Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:45

Điện Lực Bồng Sơn

Lý do : Đại tu TBA Gò Quyền (SCL năm 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : CC533173 TBA Gò Quyền

23/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 17:15

Điện Lực Bồng Sơn

Lý do : Đại tu TBA Trường An (SCL năm 2023)-Kế hoạch-


Khu vực : CC533175 TBA Trường An

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 15:15

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Đại tu TBA (SCL)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530242 Bò Sữa

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 15:15

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Đại tu TBA (SCL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD539181 ĐMT Hoàng Linh

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 15:15

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Đại tu TBA (SCL)-Kế hoạch-


Khu vực : GD539182 ĐMT Hoàng Hà Wood

23/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 09:15

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Thay định kỳ TI TBA-Kế hoạch-


Khu vực : GH539088 Bình Phú

23/03/2023 Cúp điện từ 09:20 đến 10:45

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Thay định kỳ TI TBA-Kế hoạch-


Khu vực : GH539066 Gỗ Gia Vinh

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DC530221 TBA Hữu Giang

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DC534057 TBA Hữu Giang 2

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DC538075 TBA Hữu Giang 3

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH533032 TBA Tiên Thuận 2

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH539017 TBA Bơm Hòn Gành

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH539071 TBA Xóm 9

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH539072 TBA Xóm 10

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 06:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH539073 TBA Xóm 11

23/03/2023 Cúp điện từ 17:15 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH533032 TBA Tiên Thuận 2

23/03/2023 Cúp điện từ 17:15 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH539071 TBA Xóm 9

23/03/2023 Cúp điện từ 17:15 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH539072 TBA Xóm 10

23/03/2023 Cúp điện từ 17:15 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Chuyển đổi phương thức-Kế hoạch-


Khu vực : DH539073 TBA Xóm 11

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực An Nhơn

Lý do : Tại TBA Vạn Thạch 1 XT 475/ANH-Kế hoạch-


Khu vực : BC530543 Vạn Thạch 1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:00

Điện lực An Nhơn

Lý do : Tại TBA Vạn Thạch 2 XT 475/ANH-Kế hoạch-


Khu vực : BC530544 Vạn Thạch 2

23/03/2023 Cúp điện từ 08:45 đến 11:45

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Thay 3 chống sét van không điện (Gần ĐZ đang có điện), bằng phương pháp Hotline-Đột xuất-


Khu vực : AC530274 Nhơn Bình 5

23/03/2023 Cúp điện từ 11:00 đến 13:30

Điện Lực Bồng Sơn

Lý do : Đấu nối ĐZ 0,4kV tại Bushing hạ áp MBA Đức Huy-Đại Lộc và lắp đặt công tơ 3 pha cho Công ty TNHH SX TM Hiền Hòa-Đột xuất-


Khu vực : CH539183 TBA Công ty TNHH Đức Huy và Cty Đại Lộc

23/03/2023 Cúp điện từ 07:25 đến 16:45

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Tháo 3 lèo đầu trên FCO TBA Bệnh viện Hòa Bình và bọc cách điện ĐZ 22kV, bằng phương pháp Hotline-Kế hoạch-


Khu vực : AH539239 TBA Bệnh Viện Tư Nhân Hòa Bình

23/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 11:45

Điện lực An Nhơn

Lý do : Cô lập FCO TBA không sử dụng ( nguy cơ sự cố )-Kế hoạch-


Khu vực : BH531008 Lâm sản xuất khẩu Nhơn Hòa 2

23/03/2023 Cúp điện từ 10:15 đến 11:45

Điện lực An Nhơn

Lý do : Cô lập FCO TBA không sử dụng ( nguy cơ sự cố )-Kế hoạch-


Khu vực : BH533011 CN Lâm Nghiệp 19 (CTy Phước Tấn)

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DD535029 TBA ĐMT LLUCIM

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DD535030 TBA ĐMT Minh Nhật

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DD535032 TBA ĐMT An Phước Lợi VT

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DD535033 TBA ĐMT Thanh Thúy

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Tháo lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533001 TBA Núi Đá

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Tháo lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533002 TBA Xăng Dầu

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH533003 TBA Tây Thuận 2

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Tháo lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533004 TBA Tây Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH533005 TBA Đồng Trại

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Tháo lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533007 TBA Tây Thuận 4

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH533008 TBA Tiên Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH533009 TBA Bơm Tiên Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH533010 TBA Cầu Cổng

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Tháo lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533030 TBA Tây Thuận 3

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH533031 TBA Cầu Cổng 2

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Tháo lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH534072 TBA Thành Ngân 4

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Tháo lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH534073 TBA Thành Ngân 3

