 08:55 đến 10:25

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530050 THI SÁCH 2

27/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 12:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530070 THỐNG NHẤT 1

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530071 THỐNG NHẤT 2

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:30

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530442 TRẦN VĂN ƠN

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Ya Xia-Kế hoạch-


Khu vực : EC51YXIA UB YA XIÊR

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 09:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Lút-Kế hoạch-


Khu vực : EC51LLUT Làng Lút.

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Điệp Lốc-Kế hoạch-


Khu vực : EC51DLOC LÀNG ĐIỆP LỐC

27/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 11:40

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Chấp-Kế hoạch-


Khu vực : EC53CHAP LÀNG TRẤP

27/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Thôn 2 Ya Xia-Kế hoạch-


Khu vực : EC51T2TH THÔN 2 YA XIA

27/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng O1-Kế hoạch-


Khu vực : EC53HOA1 LÀNG O1

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 15:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng O2-Kế hoạch-


Khu vực : EC53HOA2 LÀNG O2

27/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 16:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng O3-Kế hoạch-


Khu vực : EC53HOA3 LÀNG O3

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : IC53HXL1 TBA Hoa xứ Lạnh 1

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : IC53HXL2 TBA 180 KVA Hoa xứ lạnh 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : IC53HXL3 TBA Hoa Xứ Lạnh 3

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : IC53HXL4 Rau Hoa Xứ Lạnh IV

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : IC53KSXH TBA Chùa Khánh Lâm

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : IC53RHXL Vùng Sản xuất Rau hoa Xứ Lạnh

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : IC53TURA Trạm Kon Tu Rằng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : ID53CTDP Công Ty TNHH Đông Phương

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : ID53DAKN TBA Thủy Điện Đăk Nghé

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : ID53HDRI Hồ Đam Ri

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : ID53HTXN Hợp Tác Xã Nông Dược Kon Plong

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : ID53NGH2 Cấp điện Thi Công 2 (Đăk SNghé)

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

ĐL Kon Plong

Lý do : - ĐL Kon Plong bổ sung tiếp địa trụ, tu bổ lưới điện đảm bảo vận hành ổn định trước mùa mưa bão.-Đột xuất-


Khu vực : ID53T3SY TBA 50KVA Thác ba Sỹ

28/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 09:20

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Đội hotline XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tháo lèo đấu lèo ĐZ 22kV xuống ngàm dưới FCO TBA để thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530087 DUY TÂN 1

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 12:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Đội hotline XNDV Điện lực Kon Tum tháo lèo ĐZ 22kV cấp điện cho TBA Chiến Thắng để thực hiện thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng trung hạ áp-Kế hoạch-


Khu vực : AC530081 CHIẾN THẮNG

28/03/2023 Cúp điện từ 09:25 đến 11:30

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Đội hotline XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tháo lèo đấu lèo ĐZ 22kV xuống ngàm dưới FCO TBA để thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530081 CHIẾN THẮNG

28/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 15:15

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Đội hotline XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tháo lèo đấu lèo ĐZ 22kV xuống ngàm dưới FCO TBA để thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530084 LÊ CHÂN

28/03/2023 Cúp điện từ 15:20 đến 17:00

ĐL TP Kon Tum

Lý do : Đội hotline XNDV Điện lực Kon Tum thực hiện tháo lèo đấu lèo ĐZ 22kV xuống ngàm dưới FCO TBA để thí nghiệm định kỳ TBA và thay đổi đấu nối tiếp địa CSV phục vụ công tác đo dòng rò Online.-Kế hoạch-


Khu vực : AC530042 E24

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Thái Bình-Kế hoạch-


Khu vực : EC51LTHB Lang Thai Binh.

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 09:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Tum 1-Kế hoạch-


Khu vực : EC51TUM1 LÀNG TUM 1

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Chứ 1-Kế hoạch-


Khu vực : EC51LCH1 LÀNG CHỨ 1

28/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 11:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Chờ-Kế hoạch-


Khu vực : EC51LCHO Làng Chờ.

28/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA làng Răk-Kế hoạch-


Khu vực : EC51LRAK Làng Răk.

