Lịch cúp điện Điện lực Quảng Nam

Lịch cúp điện Điện lực Quảng Nam được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Quảng Nam được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Quảng Nam danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Tam Kỳ 29/11/2022 07:30:00 13:30:00 AC23AG30 Lê Lợi 1
Điện lực Tam Kỳ 29/11/2022 07:30:00 13:30:00 AH23AA18 Cảng cá An phú
Điện lực Tam Kỳ 29/11/2022 07:30:00 14:30:00 AH23AE05 Đài PT-THình
Điện lực Duy Xuyên 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 DH23DA05 Bơm Phước Mỹ
Điện lực Duy Xuyên 28/11/2022 13:30:00 17:30:00 DC23DN10 Thọ Xuyên
Điện lực Duy Xuyên 29/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC23DQ06 Thôn 4 Duy Nghĩa T1
Điện lực Duy Xuyên 29/11/2022 07:00:00 14:30:00 DC23DQ08 TĐCư Bưu Điện Duy Nghĩa
Điện lực Duy Xuyên 30/11/2022 07:30:00 12:30:00 DC23DQ18 Thôn 6 Duy Nghĩa T2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG01 Bơm Thạch Hoa
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG02 UB Bình Chánh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG03 UB Bình Chánh 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG04 Tú Trà Bình Chánh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG05 Mỹ Trà (Bình Chánh)
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FG08 Bơm Gia Hội
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG11 T3 Bình Chánh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG12 Tú Trà 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FG13 Mỹ Trà 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FI02 UB Bình Định
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FI03 Xuân An 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FI04 Xuân An 1 (Bình Định)
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FI05 Bơm Vực dâu
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FI09 UB Bình Định 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FI10 Bình Định 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FI11 Xuân An 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ01 Gò cháy
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ02 Cầu Máng
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ03 Cầu Máng 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ04 Cơ Bình 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ05 Hưng Lộc
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ06 T1 Bình Định Nam
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ07 Xuân Thái Đông
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FJ08 Hà Châu
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN02 Thôn 4 Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN03 UB Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN04 Uỷ ban Bình Lãnh 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN05 T2 Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN06 Đồng Lớn
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN07 Đồng Lớn 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN08 Cao Ngạn
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN09 Đồng Lớn 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN10 Bình Lãnh 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FN11 Bình Lãnh 5
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR02 Đức An
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR03 Phước Hà
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR04 Linh Cang 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR05 Linh Cang 1
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR06 UBND xã Bình Phú
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR07 Bình Phú 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR08 Bình Phú 4
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FR09 Đức An 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT01 Bình Xá
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT03 Bình Xá 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT04 UB Bình Quế
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT05 Bình Phụng
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT06 Bình Quang
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT07 Bình Hội
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT08 Bình Xá 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT09 Bình Phụng 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT10 Bình Phụng 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FT11 Bình Quang 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FU03 Bơm Phước Chỉ
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FU04 Quý Xuân 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU05 Quý Phước I
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU06 Quý Phước 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU07 Quý Mỹ
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU08 Quý Phước 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU13 Quý Hương
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU14 Bơm cơ Bình
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FU29 Quý Thạnh 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU31 Quý Hương 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FC23FU32 Quý Phước 4
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW02 Đông Tiển
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW03 UB Bình Trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW04 UB Bình Trị 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW05 Châu Lâm
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW06 Vinh Huy
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW08 Châu Lâm 2 Bình trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW09 Xuân Thái Tây
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW10 Việt Sơn Bình Trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FC23FW11 Vinh Huy 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH21FW01 BTS Bình Trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FG07 Bơm An Xá Đông
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FG09 Bơm Gia Hội 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FG10 Bơm Phước Hà
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FI01 Cấp điện CCN Bình An - Bình Định - Thăng Bình
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FI06 Bơm Quế Châu
