Lịch cúp điện Điện lực Quảng Trị

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Trị được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Quảng Trị được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Quảng Trị danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Cam Lộ 28/11/2022 09:00:00 12:00:00 GC53CCZZ Cam Chính
Điện lực Cam Lộ 28/11/2022 09:00:00 12:00:00 GC53ML4Z Mai Lộc 4
Điện lực Cam Lộ 28/11/2022 09:00:00 12:00:00 GC53MLZZ Mai Lộc
Điện lực Cam Lộ 28/11/2022 09:00:00 12:00:00 GC53TNZZ Thành Nam
Điện lực Cam Lộ 28/11/2022 09:00:00 12:00:00 GD53TTZZ Tiến Thành
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53BAZZ Bình An
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53BBAZ Bơm Bình An
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53BPZZ Bắc Phú
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53CDDZ Cầu Điện Đông
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53CL2Z Chấp Lễ 2
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53CL3Z Chấp Lễ 3
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53CLVC Chấp Lễ
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53CNAZ Chấp Nam
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53HC1Z Hùng Cường 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53HC2Z Hùng Cường 2
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53HC3Z Hùng Cường 3
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53HC4Z Hùng Cường 4
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53HKZZ Hà Kè
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53KLZZ Khe Lấu
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53LB1Z Lai Bình 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53LBZZ Lai Bình
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53MHZZ Mỹ Hội
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53MNZZ Mạch Nước
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53NPZZ Nam Phú
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TBZZ Tân Bình
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TCZZ Tư Chính
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TD1Z Tân Định 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TDZZ Tân Định
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TKZZ Trường Kỳ
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TLUZ Thử Luật
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TLVT Vĩnh Thái 2
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TMVT TÂN MẠCH
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TR1Z Tây Trường 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TSZZ Tây Sơn
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53TTVC Tây Trường
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53VT4Z Vĩnh Trung 4
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53VTI1 Vĩnh Thái 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53VTR1 Vĩnh Trung 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53VTR2 Vĩnh Trung 2
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53VTR3 Vĩnh Trung 3
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DC53XVTZ UB xã Vĩnh Thái
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53BTTS Bê tông Trường Sơn
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53CCQ9 CT chế biến KS QT
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53CG1Z XN Cảm giáo 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53CN1Z Cấp Nước 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53CN2Z Cấp Nước 2
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53CTT2 Đại Cát QT
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53HTHT Khu NTTS Hoàng Trung Tuyến
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53KQ1Z Cty KSQT 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53KQ2Z Cty KSQT 2
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53KQ3Z Cty KSQT 3
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53KQ4Z Cty KSQT 4
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53KSQT Khoáng sản Quảng Trị
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53KSTZ Khu sinh thái Vĩnh Tú
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53MM1Z May mặc Miền Trung 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53MMMT May mặc Miền Trung
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53NLDZ Nguyễn Liệu Đốt
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53NLVL Năng Lượng Vĩnh Linh