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH534085 TBA Chiếu sáng ĐT 637 Tây Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ ĐZ22kV từ C29 đến C88- XT473/ĐOPH-Kế hoạch-


Khu vực : DH539001 TBA Nhà Văn Hóa

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Đấu lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533001 TBA Núi Đá

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Đấu lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533002 TBA Xăng Dầu

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Đấu lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533004 TBA Tây Thuận

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Đấu lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533007 TBA Tây Thuận 4

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Đấu lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH533030 TBA Tây Thuận 3

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Đấu lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH534072 TBA Thành Ngân 4

23/03/2023 Cúp điện từ 16:00 đến 17:30

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Đấu lèo ĐZ22kV tại vị trí C28 - XT473/ĐOPH.-Kế hoạch-


Khu vực : DH534073 TBA Thành Ngân 3

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:45

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, FCO, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538075 SANH HƯƠNG

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:45

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, FCO, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538077 PHÚ HỘI

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, FCO, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538110 TRUNG THÀNH

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, FCO, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EH539131 XN Gạch 1 - 250

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:00

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, FCO, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EH539133 XN Gạch - 180

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Tuy Phước

Lý do : SCL + CBM TBA Định Thiện 2- XT477ANH Tại cột C27/1 (TBA Định Thiện 2)- XT477ANH Tại cột C27/25 (TBA Tri Thiện) - XT477ANH-Kế hoạch-


Khu vực : HH537054 Tri Thiện

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 12:30

Điện lực Tuy Phước

Lý do : SCL + CBM TBA Định Thiện 2- XT477ANH Tại cột C27/1 (TBA Định Thiện 2)- XT477ANH Tại cột C27/25 (TBA Tri Thiện) - XT477ANH-Kế hoạch-


Khu vực : HH537058 Định Thiện 2

23/03/2023 Cúp điện từ 06:45 đến 16:00

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Tháo 3 lèo đầu trên FCO TBA Phan Bội Châu 1 và bọc cách điện ĐZ 22kV, bằng phương pháp Hotline-Kế hoạch-


Khu vực : AC530847 Phan Bội Châu 1

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 15:15

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Đại tu TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC530616 Hà Thanh 4

23/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 15:15

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Đại tu TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AC532014 Minh Ân

23/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 10:15

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Thay hệ thống đo đếm TBA-Kế hoạch-


Khu vực : AH539976 TBA B và D

24/03/2023 Cúp điện từ 06:30 đến 16:15

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Tháo lèo đầu trên 03 FCO TBA và bọc cách điện ĐZ 22kV bằng PP thi công hotline - Đại tu TBA (SCL)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530257 TBA Tân Hòa

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:15

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Tháo lèo đầu trên 03 FCO TBA và bọc cách điện ĐZ 22kV bằng PP thi công hotline - Đại tu TBA (SCL)-Kế hoạch-


Khu vực : GC530232 TBA UB Cát Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:10

Điện lực An Nhơn

Lý do : Dựng chen cột, đấu nối ĐZ 22 KV-Kế hoạch-


Khu vực : BC530656 KDC Ngãi Chánh 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 09:40

Điện lực An Nhơn

Lý do : Đại tu TBA ( Giai đoạn 1)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530403 Thanh Mai XBT

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 15:10

Điện lực An Nhơn

Lý do : Đại tu TBA ( Giai đoạn 2)-Kế hoạch-


Khu vực : BC530410 Nhơn Hạnh 1

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 12:00

Điện lực An Nhơn

Lý do : Đại tu TBA-Kế hoạch-


Khu vực : BC530412 Nhơn Hạnh 3

24/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 17:10

Điện lực An Nhơn

Lý do : Cô lập ĐZ không sử dụng , chặt cây ngoài HLT nguy cơ sự cố-Kế hoạch-


Khu vực : BH531018 Mỏ Đá Tấn Phát

24/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 17:10

Điện lực An Nhơn

Lý do : Cô lập ĐZ không sử dụng , chặt cây ngoài HLT nguy cơ sự cố-Kế hoạch-


Khu vực : BH537007 Lâm Sanh

24/03/2023 Cúp điện từ 13:15 đến 17:10

Điện lực An Nhơn

Lý do : Cô lập ĐZ không sử dụng , chặt cây ngoài HLT nguy cơ sự cố-Kế hoạch-


Khu vực : BH537014 Mỏ Đá Tấn Phát 2

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 15:00

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay sứ đường dây 22kV Từ C53/147/19 đến C53/147/42 - XT472/C71-Kế hoạch-