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FJ09 Đất Quảng
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FJ10 Toàn Thanh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FJ11 Thiên Thanh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FN01 Gạch tuynel Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FR01 Cửa xả lũ N18
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FT02 Bơm Bình Xá
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FU02 XN sành sứ Bình Quý
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FU11 Cửa xả lũ N14
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FU12 Nuôi trồng thủy sản
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FU15 Cửa xả lũ N16
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FU34 Trại gà Đồng Dương
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FU36 Dana Smart
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 17:30:00 FH23FU38 Trại Gà Hiển Tiên
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FW07 Bơm Vinh Nam
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 06:00:00 07:30:00 FH23FW12 Bơm Châu Lâm
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FG08 Bơm Gia Hội
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FI02 UB Bình Định
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FI03 Xuân An 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FI04 Xuân An 1 (Bình Định)
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FI05 Bơm Vực dâu
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FI09 UB Bình Định 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FI10 Bình Định 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FI11 Xuân An 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ01 Gò cháy
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ02 Cầu Máng
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ03 Cầu Máng 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ04 Cơ Bình 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ05 Hưng Lộc
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ06 T1 Bình Định Nam
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ07 Xuân Thái Đông
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FJ08 Hà Châu
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN02 Thôn 4 Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN03 UB Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN04 Uỷ ban Bình Lãnh 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN05 T2 Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN06 Đồng Lớn
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN07 Đồng Lớn 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN08 Cao Ngạn
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN09 Đồng Lớn 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN10 Bình Lãnh 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FN11 Bình Lãnh 5
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT01 Bình Xá
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT03 Bình Xá 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT04 UB Bình Quế
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT05 Bình Phụng
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT06 Bình Quang
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT07 Bình Hội
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT08 Bình Xá 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT09 Bình Phụng 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT10 Bình Phụng 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FT11 Bình Quang 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FU03 Bơm Phước Chỉ
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FU04 Quý Xuân 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FU29 Quý Thạnh 3
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW02 Đông Tiển
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW03 UB Bình Trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW04 UB Bình Trị 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW05 Châu Lâm
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW06 Vinh Huy
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW08 Châu Lâm 2 Bình trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW09 Xuân Thái Tây
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW10 Việt Sơn Bình Trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FC23FW11 Vinh Huy 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH21FW01 BTS Bình Trị
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FG07 Bơm An Xá Đông
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FG09 Bơm Gia Hội 2
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FI01 Cấp điện CCN Bình An - Bình Định - Thăng Bình
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FI06 Bơm Quế Châu
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FJ09 Đất Quảng
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FJ10 Toàn Thanh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FJ11 Thiên Thanh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FN01 Gạch tuynel Bình Lãnh
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FT02 Bơm Bình Xá
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FU02 XN sành sứ Bình Quý
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FW07 Bơm Vinh Nam
Điện lực Thăng Bình 28/11/2022 16:00:00 17:30:00 FH23FW12 Bơm Châu Lâm
Điện lực Thăng Bình 29/11/2022 06:30:00 08:30:00 FC23FF06 An Thái
Điện lực Thăng Bình 29/11/2022 09:00:00 11:30:00 FC23FZ05 Cẩm Tú
Điện lực Thăng Bình 29/11/2022 13:00:00 15:00:00 FC23FV07 Cổ Linh
Điện lực Thăng Bình 29/11/2022 15:00:00 17:00:00 FC23FU05 Quý Phước I
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GC23GA33 Hoà An
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT15 Thanh Ninh
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT16 Sao Mộc
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT17 Triệu Long
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT18 Phú Thịnh
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT19 Ngọc Nam Phương
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT20 Bảo TRì TĐ A Vương
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT23 Nhất Hưng Đại Đồng
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT30 Nhất Hưng Đại Đồng 2
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT32 Phước Kỳ Nam T1