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53PHXZ Chế biến KS
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53QK4Z Trường bắn Quân khu 4
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53TNXA Thảo Nguyên Xanh BMS
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53TPTZ Tôm Phương Thái
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53TT3Z Thanh Tâm 3
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53TTT2 Titan Thử Luật
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53VLBM Vĩnh Linh BMS
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53VPSL Văn Phú Solar
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53XBMZ Xăng Bình Minh
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53XCGZ XN Cảm Giáo
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53XVCZ XD Vĩnh Chấp
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 DC53CMZZ Cổ Mỹ
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 DC53TM1Z Tân Mỹ 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 DC53TMVG Tân Mỹ
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:30:00 12:00:00 DC53TTVG TBA Tân Trại
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:30:00 11:00:00 DC53VK3Z Vĩnh Kim 3
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:30:00 11:00:00 DC53VK5Z Vĩnh Kim 5
ĐL ĐaKrông 29/11/2022 07:00:00 14:00:00 LC61KRE2 TBA Kreng 2
ĐL ĐaKrông 29/11/2022 07:00:00 14:00:00 LC63HBZZ TBA Hà Bạc
ĐL ĐaKrông 29/11/2022 07:00:00 14:00:00 LC63KHZZ TBA Khe Hiên
ĐL ĐaKrông 29/11/2022 07:00:00 14:00:00 LC63KTHH TBA Khu TT Hướng Hiệp (Làng TN)
ĐL ĐaKrông 29/11/2022 07:00:00 14:00:00 LC63PLDN TBA Pa Loang (Đá Ngồi)
ĐL ĐaKrông 29/11/2022 07:00:00 14:00:00 LC63TREG TBA Kreng 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:00:00 13:00:00 DD53XCKL Gạch Polyme Bến Hải
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53HN4Z HÀM NGHI 4
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53HV1Z Hùng Vương 1
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53HV3Z Hùng Vương 3
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53K1P5 K1-P5
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53K2P5 K2-P5
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53LHPZ Lê Hồng Phong
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53LOZZ Lãn Ông
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53NCTZ Nguyễn Công Trứ
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53NQ1Z Ngô Quyền 1
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53TTT1 Tôn Thất Thuyết 1
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AC53TTTZ Tôn Thất Thuyết
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AD53BHNT Bảo hiểm Nhân Thọ
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AD53CSHV Chiếu sáng Hùng Vương
ĐL Đông Hà 27/11/2022 07:00:00 13:00:00 AD53NVHT Nhà văn hóa TT Quảng Trị
ĐL Đông Hà 28/11/2022 07:00:00 12:00:00 AC53CTZZ Cẩm Thạch
ĐL Đông Hà 28/11/2022 07:00:00 12:00:00 AC53KDZZ Kim Đâu
ĐL Đông Hà 28/11/2022 07:00:00 12:00:00 AD53DCKB Dân cư đường Khóa Bảo (Đài Truyền Hình)
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BC53T1TL TBA Thôn 1 Triệu Lăng
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BC53TL3Z Triệu Lăng 3
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BC53TL4Z Triệu Lăng 4
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BC53TL6Z Triệu Lăng 6
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BC53TL8Z TBA Triệu Lăng 8
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BD53TL32 T2 Triệu Lăng 3
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BD53TL42 T2 Triệu Lăng 4
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 06:30:00 07:30:00 BD53VVNZ Võ Văn Nghệ
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 07:30:00 16:15:00 BC53TL2Z Triệu Lăng 2
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 07:30:00 16:15:00 BC53TL7Z TBA Triệu Lăng 7
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 07:30:00 16:15:00 BD53NLPZ TBA Nguyễn Long Phán
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 07:30:00 16:15:00 BD53TL22 T2 Triệu Lăng 2
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 12:30:00 15:30:00 BC53TL6Z Triệu Lăng 6
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BC53T1TL TBA Thôn 1 Triệu Lăng
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BC53TL3Z Triệu Lăng 3
