Ngày Giờ Địa Phương Khu vực
23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:30

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : một phần khu vực xã Xuân Sơn ( Dọc đường ấp 1, Xuân Sơn đi đến UBND xã Sơn Bình)

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần khu vực ấp Quảng Phú, xã Đá Bạc

23/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần đường Nguyễn Hữu Cảnh, khu trung tâm đô thị Chí Linh thuộc phường Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh, Phường 10

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Bà Rịa, xã Phước Tân

23/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Đất Đỏ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KP Phước Điền TT Phước Hải Huyện Đất Đỏ

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn bộ khu vực ấp Liên Sơn và Một phần khu ấp Xà Bang ( Dọc đừng Từ Trường Trần Phú đi hết ấp Liên Sơn , Xà Bang)

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Võ Thị Sáu, Trần Quý Cáp, Hồ Quý Ly, Dã Tượng, La Văn Cầu, Phan Văn Trị, Phó Đức Chính, một phần đường Thùy Vân thuộc phường Thắng Tam

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần khu vực thôn Tân Long, xã Kim Long

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần khu vực ấp Quảng Phú, xã Đá Bạc

24/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 10:30

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : một phần khu vực thôn Tân Long, xã Kim Long

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân An, xã Phước Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Rú, xã Phước Tân

24/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Đất Đỏ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Hội Xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ.

25/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân An, xã Phước Tân

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần bên phải đường số 1 khu công nghiệp Đông Xuyên thuộc phường Rạch Dừa

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : KCN Phú Mỹ 2 mở rộng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : KCN Phú Mỹ 2 mở rộng

26/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 17:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp


Khu vực : KCN Phú Mỹ 2 mở rộng

26/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KCN Phú Mỹ

26/03/2023 Cúp điện từ 11:30 đến 14:30

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : KCN Phú Mỹ

26/03/2023 Cúp điện từ 14:30 đến 17:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : CA TX Phú Mỹ

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu nhà ở Bình Minh thuộc phường 8

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Sông Xoài

27/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Sông Xoài

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân An, xã Phước Tân

27/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 11:30

Điện Lực Đất Đỏ

Lý do : Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện


Khu vực : KP Hải Lạc, Hải Phúc, Hải An, Hải Trung, Phước Điền, Hải Tân, Hải Sơn - TT Phước Hải, Huyện Đất Đỏ.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần lkhu vực thông Sông Xoài 3, Xã Láng Lớn ( Dọc đường từ Cầu Đôi Láng Lớn điến khu vu76c UBND xã Láng Lớn)

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP Phước Tiến, TT Phước Bửu

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP Phước Tiến, TT Phước Bửu

28/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP Phước an, TT Phước Bửu

28/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 15:30

Điện Lực Bà Rịa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực Phường Long Toàn.

28/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:30

Điện Lực Đất Đỏ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Hội Mỹ - Xã Phước Hội, Huyện Đất Đỏ.

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường Thắng Tam

29/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 11:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Xô Viết Nghệ Tĩnh thuộc phường Thắng Tam

29/03/2023 Cúp điện từ 07:40 đến 15:00

Điện Lực Bà Rịa

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần khu vực nhánh Phan Đăng Lưu, Phường Long Hương

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP Phước An, TT Phước Bửu

29/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Đất Đỏ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp Tân Hòa Xã Long Tân Huyện Đất Đỏ

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Một phần đường Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu, Văn Cao, Lạc Long Quân, Võ Thị Sáu (từ Hoàng Hoa Thám đến Phan Chu Trinh), một phần đường Phan Chu Trinh ( từ hẻm 129 Phan Chu Trinh đến Thùy Vân), một phần đường Nguyễn Hiền, Thùy Vân thuộc phường 2

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Sông Xoài

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Thị Xã Phú Mỹ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Xã Sông Xoài

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần ấp Tân Rú, xã Phước Tân

30/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Đất Đỏ

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Ấp An Hải Xã Lộc An Huyện Đất Đỏ

30/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 16:00

Điện Lực Châu Đức

Lý do : Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật


Khu vực : Toàn bộ khu vực thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc và một phần khu vực Tân Bình, xã Bình Xã ( Dọc đường từ khu vực Bệnh Viện Đông tây đi vào thôn Lồ Ồ, xã Đá Bạc)

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Ngô Quyền, Hàn Thuyên, Bến Nôm thuộc phường Rạch Dừa, phường 10

31/03/2023 Cúp điện từ 08:00 đến 15:00

Điện Lực TP Vũng tàu

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần đường Võ Nguyên Giáp ( gần Ẹo Ông Từ) thuộc phường 12

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phầnKP Láng Sim, TT Phước Bửu

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phần KP Phước Lộc, TT Phước Bửu

31/03/2023 Cúp điện từ 07:30 đến 16:30

Điện Lực Xuyên Mộc

Lý do : Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp


Khu vực : Một phầnKP Láng Sim, TT Phước Bửu