Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện lực Pleiku: Tách tải, bố trí lại bán kính cấp điện của TBA Thông Ngó (mã lộ: AC5348722) - XT 480DHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534872 Thông Ngó

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện lực Pleiku: Thay lại MBA 3P-250kVA-22/0,4kV, No: 1LVN17004021308, Hãng SX: ABB, năm SX 2017 sau khi XNDV bảo dưỡng xong thuộc TBA Làng C xã Gào (AC535063) - XT 480DHO và thu hồi MBA 3P-320kVA; 22/0,4k, No: 130608143, năm SX: 2001 mang về kho GLPC theo PA số 06/Q1/23/MBA-ĐLPL, ngày 13/01/2023-Kế hoạch-


Khu vực : AC535063 làng C xã Gào

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện lực Pleiku: Hoán chuyển ATM nhánh, chống quá tải ATM nhánh TBA Làng O Sơ (AC534873) - XT 480DHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534873 Làng O Sơ

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện lực Pleiku: Mượn 01 MBA 3P-320kVA; 22/0,4k, No: 130608143, năm SX: 2001 để lắp đặt thay thế cho MBA 3P-320kVA-22/0,4kV, số máy No: 31133267-2, Hãng SX: THIBIDI, năm SX 2003 thuộc TBA Chợ Biển Hồ 1 (AC534008) - XT 475BHO, theo PA số 09/Q1/23 /MBA-ĐLPL, ngày 07/03/2023-Kế hoạch-


Khu vực : AC534008 Chợ B.Hồ 1

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện lực Pleiku: Tách tải, bố trí lại bán kính cấp điện của TBA Mơ Nú (AC534870) và TBA Mơ Nú 2 (AC534157) - XT 480DHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534157 Mơ Nú 2

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 15:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện lực Pleiku: Tách tải, bố trí lại bán kính cấp điện của TBA Mơ Nú (AC534870) và TBA Mơ Nú 2 (AC534157) - XT 480DHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534870 Mơ Nú

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:20

Điện lực IaGrai

Lý do : - 08h00-08h30: Đội Hotline tháo 03 lèo đấu nối nhánh rẽ tại cột 404/77A XT 472IGR. - 08h30-09h50: Điện lực Ia Grai lắp bổ sung xà FCO và 03 bộ FCO 24kV-100A tại cột 404/77A/1 XT 472IGR. - 09h50-10h20: Đội Hotline đấu 03 lèo đấu nối nhánh rẽ tại cột 404/77A XT 472IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530059 TBA Làng Kom Ngó

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:20

Điện lực IaGrai

Lý do : Đội Hotline thay CSV TBA Đê Chí 1 tại cột 190/54/117A XT 474IGR-Kế hoạch-


Khu vực : KC520077 TBA Đê Chí 1

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay thế TI định kỳ TBA Số 1 NT Thanh Long-Kế hoạch-


Khu vực : MH539781 TBA Số 1 NT Thanh Long

23/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay thế TI định kỳ TBA NM gạch GIa Trung-Kế hoạch-


Khu vực : MH539780 TBA NM gạch GIa Trung

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 04/64/2 đến 04/64/12 XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534382 TBA Làng Lân 2

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay TI định kỳ-Kế hoạch-


Khu vực : NH534079 TBA Cty TNHH Song hỷ Gia Lai

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 29/3 đến TBA Lũng Làng Phìn XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534362 TBA Lũng Làng Phìn

23/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay TI định kỳ-Kế hoạch-


Khu vực : NH53N509 TBA Lê Trung

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 116/1 đến 116/24 XT 472F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534180 TBA Làng Grang 4

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 15:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 116/1 đến 116/24 XT 472F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC53N558 TBA Làng Grang 3

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay TI định kỳ-Kế hoạch-


Khu vực : NH534074 TBA Nguyễn Ngọc Long

23/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay TI định kỳ-Kế hoạch-


Khu vực : NH534621 TBA Trung Chuyển

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Ngã tư Biển Hồ (AC534001) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534001 Ngã tư Biển Hồ