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BC53TL4Z Triệu Lăng 4
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BC53TL6Z Triệu Lăng 6
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BC53TL8Z TBA Triệu Lăng 8
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BD53TL32 T2 Triệu Lăng 3
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BD53TL42 T2 Triệu Lăng 4
Điện lực Thành Cổ 26/11/2022 16:15:00 17:00:00 BD53VVNZ Võ Văn Nghệ
ĐL Triệu Phong 26/11/2022 07:00:00 17:30:00 HC51TLTA TBA Trung Long Triệu Ái
ĐL Triệu Phong 26/11/2022 07:00:00 17:30:00 HC53TTP3 TBA Tây Triệu Phong 3 ( Ái Tử )
ĐL Triệu Phong 26/11/2022 07:00:00 17:30:00 HC53TTPT TBA Tây Triệu Phong ( Triệu Ái)
ĐL Triệu Phong 26/11/2022 07:00:00 17:30:00 HD51BTST TBA BTS Trại Giam Nghĩa An 2
ĐL Triệu Phong 26/11/2022 07:00:00 17:30:00 HD53TGNA TBA Trại Giam Nghĩa An
ĐL Triệu Phong 26/11/2022 07:00:00 17:30:00 HD53TTTZ Trạm Toàn Thắng
ĐL Triệu Phong 27/11/2022 07:00:00 17:30:00 HC51TLTA TBA Trung Long Triệu Ái
ĐL Triệu Phong 27/11/2022 07:00:00 17:30:00 HC53TTP3 TBA Tây Triệu Phong 3 ( Ái Tử )
ĐL Triệu Phong 27/11/2022 07:00:00 17:30:00 HC53TTPT TBA Tây Triệu Phong ( Triệu Ái)
ĐL Triệu Phong 27/11/2022 07:00:00 17:30:00 HD51BTST TBA BTS Trại Giam Nghĩa An 2
ĐL Triệu Phong 27/11/2022 07:00:00 17:30:00 HD53TGNA TBA Trại Giam Nghĩa An
ĐL Triệu Phong 27/11/2022 07:00:00 17:30:00 HD53TTTZ Trạm Toàn Thắng
ĐL Gio Linh 01/12/2022 07:00:00 16:00:00 CD53BKMZ TBA Bơm Kinh Môn
ĐL Gio Linh 01/12/2022 07:00:00 11:30:00 CD53CPTD Cty Cổ phần Trường Danh
ĐL Gio Linh 02/12/2022 07:00:00 13:00:00 CC53CGZZ TBA Cang Gián
ĐL Gio Linh 02/12/2022 07:00:00 13:00:00 CC53TB3Z TBA Thủy Bạn 3
ĐL Gio Linh 02/12/2022 07:00:00 13:00:00 CC53TSTG TBA Chế biến thủy sản xã Trung Giang
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CC53DDLH TBA Di dân lòng hồ
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CC53GH1Z TBA Gio Hoà 1
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CC53GH2Z TBA Gio Hoà 2
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CC53GH3Z TBA Gio Hoà 3
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CC53T1HT TBA T1 (Hải Tân)
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CC53T2HB TBA T2 (Hải Ba)
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CC53XCZZ TBA Xóm Cát
ĐL Gio Linh 05/12/2022 06:30:00 15:00:00 CD53BNQN TBA Bơm nước Quán Ngang
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CC53CSCV TBA Chiếu Sáng Cầu Cửa Việt
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CC53DCV1 TBA Khu DV-DL Cửa Việt 1
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CC53DLCV TBA Khu DV-DL Cửa Việt
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CC53HLO1 TBA Hà Lợi
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CC53NVCV TBA Nhà VHTT Cửa Việt
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CC53TLCV TBA Tân Lợi
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD51BPZZ TBA Biên Phòng
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53CCVZ TBA Cảng Cửa Việt
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53CHQS TBA Nhà khách BCH Quân sự Tỉnh
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53CVZZ TBA Cảng Vụ
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53DCV2 TBA Khu DV-DL Cửa Việt 2
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53HTZZ Hưng Thịnh
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53NNCA TBA Nhà Nghĩ Công An
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53TTDD TBA Trung tâm điều dưỡng người có công Quảng Trị
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53XCV1 TBA Kho XD Cửa Việt 1
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53XCV2 TBA Kho XD Cửa Việt 2
ĐL Gio Linh 05/12/2022 08:00:00 15:00:00 CD53XDHH TBA Kho xăng dầu Hải Hà
ĐL Gio Linh 05/12/2022 16:00:00 17:00:00 CC53KP8Z TBA Khu phố 8
ĐL Gio Linh 05/12/2022 16:00:00 17:00:00 CC53T23H TBA Thôn 2+3 (Hà Lợi)
ĐL Gio Linh 05/12/2022 16:00:00 17:00:00 CC53T4ZZ TBA Thôn 4
ĐL Gio Linh 05/12/2022 16:00:00 17:00:00 CC53T5ZZ TBA Thôn 5
ĐL Vĩnh Linh 01/12/2022 08:00:00 09:50:00 DD53TPZZ Khách sạn Công Tuyết
ĐL Vĩnh Linh 01/12/2022 10:00:00 12:30:00 DD53CSSZ Cao su SVR
ĐL Vĩnh Linh 01/12/2022 14:00:00 17:00:00 DD53LDUZ Lê Duẩn
ĐL Khe Sanh 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 FC51CUOI TBA Thôn Cuôi
ĐL Khe Sanh 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 FC51TTRI TBA Thôn Tri