Khu vực : DC530245 TBA Vùng Đồn

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 08:45

Điện Lực Phú Phong

Lý do : Thay định kỳ TI TBA VLXD Tuấn Hùng (68/16-2/4) -XT476/TSO-Kế hoạch-


Khu vực : DH539069 TBA Gạch Tuấn Hùng

24/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 10:15

Điện Lực Phú Phong

Lý do : TBA Hóc Bợm 2 (68/25) -XT476/TSO-Kế hoạch-


Khu vực : DC530409 TBA Hóc Bợm 2

25/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 12:45

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, FCO, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC530327 KHU TĐC XÃ MỸ THỌ

25/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 12:45

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, FCO, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538182 TÂN PHỤNG 3

25/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện Lực Hoài Ân

Lý do : Tháo 03 lèo tại C187/3/12 đường dây 22kV NR Ân Hậu 2 XT475/HNH bằng phương pháp Hotline Thay cột Đz 110kV 172/Vĩnh Sơn – 171/Hoài Nhơn tại khoảng cột từ VT 109 đến VT 110 giao chéo với đường dây 22kV NR Ân Hậu 2 tại khoảng cột C187/3/17 đến C187/3/18 XT475/HNH Vệ sinh cách điện đứng đường dây 22kV, Bảo dưỡng TBA Lắp xà; 03FCO; đấu nối đầu dưới 03FCO và đấu nối đầu trên 03FCO NR C187/3/12 đường dây 22kV NR Ân Hậu 2 XT475/HNH bằng phương pháp Hotline-Kế hoạch-


Khu vực : IC531009 TBA An Hậu 2

25/03/2023 Cúp điện từ 07:15 đến 13:30

Điện lực Tuy Phước

Lý do : - Tháo lèo đầu trên 03FCO TBA để thi công SCL ( Công trình SCL Q1/2023 ) Tại cột C28/41/6/3 (TBA Đại Tín) - XT471ANH. - SCL+ CBM TBA Đại Tín XT471ANH Tại cột C28/41/6/3 (TBA Đại Tín) - XT471ANH-Kế hoạch-


Khu vực : HC530161 TBA Đại Tín

25/03/2023 Cúp điện từ 09:15 đến 15:30

Điện lực Tuy Phước

Lý do : - Tháo lèo đầu trên 03FCO TBA để thi công SCL ( Công trình SCL Q1/2023 ) Tại cột C32 (TBA Lò Gạch) XT471PSO SCL+ CBM TBA Lò Gạch XT471PSO TBA Lò Gạch XT471PSO-Kế hoạch-


Khu vực : HC530280 TBA Lò Gạch

26/03/2023 Cúp điện từ 07:45 đến 12:15

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Định kỳ TI-Kế hoạch-


Khu vực : AH539038 TBA Vĩnh Khang

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 14:45

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Tháo lèo đầu trên FCO, bọc cách điện đường dây (phục vụ thay xà sứ, tủ điện TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : EC538129 VẠN THIỆN

26/03/2023 Cúp điện từ 10:00 đến 16:45

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Tháo lèo đầu trên FCO, bọc cách điện đường dây (phục vụ thay xà sứ, tủ điện TBA)-Kế hoạch-


Khu vực : EC530704 PHÙ MỸ 5

26/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 17:00

Điện Lực Hoài Ân

Lý do : Thay cột Đz 110kV 172/Vĩnh Sơn – 171/Hoài Nhơn tại khoảng cột từ VT 109 đến VT 110 giao chéo với đường dây 22kV NR Ân Hậu 2 tại khoảng cột C187/3/17 đến C187/3/18 XT475/HNH Bảo dưỡng lèo đường dây hạ áp TBA Ân Hậu 2-Kế hoạch-


Khu vực : IC531009 TBA An Hậu 2

26/03/2023 Cúp điện từ 08:15 đến 12:45

Điện Lực Quy Nhơn

Lý do : Di dời cột và ĐZ 0,4kV-Kế hoạch-


Khu vực : AC530278 Tiến Thịnh

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:00

Điện lực Phù Mỹ

Lý do : Thay xà, sứ, tủ điện TBA, thí nghiệm CBM MBA-Kế hoạch-


Khu vực : EC538169 HÓC LÁCH

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 11:30

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Hoán chuyển MBA + ATM tổng, cáp lực tổng-Kế hoạch-


Khu vực : GC530912 Hòa Đại 3

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Phù Cát

Lý do : - Hoán chuyển MBA + ATM tổng, cáp lực tổng-Kế hoạch-


Khu vực : GC530405 TBA Trung Tâm Mới Cát Hiệp

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:45

Điện lực An Nhơn

Lý do : Đại tu TBA-Kế hoạch-


Khu vực : BC530429 TBA Tam Hoà XBT

27/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 13:45

Điện lực An Nhơn

Lý do : Đại tu TBA-Kế hoạch-


Khu vực : BC530437 Tam Hòa 2