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Phạm Văn Đồng 1 (AC534012) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534012 Phạm Văn Đồng 1

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Trường Sơn (AC534009) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534009 Trường Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Võ Duy Dương (AC535061) - XT 478BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC535061 Võ Duy Dương

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Ký Con (AC534009) - XT 478BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534117 Ký Con

23/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Phạm Văn Đồng 2 (AC534224) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534224 Phạm Văn Đồng 2

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Vật tư 331 (AC534011) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534011 Vật Tư 331

23/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Phạm Văn Đồng 5 (AC534186) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534186 Phạm Văn Đồng 5

23/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tôn Thất Thuyết (AC534126) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534126 Tôn Thất Thuyết

23/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Nguyễn Thị Định (AC534131) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534131 Nguyễn Thị Định

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Khu TĐC P.V.Đồng (AC534044) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534044 Khu TĐC P.V.Đồng

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Hải Thượng Lãn Ông (AC534118) - XT 477BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534118 Hải Thượng Lãn Ông

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC529571 TBA L.Ar Quái

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC529572 TBA L.Ar Dếch

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC539056 TBA L.T' Manh

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC539058 TBA L.Đăk Quát

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC539059 TBA UB Đê Ar

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC539060 TBA L.Ar Trớ

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - Công ty TNHH MTV Quang Nghĩa Gia Lai: + Thay dây trung áp AC-70 thành dây bọc trung áp toàn phần từ trụ 91/1 đến trụ 91/11 –XT 473BHO (NR đi TBA Mỏ Đá Thăng Long) + Thay xà tại trụ 91/3 – XT 473BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AH534276 Thăng Long

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC539573 TBA L.Đôch K'Tu

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - Công ty TNHH MTV Quang Nghĩa Gia Lai: + Thay dây trung áp AC-70 thành dây bọc trung áp toàn phần từ trụ 91/1 đến trụ 91/11 –XT 473BHO (NR đi TBA Mỏ Đá Thăng Long) + Thay xà tại trụ 91/3 – XT 473BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AH534415 Thăng Long số 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 290/58 đến cột 290/146-Kế hoạch-


Khu vực : MC539774 TBA L.Ar Trớ 2

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - Công ty TNHH MTV Quang Nghĩa Gia Lai: + Thay dây trung áp AC-70 thành dây bọc trung áp toàn phần từ trụ 91/1 đến trụ 91/11 –XT 473BHO (NR đi TBA Mỏ Đá Thăng Long) + Thay xà tại trụ 91/3 – XT 473BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AH535072 Thăng Long 3

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay dây cầu mất AT-Kế hoạch-


Khu vực : NH534411 TBA Lê Sử

24/03/2023 Cúp điện từ 09:30 đến 10:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay dây cầu mất AT-Kế hoạch-


Khu vực : NH534412 TBA Đồi CF Thôn 6

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay dây cầu mất AT-Kế hoạch-


Khu vực : NH534418 TBA Đồi Độc Lập 2

24/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay dây cầu mất AT-Kế hoạch-


Khu vực : NH534192 TBA Y TẾ CAO SU

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Làng Chuet 3 (AC534290) - XT 471TG.TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC534290 Làng Chuet 3

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Thôn 4 Chư Á (AC534064 ) - XT 471TG.TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC534064 Thôn 4 Chư Á

24/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Làng Nú (AC534861) - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534861 Làng Nú

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Thôn 5 An Phú (AC534111) - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534111 Thôn 5 An Phú

24/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 14:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Làng Bông Fung (AC534178) - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534178 Làng Bông Phun

24/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Làng Nú 2 (AC534109) - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534109 Làng Nú 2

24/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 15:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA NT Phú Thọ 3 (AC534136) - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534136 NT Phú Thọ 3