ĐL Khe Sanh 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 FD53H102 TBA T10.2 Công ty TNHH Đầu tư Hướng Sơn
ĐL Khe Sanh 28/11/2022 08:00:00 17:00:00 FD53HS5Z Thi công Thủy Điện Hướng Sơn_TBA-T5
ĐL Khe Sanh 02/12/2022 08:00:00 10:00:00 FD53HDLB TBA Hạt điều Lao Bảo
Điện lực Cam Lộ 02/12/2022 07:00:00 16:00:00 GC53TK1Z Trúc Kinh 1
Điện lực Cam Lộ 02/12/2022 08:00:00 09:30:00 GD63MH3Z Minh Hưng 3
Điện lực Cam Lộ 02/12/2022 09:30:00 11:00:00 GD63MDKA Mỏ Đá Khu A
Điện lực Cam Lộ 03/12/2022 08:00:00 09:30:00 GD53AGRI Agribank
Điện lực Cam Lộ 03/12/2022 09:30:00 11:00:00 GD53CCTZ Chi Cục Thuế
Điện lực Cam Lộ 03/12/2022 14:00:00 16:00:00 GD53VRZZ TBA Việt Ren
Điện lực Cam Lộ 06/12/2022 07:00:00 17:00:00 GD51HNHZ Hồ Nghĩa Hy
ĐL Hải Lăng 01/12/2022 08:00:00 10:00:00 KD53GBDT Gỗ Bảo Đạt Thành
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53BAZZ Bình An
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53BBAZ Bơm Bình An
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53BPZZ Bắc Phú
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53CDDZ Cầu Điện Đông
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53CL2Z Chấp Lễ 2
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53CL3Z Chấp Lễ 3
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53CLVC Chấp Lễ
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53CNAZ Chấp Nam
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53HKZZ Hà Kè
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53KLZZ Khe Lấu
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53LB1Z Lai Bình 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53LBZZ Lai Bình
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TBZZ Tân Bình
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TCZZ Tư Chính
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TD1Z Tân Định 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TDZZ Tân Định
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TKZZ Trường Kỳ
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TR1Z Tây Trường 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TSZZ Tây Sơn
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DC53TTVC Tây Trường
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53BTTS Bê tông Trường Sơn
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53CG1Z XN Cảm giáo 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53CN1Z Cấp Nước 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53CTT2 Đại Cát QT
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53KSQT Khoáng sản Quảng Trị
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53MM1Z May mặc Miền Trung 1
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53MMMT May mặc Miền Trung
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53NLDZ Nguyễn Liệu Đốt
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53XBMZ Xăng Bình Minh
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53XCGZ XN Cảm Giáo
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53XCKL Gạch Polyme Bến Hải
ĐL Vĩnh Linh 26/11/2022 07:10:00 09:10:00 DD53XVCZ XD Vĩnh Chấp
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63ADEZ TBA A Đeng
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63ADZZ TBA A Đang
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63CKLL TBA CK La Lay
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63T1AB TBA T1 A Bung
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63T2AB TBA T2 A Bung
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63T2AN TBA T2 UB ANgo
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63T3AB TBA T3 A Bung
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63T4AB TBA T4 A Bung
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63T5AB TBA T5 A Bung (A Ngo 5)
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63T5AN TBA T5 A Ngo
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LC63TYNE TBA Ty Nê
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LD63DANZ TBA ĐB A Ngo
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LD63HQLL TBA Hải quan cửa khẩu La Lay
ĐL ĐaKrông 26/11/2022 08:52:00 10:55:00 LD63KDYT TBA Trung tâm kiểm dịch y tế La Lay

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Quảng Trị giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Quảng Trị


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính