Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Tại các dự án NLMT

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Điện mặt trời Thuận Sơn

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Tôm CP 1

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty CP Sữa Thông Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : An Hạ 3

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : An Hạ 2

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Chợ Chí Công-020230445/Cty TNHH XD Phan Đình

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy TNHH Phan Đình

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty TNHH Thông Thuận - Trạm 1

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : An Hạ 1

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty CPXD&PT Nam Việt

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty CPKS Sông Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Phát

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Hà Nam Thắng

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : DNTN Thái Bảo

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Hà Nam Thắng

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MẠNG BẢO QUỐC

23/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : KHÁCH HÀNG ĐINH THỊ DUNG

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Toàn bộ khu vực xã Tân Đức - Huyện Hàm Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn 1 xã Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Tại các dự án NLMT

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Tiến Phát

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Hợp tác Quốc tế Tran Tuan Traveloka

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH năng lượng mặt trời Bảo An Sinh

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty CP đầu tư Phương Nam

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI HÀM LIÊM

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY TNHH THUẬN HÒA TUẤN HÙNG

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trục đường Hàn Mặc Tử đoạn từ Dinh Ba Bà đến quán Gia Hưng thuộc phường Phú Hài - Phan Thiết

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Thôn Đông Thanh - Xã Tân Hà - Huyện Hàm Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy CPNL Bình Thuận xanh

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY CPĐT Ocean Tower

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY CP SXTMDT Thiên Đạt

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty TNHH Hoàng Phúc BT

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY TNHH DV Lữ hành TaViVu

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : ty TNHH Nhật Quang VT

24/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy CP ĐT và XL số 1 Hà Tĩnh

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện lực Hàm Tân

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Đường Thống Nhất (từ cầu Suối Đó đến ngã tư Tân Thiện), đường Nguyễn Công Trứ, đường Phạm Hồng Thái, đường Hô Xuân Hương - Phường Tân An, đường Tôn Đức Thắng - Phường Tân Thiện - Thị xã La Gi

25/03/2023 Cúp điện từ 13:00 đến 17:00

Điện lực Hàm Tân

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Thôn Đá Mài - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 18:00

Điện lực Hàm Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Thôn An Bình, thôn An Vinh - Xã Sông Phan - Huyện Hàm Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 15:00 đến 18:00

Điện lực Hàm Tân

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ khu vực Xã Tân Đức - Huyện Hàm Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Tại các dự án NLMT

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Trần Thị Cúc

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty TNHH Thông Thuận-Gạch Tuynel

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty TNHH KTĐ Vina

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Điện Nhật Cường Thịnh

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Cty TNHH TĐH Tiến Phát

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Năng lượng xanh Đức Linh Năm

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH XD Thiên Hải

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy CP ĐT Điền Hưng Thịnh

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Năng lượng Hưng Thảo

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy TNHHNLX An Phúc

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy TNHHTM Quang Mạnh VN

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ BÌNH THUẬN

25/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG HOA

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trục đường Phan Văn Trị, Đinh Liệt, Đinh Lễ, Nguyễn Duy Trinh thuộc phường Xuân An - Phan Thiết

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Tại các dự án NLMT

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH DV Ngọc Minh Quân

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty Cổ phần vận tải Xuân Ninh

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Nguyễn Bách Thắng

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Điện Nhật Cường

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH MTV năng lượng Hà Thảo

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH NLMT Nguyên Thuận BGC

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH MTV XNK HHP

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH BNJ

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty Cổ phần đầu tư Cao Capital

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Năng lượng xanh BGC Việt Nam

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Đức Linh

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty Cổ phần Vũ Tiến Dũng

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : HỘ KINH DOANH: HOA BÁ VƯƠNG

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG GREEN VINA 1

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN GOLD ENERGY

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Công ty TNHH Quang Điện Hưng Phú

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY TNHH MTV ĐẤT VIỆT XANH MINH ĐỨC

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY TNHH GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG MIỀN TRUNG

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : KHÁCH HÀNG PHẠM VĂN ĐƯỢC

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI SONG NGÂN

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CCG-BÌNH THUẬN

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG BÌNH THUẬN XANH

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trục đường Cường Để thuộc phường Bình Hưng - Phan Thiết

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY TNHH Synvest

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY TNHH Fukunana

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy CP NN Xanh Vũng Tàu

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy CP PPC Vũng Tàu

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : Điện mặt trời Thuận Sơn

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY TNHH Phú An Duy

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy TNHH Phan Đình

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTY TNHH TP BEE

26/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 13:30

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Sa thải phụ tải theo lệnh điều độ của Cấp điều độ có quyền điều khiển (trường hợp hệ thống thiếu nguồn/quá tải lưới truyền tải)


Khu vực : CTy CPĐT Đá Bạc

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 07:34

Điện lực Phú Quý

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ xã Tam Thanh và Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

27/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 10:04

Điện lực Phú Quý

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ xã Tam Thanh và Ngũ Phụng, huyện Phú Quý

27/03/2023 Cúp điện từ 14:00 đến 14:04

Điện lực Phú Quý

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ xã Long Hải, huyện Phú Quý

27/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 16:04

Điện lực Phú Quý

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Toàn bộ xã Long Hải, huyện Phú Quý

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trục đường Hoàng Cầm, Chung cư Văn Thánh thuộc phường Phú Tài - Phan Thiết

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trục đường Nguyễn Tuân, Nguyễn Văn Ngọc, Vũ Trọng Phụng, đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ ngã ba Nguyễn Tuân – Nguyễn Văn Linh đến ngã ba Nguyễn Văn Linh – Vũ Trọng Phụng, đường Trương Gia Hội đoạn từ ngã tư Trương Gia Hội – Nguyễn Tuân đến ngã ba Trương Gia Hội – Vũ Trọng Phụng thuộc phường Phú Tài- Phan Thiết

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 12:00

Điện lực Đức Linh

Lý do : Đấu nối lưới điện Trung, hạ áp


Khu vực : Mất điện một phần KP 1 TT Võ Xu huyện Đức Linh

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : xã Hòa Minh , Khu phố Thanh Giang 1 - TT Phan Rí Cửa

28/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 11:30

Điện lực Phú Quý

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Triều Dương - xã Tam Thanh - Huyện Phú Quý

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Một phần thôn 1 xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn 2 xã Đông Giang huyện Hàm Thuận Bắc

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Ung Chiếm xã hàm Thắng huyện Hàm Thuận Bắc

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Hàm Tân

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : Thôn Đá Mài 1 - Xã Tân Xuân - Huyện Hàm Tân

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 12:00

Điện lực Tuy Phong

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : xã Hòa Minh , Khu phố Thanh Giang 1 - TT Phan Rí Cửa

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Trục đường Trường Chinh đoạn từ ngã năm Đặng Văn Lãnh đến Cầu Bà Tiên thuộc xã Phong Nẫm - Phan Thiết

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 09:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần thôn Thuận Điền xã Hàm Liêm huyện Hàm Thuận Bắc

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Phan Thiết

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Khu dân cư Lò Vôi thuộc phường Xuân An - Phan Thiết

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Hàm Thuận Bắc

Lý do : Cắt điện để phục vụ thi công các công trình trọng điểm quốc gia.


Khu vực : Một thôn 1, 2 và thôn kuke xã Thuận Minh huyện Hàm Thuận Bắc