Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Đà Bắc

Lý do :


Khu vực : Các KH thuộc TBA Thạp Luông. Lộ 371 Ênh Yên Hòa

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Đà Bắc

Lý do :


Khu vực : Các KH thuộc TBA Xóm Thượng ĐR. Lộ 371 Ênh yên hòa

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Đà Bắc

Lý do :


Khu vực : Các KH thuộc TBA Xăng Trệch. Lộ 371 Hiền Lương

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Đà Bắc

Lý do :


Khu vực : Các KH thuộc TBA Lau Bai. Lộ 371 Hiền Lương

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:00

Điện lực Lương Sơn

Lý do :


Khu vực : Thôn Đồng Tiến.

24/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 11:30

Điện lực Lương Sơn

Lý do :


Khu vực : TK14.

24/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:00

Điện lực Lương Sơn

Lý do :


Khu vực : Xóm Róc Rách.