24/03/2023 Cúp điện từ 15:45 đến 17:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện Lực Pleiku: kiểm tra sử, bọc điểm ĐZ 472BHO từ trụ 246/2 đến 246/22 - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tú Xương - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534034 Tú Xương

24/03/2023 Cúp điện từ 15:45 đến 17:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện Lực Pleiku: kiểm tra sử, bọc điểm ĐZ 472BHO từ trụ 246/2 đến 246/22 - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tú Xương - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534309 Tú Xương 2

24/03/2023 Cúp điện từ 15:45 đến 17:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện Lực Pleiku: kiểm tra sử, bọc điểm ĐZ 472BHO từ trụ 246/2 đến 246/22 - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tú Xương - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AH534556 Khoáng Sản 2

24/03/2023 Cúp điện từ 15:45 đến 17:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện Lực Pleiku: kiểm tra sử, bọc điểm ĐZ 472BHO từ trụ 246/2 đến 246/22 - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tú Xương - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AH534723 Mỏ Đá Chư Á 2

24/03/2023 Cúp điện từ 15:45 đến 17:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện Lực Pleiku: kiểm tra sử, bọc điểm ĐZ 472BHO từ trụ 246/2 đến 246/22 - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tú Xương - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AH534992 Trộn bê tông nhựa đường Chư Á

24/03/2023 Cúp điện từ 15:45 đến 17:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - Điện Lực Pleiku: kiểm tra sử, bọc điểm ĐZ 472BHO từ trụ 246/2 đến 246/22 - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Tú Xương - XT 472BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AH535037 Mỏ Đá Trang Đức

24/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Làng Ktu 2 (AC534296 ) - XT 471TG.TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC534296 Làng Ktu 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Lê Duẩn 4 (AC534112) - XT 471TG.TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC534112 Lê Duẩn 4

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 08:00

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Lê Duẩn 5 (AC534140) - XT 478BHO-Kế hoạch-


Khu vực : AC534140 Lê Duẩn 5

24/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 09:30

Điện lực Pleiku

Lý do : - XNDV Điện lực Gia Lai: Thực hiện CBM Tier 2 TBA Nguyễn Tuân 2 (AC534127) - XT 471TG.TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC534127 Nguyễn Tuân 2

24/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:00

Điện lực Chư Pưh

Lý do : Đội Hotline - XNDV- Công ty Điện Lực Gia Lai thay FCO pha A tại TBA Hoàng Bá Ngọc thuộc XT 473CPU.-Kế hoạch-


Khu vực : PH538041 Hoàng Bá Ngọc

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC533030 TBA TT Xã Phú An

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC533032 Làng Chai có

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC533061 An Quý

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC533106 Đê Chơ Gang

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC533134 Làng Kruối

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BC533376 An Hòa

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BD533344 TBA NLMT DTT Việt Nam

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BD533345 TBA NLMT VVT Solar Việt Nam

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BD533346 TBA NLMT BMT Việt Nam

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BD533347 TBA NLMT Nghiêm Văn Solar

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BH533215 Bơm C 2 An Quý

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BH533257 Bảo Cường

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BH533269 Bơm C 3 An Quý

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 09:30

Điện lực An Khê

Lý do : - Công ty TNHH XD & SX Thiết bị Điện Gia Lai dựng cột dưới đường dây trung áp k/c 114-115 XT 473AKH, đấu nối DZTA cấp điện Công ty TNHH Thương mại K3 Gia Lai. - ĐLAK kết hợp lắp chụp đầu cột, nâng cao độ cao pha đất khoảng cột 119-120 XT 473AKH. - Công ty TNHH MTV Phú Hạnh cải tạo, DZTA từ cột 122-122/1 XT 473AKH ( XDCB 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : BH533276 Trại Bò Phú An Số 1

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC63K262 TBA T2 (Ia O)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC63K263 TBA T3 Sê San 4

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KD63K609 TBA T1 SS4A

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KD63K620 TBA TD 33

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH630005 TBA NLMT Bắc Tây Nguyên

