Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Giồng Lân xã An Hiệp huyện Ba Tri.

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Quí An xã Hoà Lợi

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Thanh Sơn 2 xã Thanh Tân

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp Mỹ An A xã Mỹ Thạnh An

23/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 14:00

Điện Lực Thành phố Bến Tre

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -Ấp Mỹ An C xã Mỹ Thạnh An

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Hưng Chánh xã Châu Hưng

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Hưng Nhơn xã Châu Hưng

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Phú Hưng - Phú Long xã Phú Thuận

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -ấp Tân Khai xã Tân Hưng huyện Ba Tri.

24/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Quí Hòa – Quí Lợi, xã Hòa Lợi

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Ấp Xương Hòa II, xã Thới Thạnh

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Tân Thông 5 xã Thanh Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Tân Thông 5 xã Thanh Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Hưng Thạnh xã Châu Hưng, ấp 7 xã Vang Quới Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Vinh Châu xã Vang Qưới Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Vinh Châu xã Vang Qưới Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp 4 xã Bình Thới

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Vinh Châu xã Vang Qưới Tây

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, Phước Hòa – Phước Hậu xã An Phước

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Hòa Trung xã Sơn Hòa, Phước Hòa – Phước Hậu xã An Phước

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -ấp 6 xã An Hiệp huyện Ba Tri.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : -ấp Giồng Nhựt xã An Hiệp huyện Ba Tri.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:00 đến 17:00

Điện Lực Thạnh Phú

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Xã An Qui, An Điền-huyện Thạnh Phú.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Tân Thông 5 – xã Thanh Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Hưng Long xã Hòa Lộc

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp Thanh Sơn 4 xã Thanh Tân

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Chợ Xếp xã Tân Thành Bình

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Khu phố 1 - 2 - 3 Thị trấn Bình Đại, ấp 1 xã Bình Thắng

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Thừa Trung - Thừa Long xã Thừa Đức

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp 4 - Tân Bình xã Thạnh Phước

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Ấp 3 xã Thạnh Trị

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện Lực Giồng Trôm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu Phố 1 - 2 Thị Trấn, ấp 6 xã Bình Thành

25/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện lực Chợ Lách

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Phú Hiệp xã Vĩnh Bình

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Ba Tri

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -ấp 7-9 xã An Thủy huyện Ba Tri.

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Bắc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Phước Khánh xã Phước Mỹ Trung

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Mỏ Cày Nam

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Xã Ngãi Đăng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Bình Đại

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : - Ấp Thừa Lợi xã Thừa Đức

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 17:00

Điện Lực Châu Thành

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : - Xã Tân Thạch

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 18:00

Điện Lực Giồng Trôm

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : -Khu Phố 1 - 2 - 3 - ấp 6 Thị Trấn, ấp 2 - 7 xã Bình Hòa, ấp Bình An - Bình Phú xã Bình Thành, ấp 1 xã Hưng Nhượng, xã Tân Thanh