28/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA TTCX Ya Xia-Kế hoạch-


Khu vực : EC53CXYX TT XC YA XIÊR

28/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 15:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Làng Lung-Kế hoạch-


Khu vực : EC53LLUN Làng Lung.

28/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

ĐL Ngọc Hồi

Lý do : Tu bổ và thay TI TBA T1 TBS Ngọc Hồi-Kế hoạch-


Khu vực : FC530067 T1 TBS NGỌC HỒI

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB1A Diên Bình 1

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB2A Diên Bình 2

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB8A Diên Bình 8

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53T2DB Thôn 2 Diên Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : tách lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai để chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53XCHU Xóm Chùa

29/03/2023 Cúp điện từ 08:35 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB2A Diên Bình 2

29/03/2023 Cúp điện từ 08:35 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB8A Diên Bình 8

29/03/2023 Cúp điện từ 08:35 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53T2DB Thôn 2 Diên Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 08:35 đến 11:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53XCHU Xóm Chùa

29/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB1A Diên Bình 1

29/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB2A Diên Bình 2

29/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53DB8A Diên Bình 8

29/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53T2DB Thôn 2 Diên Bình

29/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:30

ĐL Đăk Tô

Lý do : Đấu lèo tại BT 30/314 XT 477 Tân Mai sau khi chèn cột dưới đường dây tại BT 30/337 đến BT 30/338 XT 477 Tân Mai để xử lý khoản cách an toàn pha đất, xử lý kiến nghị cử tri.-Kế hoạch-


Khu vực : CC53XCHU Xóm Chùa

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Nghĩa-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SANG SA NGHĨA

29/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 09:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Kleng-Kế hoạch-


Khu vực : EC53KOLE KLENG

29/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Thầy 1-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SAT1 Sa Thay 1(Huyen doi).

29/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 11:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Thầy 2-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SAT2 SA THẦY 2

29/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Bình Nam - Bình Sơn-Kế hoạch-


Khu vực : EC51SAB3 Binh Nam - Binh Son.

29/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA UB Sa Bình-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SAB2 UB SA BÌNH

29/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 15:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Kà Bày-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SAB3 KÀ BÀY

29/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 16:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Lung Leng-Kế hoạch-


Khu vực : EC51SAB4 Lung Leng Xa Sa Binh.

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sơn An 1-Kế hoạch-


Khu vực : EC51SAN1 Sơn An 1.

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 09:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sơn An 2-Kế hoạch-


Khu vực : EC51SAN2 Sơn An 2.

30/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Sơn 1-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SON2 Sa Sơn 1.

30/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 11:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Thôn 2 Sa Sơn-Kế hoạch-


Khu vực : EC53T2SS Thôn 2 Sa Sơn

30/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Thôn 1 Sa Sơn-Kế hoạch-


Khu vực : EC53T1SS Thôn 1 Sa Sơn.

30/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA T4 Sa Thầy-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SAT4 Thon 4 Sa Thay.

30/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 15:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA T3 Sa Thầy-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SAT3 SA THẦY 3

30/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 16:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Kà Đừ-Kế hoạch-


Khu vực : EC53KADU KÀ ĐỪ

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 08:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Nhơn An-Kế hoạch-


Khu vực : EC53NAN1 NHƠN AN

31/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 09:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA UB Sa Nhơn-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SANH ỦY BAN SA NHƠN

31/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Nhơn Nghĩa-Kế hoạch-


Khu vực : EC53NHNG NHƠN NGHĨA

31/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 11:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA TTCX Sa Nhơn-Kế hoạch-


Khu vực : EC53CUMX TTCX SA NHƠN

31/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 13:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Sa Nhơn 2-Kế hoạch-


Khu vực : EC53SNH2 SA NHƠN 2 (NHƠN BÌNH)

31/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Khúc Loan-Kế hoạch-


Khu vực : EC51KOI2 Khúc Loan.

31/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 15:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA UB Rờ Kơi-Kế hoạch-


Khu vực : EC53KOI3 UB RỜ KƠI

31/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 16:45

ĐL Sa Thầy

Lý do : Thí ngiệm định kỳ, kết hợp xử lý tồn tại TBA Đăk Đê Kram-Kế hoạch-


Khu vực : EC53DADE ĐẮK ĐÊ KRAM