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GT33 Phước Kỳ Nam T2
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV05 Quảng Lộc
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV16 Cao Su ĐN
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 GH23GV17 Gạch Phương Nam
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 GH23GV18 Prime Đại Quang
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 GH23GV19 Công ty Đại Hòa (CCN Mỹ An gđ3)
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 GH23GV20 Hùng Thanh
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV21 Cao Su 2
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV22 Tâm Phúc Nguyên
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 GH23GV23 Xăng Dầu Đại Quang
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV24 HTX Hiệp Hưng (CCN Ấp 5)
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV27 Gạch Thành Tâm
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV28 Cao Su 3
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 17:00:00 GH23GV29 NLMT Hải Sun
Đại Lộc 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 GH23GV30 NLMT HẢI SUN 2
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GC23GA33 Hoà An
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT15 Thanh Ninh
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT16 Sao Mộc
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT17 Triệu Long
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT18 Phú Thịnh
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT19 Ngọc Nam Phương
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT20 Bảo TRì TĐ A Vương
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT23 Nhất Hưng Đại Đồng
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT30 Nhất Hưng Đại Đồng 2
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT32 Phước Kỳ Nam T1
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GT33 Phước Kỳ Nam T2
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV05 Quảng Lộc
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV16 Cao Su ĐN
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV21 Cao Su 2
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV22 Tâm Phúc Nguyên
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV24 HTX Hiệp Hưng (CCN Ấp 5)
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV27 Gạch Thành Tâm
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV28 Cao Su 3
Đại Lộc 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 GH23GV30 NLMT HẢI SUN 2
Đại Lộc 30/11/2022 07:00:00 16:00:00 GC23GV14 Phú Hương 2
Đại Lộc 01/12/2022 07:00:00 12:00:00 GC23GM27 Hà Thanh 2
Đại Lộc 02/12/2022 07:00:00 17:00:00 GH23GN39 Hòa Hưng Lộc 2
Điện lực Điện Bàn 28/11/2022 06:00:00 09:30:00 IC23IN13 Điện Hoà 3 - ODA
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IC23IF08 KĐT Ngân Câu - Ngân Giang
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IC23IF09 Điện Ngọc 3-1
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IC23IF11 Điện Ngọc 3-2
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IC23IF13 Điện Ngoc 3-3B
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IC23IF65 An Phú Quý T1
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IC23IF66 An Phú Quý T2
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IC23IF95 KĐT Đất Quảng RiverSide T4
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IH23IF07 Trường CĐ Nội Vụ
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IH23IF10 Bách Đạt
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IH23IF87 Dana Home Land
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:00:00 15:00:00 IH23IF93 TC Cầu Thôn 3
Điện lực Điện Bàn 01/12/2022 07:30:00 11:30:00 IH23IY01 Gạch Điện Ngọc 2
Điện lực Điện Bàn 02/12/2022 13:30:00 16:30:00 IC23IN13 Điện Hoà 3 - ODA
Điện lực Quế Sơn 29/11/2022 07:00:00 11:30:00 MC23MZ04 HTX Quế Xuân 2
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC11OS02 Trà Dơn 3
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC11OS04 Trà Dơn 4
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC11OT02 Trà Leng 1
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC11OT03 Trà Leng 2
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC11OT07 Trà Leng 4
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NQ17 Trà Đốc 6
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR01 Cum 1 TĐC Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR02 Cụm 2 TĐC Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR03 Cum 3 TĐC Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR04 Cụm 4 TĐC Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR13 Thôn 1 Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR14 Cụm 1 Thôn 9 Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR15 Cụm 2 Thôn 9 Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR16 Trà Bui 6
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NR17 Trà Bui 7
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NT01 Trà Giác 2
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NT03 Trà Giác 3
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NT05 Trà Giác 6
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NT06 Trà Giác 5
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NT07 Trà Giác 7
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NT08 TBA Trà Giác 8
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NT09 TBA Trà Giác 9
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU01 Trà Giáp 1
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU02 Trà Giáp 2
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU03 Trà Giáp 3
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU04 Trà Giáp 4
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU05 Trà Giáp 5
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU06 Trà Giáp 6
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU07 Trà Giáp 7
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU08 Trà Giáp 8
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU09 TBA Trà Giáp 9
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU10 TBA Trà Giáp 10
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU11 Trà Giáp 11
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU12 Trà Giáp 12