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH630006 TBA NLMT THIPHU

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH630007 TBA NLMT TB&CN GM VN

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH63K647 T14 SS 4A (TD SS4A)

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH63K648 TBA Đại Thắng

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực IaGrai

Lý do : - Điện lực Ia Grai thay sứ treo bị vỡ tại cột 386/16; 386/17; 386/89; 386/124 XT 374IGR. - Điện lực Ia Grai phát quang hành lang tuyến cây cao su khoảng cột 386/88 - 386/137 XT 374IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH63K762 TBA TCT máy và thiết bị công nghiệp - CTCP

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 44, Thay DCL 472-7F20/44_TT XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534350 TBA 1A Thị trấn

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 44, Thay DCL 472-7F20/44_TT XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534352 TBA T2 Thị trấn

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 44, Thay DCL 472-7F20/44_TT XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534353 TBA T3 Thị trấn

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 44, Thay DCL 472-7F20/44_TT XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534355 TBA T5 Thị trấn

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 44, Thay DCL 472-7F20/44_TT XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534360 TBA Y Tế TT

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 44, Thay DCL 472-7F20/44_TT XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NH534416 TBA Công an H.CPr

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 16:30

Điện lực Chư Păh

Lý do : ĐL Chư Pah Di Dời ĐZTA từ trụ 184 đến trụ 184/35-Kế hoạch-


Khu vực : IC631270 TBA Phan Đình Phùng (I32)

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thay FCO TBA Nguyễn Văn Tư & Thí nghiệm định kỳ TBA Hố Bua-Kế hoạch-


Khu vực : EC518136 Làng Hố Bua

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thay FCO TBA Nguyễn Văn Tư & Thí nghiệm định kỳ TBA Hố Bua-Kế hoạch-


Khu vực : ED538573 NLMT TH Solar 1

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thay FCO TBA Nguyễn Văn Tư & Thí nghiệm định kỳ TBA Hố Bua-Kế hoạch-


Khu vực : EH518310 Nguyễn Văn Tuyến

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thay FCO TBA Nguyễn Văn Tư & Thí nghiệm định kỳ TBA Hố Bua-Kế hoạch-


Khu vực : EH518313 Nguyễn Văn Tư

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thay FCO TBA Nguyễn Văn Tư & Thí nghiệm định kỳ TBA Hố Bua-Kế hoạch-


Khu vực : EH518390 Bùi Quang Thùy

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thay FCO TBA Nguyễn Văn Tư & Thí nghiệm định kỳ TBA Hố Bua-Kế hoạch-


Khu vực : EH518446 Trần Lâm Đồng

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thay FCO TBA Nguyễn Văn Tư & Thí nghiệm định kỳ TBA Hố Bua-Kế hoạch-


Khu vực : EH538609 TBA NLMT Nam Vinh Solar 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC529567 TBA L.Đê Deng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC529569 TBA L.Đăk Ó 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC529571 TBA L.Ar Quái

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC529572 TBA L.Ar Dếch

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539002 TBA L.PNăng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539047 TBA L.Đê Chup -Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539048 TBA L.Dơ Nâu

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539056 TBA L.T' Manh

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539058 TBA L.Đăk Quát

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539059 TBA UB Đê Ar

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539060 TBA L.Ar Trớ

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539061 TBA UB Đăk Trôi

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539062 TBA L.Đăk Mok

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539063 TBA L.Lơ Pang

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539064 TBA L.Đăk Hre

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539065 TBA L.Đăk Ó

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:15

Điện lực KrôngPa

Lý do : Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú-Kế hoạch-


Khu vực : DC535033 Khối phố 4

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539066 TBA UB Kon Chiêng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:15

Điện lực KrôngPa

Lý do : Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú-Kế hoạch-


Khu vực : DC535034 Hồ Phú Cần

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539067 TBA L.H'Ya

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:15

Điện lực KrôngPa

Lý do : Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú-Kế hoạch-


Khu vực : DC535035 Hưng Hà

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539068 TBA L.K'Tu

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:15

Điện lực KrôngPa

Lý do : Xử lý MAT, kết hợp đấu nối TBA Nội Trú-Kế hoạch-


Khu vực : DC535173 Buôn Tang Phú Cần

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539072 TBA Đôn Giang

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539516 TBA L.Sơ Bia

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539533 TBA L.Đăk Trang

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539536 TBA L.Tar

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539556 TBA L. Toak

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539568 TBA L. KLã

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539570 TBA L.Đăk Ó 1

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539573 TBA L.Đôch K'Tu

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539739 TBA Đắk Trang 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539753 TBA L.Đê Chúk 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539764 TBA L.Klong

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539770 TBA Klu 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539773 TBA Đắk Hre 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539774 TBA L.Ar Trớ 2

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539777 TBA Đắk Trang 3

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539778 TBA L.Thương

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Glan, bổ sung CSV & kẹp răng đầu ra XT hạ áp-Kế hoạch-


Khu vực : EC538393 Làng Glan

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539781 TBA UBX Kon Chiêng 2

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyễn Thị Mai-Kế hoạch-


Khu vực : EH538370 Nguyễn Thị Mai

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539784 TBA Khu TĐC Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538237 Thôn An Điền

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539785 TBA Đê Deng 2

27/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:00

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC638258 NM Phân Vi Sinh

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MD539796 TBA NLMT Đăk Trôi Gia Lai

27/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 11:15

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA Nguyễn Viết Cường-Kế hoạch-


Khu vực : EH638488 Nguyễn Viết Cường

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MD539803 TBA NLMT Sông Đà - Mang Yang

27/03/2023 Cúp điện từ 10:30 đến 11:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538121 Queen Thoa

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MH519029 TBA Đồi Ruồi NTCS Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538523 Bờ Hồ IaPát

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH529691 TBA GLI 423

27/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA TBA Nguyễn Xuân Hồng-Kế hoạch-


Khu vực : EH538501 Nguyễn Xuân Hồng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539713 TBA Chăn nuôi số 2 Kon Thụp 250kVA

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ TBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538125 Làng Tâu Kuk

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539714 TBA Phạm Ngọc Khoa 50kVA

27/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 16:00

Điện lực Chư Sê

Lý do : Thí nghiệm định kỳ-Kế hoạch-


Khu vực : EC538556 Tai Glai

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539716 TBA chăn nuôi số 1 Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539753 TBA Lê Thành Lưu

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539754 Số 1 NT Chanh dây

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539755 TBA Mỏ đá Xuân Hương

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539756 TBA Số 2 NT chanh dây

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539757 TBA Trương Văn Khánh

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539779 TBA Hoàng Đình Phước

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539794 TBA Số 3 chăn nuôi HAGL

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539821 TBA Trại heo số 3 Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539829 TBA số 5 - Chăn nuôi kon Thụp 560kVA

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539834 TBA CN HAGL số 1 Kon Chiêng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện tháo lèo trụ 471MYA/232 ĐZ 22KV XT 471MYA để phục vụ công tác thay sứ.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539839 TBA CN Kon Thụp số 6

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác thay sứ ĐZ 22KV XT 471MYA từ cột 234 đến cột 248.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539842 Hoàng Văn Du

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539002 TBA L.PNăng

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539047 TBA L.Đê Chup -Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539048 TBA L.Dơ Nâu

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539072 TBA Đôn Giang

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539516 TBA L.Sơ Bia

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539753 TBA L.Đê Chúk 2

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MC539784 TBA Khu TĐC Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MH519029 TBA Đồi Ruồi NTCS Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539754 Số 1 NT Chanh dây

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539756 TBA Số 2 NT chanh dây

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539821 TBA Trại heo số 3 Kon Thụp

