Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau lèo Vt 82 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/132A đến CDP143

23/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 09:00 đến 11:00

Điện lực thành phố Bắc Kạn

Lý do :


Khu vực : Xã Quân Hà, huyện Bạch Thông

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/132A đến CDP143

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/132A đến CDP143

23/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau lèo Vt 82 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/132A đến CDP143

23/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau lèo Vt 82 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/132A đến CDP143

23/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau lèo Vt 82 đến CDP373-7/92B

23/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/132A đến CDP143

23/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CD373-7/39 đến CDP373-7/92B

24/03/2023 Cúp điện từ 05:30 đến 07:30

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CDP143 đến CDP373-7/159

24/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 07:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CDP 373-7/92B đến CD373-7/132A

24/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau lèo VT 94 đến lèo VT110

24/03/2023 Cúp điện từ 06:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CDP143 đến lèo VT150

24/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CDP 373-7/92B đến CD373-7/132A

24/03/2023 Cúp điện từ 17:00 đến 18:00

Điện lực Na Rì

Lý do :


Khu vực : ĐZ 35kV sau CDP143 đến CDP373-7/159