27/03/2023 Cúp điện từ 12:00 đến 13:00

Điện lực Mang Yang

Lý do : Cắt điện công tác đấu lại lèo trụ 232 ĐZ 22KV XT 471MYA sau khi thay sứ từ cột 234 đến cột 248 xong.-Kế hoạch-


Khu vực : MH539839 TBA CN Kon Thụp số 6

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534186 TBA Đội 10 Cty C.Su

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534194 TBA Nhân Nghĩa

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534379 TBA Làng La (Ia Drăng)

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : ND534400 TBA NLMT PTNL 35

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : ND534401 TBA NLMT Nông nghiệp năng lượng Toàn Cầu

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : ND534402 TBA NLMT Tây Hiệp Phát 1

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NH534182 TBA NMCB Số 1

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NH534183 TBA NMCB Số 2

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NH534192 TBA Y TẾ CAO SU

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NH534193 TBA Cơ quan C.Su

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NH534307 NLMT Trần Ngọc Thanh

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Chư Prông

Lý do : Cắt điện nhánh rẽ cột 64 XT 476CPR để phục vụ công tác thay sứ, DCL XT 471/F20-Kế hoạch-


Khu vực : NH534393 TBA NLMT Nam Sao

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534351 TBA 1B Thị trấn

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534357 TBA T7 Thị trấn

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534358 TBA T8 Thị trấn

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534362 TBA Lũng Làng Phìn

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534373 TBA T1 Cao Su

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534374 TBA T2 Cao Su

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534375 TBA T3 Cao Su

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534376 TBA UB Ia Drăng

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534377 TBA Đội 15 C.Su

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534378 TBA Đội 9 C.Su

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Chư Prông

Lý do : Thay sứ từ cột 02 đến 72,TNĐK MC 471F20/75 Ia Đrăng, Lắp DCL 471-7F20/54_Ia Đrăng XT 471F20-Kế hoạch-


Khu vực : NC534380 TBA An Hòa 2

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:30

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: Hai Bà Trưng-Kế hoạch-


Khu vực : DC535175 Hai Bà Trưng

28/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 09:45

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: UBX IaRmok-Kế hoạch-


Khu vực : DC535007 Iah Rmok

28/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 09:45

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: Buôn Dù A-Kế hoạch-


Khu vực : DC535008 BUÔN DÙ A

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:00

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: Buôn Bhá-Kế hoạch-


Khu vực : DC535088 Buôn BHá

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: Chư Đông-Kế hoạch-


Khu vực : DC535031 Chư Đông

28/03/2023 Cúp điện từ 13:30 đến 14:30

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: TT Chính Trị-Kế hoạch-


Khu vực : DC535135 TT Chính Trị

28/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 15:45

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: UBX Chư Căm-Kế hoạch-


Khu vực : DC535009 UBX Chư Rcăm

28/03/2023 Cúp điện từ 14:45 đến 15:45

Điện lực KrôngPa

Lý do : Thực hiện CBM MBA: Khối Phố 4-Kế hoạch-


Khu vực : DC535033 Khối phố 4

30/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 15:00

Điện lực Chư Păh

Lý do : Bàn giao Điện lực Đak Đoa lắp đặt FCO tại cột 893 XT 476BHO-Kế hoạch-


Khu vực : IH511282 BQL Rừng Hà Tây

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC510040 TBA Đội 8 NT Ia blang-1P

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC530017 TBA NT Ia Blang 1

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC53K250 TBA làng Tel

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC53K260 TBA Đội 2 Ia BLang

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KC53K784 TBA NT IA BLANG số 3

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH51K516 TBA CT MTV T.T Lên-1P

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH53K765 TBA DNTN Phước Tiến

31/03/2023 Cúp điện từ 08:30 đến 10:30

Điện lực IaGrai

Lý do : Điện lực Ia Grai lắp bổ sung 03 bộ FCO nhánh rẽ tại cột 16 XT 478IGR.-Kế hoạch-


Khu vực : KH53K768 TBA NLMT Nguyễn Văn Tú