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU14 Thôn 1 Trà Giáp
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU15 Thôn 3 Trà Giáp
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NU16 Thôn 5 Trà Giáp
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW01 Trà Ka 1
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW02 Trà Ka 2
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW03 Trà Ka 3
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW04 Trà Ka 4
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW05 TBA Thôn 3 Trà Ka
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW06 TBA Trà Ka 5
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW07 Trà Ka 6
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW08 Thôn 3B Trà Ka
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW09 Thôn 4 Trà Ka
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12NW12 Tổ 1 Thôn 3 Trà Ka
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OS06 TĐC Trà Dơn
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OS07 Thôn 1 Trà Dơn
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OS08 TBA Trà Dơn 5
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OS09 Trà Dơn 6
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OT01 TBA Trường Học Trà Leng
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OT05 Suối Đôi Trà Leng
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OT06 Thôn 1 Trà Leng
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC12OV18 Trà Mai 5
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC22NT04 Trà Giác 4
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NQ13 TBA Trà Đốc 5
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NQ22 TBA Nóc Ông Xốp
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NQ23 TBA Nóc Ông Chờ
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR05 TBA Thôn 7 Trà Bui
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR06 TĐC Trà Bui 1
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR07 TĐC Trà Bui 2
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR08 TĐC Trà Bui 3
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR09 TĐC Trà Bui 4
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR10 TĐC Trà Bui 5-1
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR11 TĐC Trà Bui 5-2
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR12 TBA Trà Bui 8
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR20 TBA Nóc Ông Bình
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NR21 TBA Nóc Ông Hương
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NT10 TĐC Trà Giác
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NT15 TBA Nóc Ông Vân
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NU13 Thôn 4 Trà Giáp
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23NZ09 Thôn 8 Trà Tân
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23OS03 TBA UB Trà Dơn
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23OS05 Thôn 9 Trà Dơn
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23OS12 TBA Làng Ông Anh
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23OT08 Trà Leng 6
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23OT09 Trà Leng 3
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23OT11 TĐC Trà Leng
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NC23OV14 Kiểm Lâm Trà Dơn
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH11OS01 Viễn Thông Trà Dơn
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH23NA16 TBA Tinh Dầu Quế
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH23NQ09 T.5 Sông Tranh
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH23NQ10 Sông Tranh T.10A
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH23NQ11 Sông Tranh T17
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH23NQ12 Sông Tranh T24
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH23NT11 Mo da Tra Giac
Điện lực Trà My 27/11/2022 06:00:00 14:00:00 NH23NT16 TBA TD 110(kv) Trà Giác( Trạm Cắt Trà My)
Điện lực Trà My 29/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC23NO05 TBA Khối 7-2
Điện lực Trà My 29/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC23NZ10 Thôn 4-2 Trà Tân
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC12CY07 TBA Thôn 2 Trà Nú
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC12NX01 Trà Kót 1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC12NX02 Trà Kót 2
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC12NX03 Trà Kót 3
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC12NX04 Trà Kót 4
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC12NX05 Trà Kót 5
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC12NX06 TBA Trà Cót 3-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC12NY01 Trà Nú 1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC12NY02 Trà Nú 2
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC12NY03 Trà Nú 3
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC22NI06 Thôn 4 Trà Nú
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC22NP05 Trà Đông 5
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP02 Trà Đông 2
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP03 Trà Đông 3
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP04 Trà Đông 4
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP06 Trà Đông 4-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP07 Trà Đông 5-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 15:30:00 NC23NP07 Trà Đông 5-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP08 Trà Đông 2-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP09 TBA Trà Đông 1-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NP10 TBA Trà Đông 3-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NS04 Trà Dương 3
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NS05 Trà Dương 4
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NS06 Trà Dương 5
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NS07 Trà Dương 6
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NS08 TBA Trà Dương 6-2
Điện lực Trà My 30/11/2022 07:30:00 08:00:00 NC23NY04 TBA Trà Nú 4
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC12CY07 TBA Thôn 2 Trà Nú
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC12NX05 Trà Kót 5
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC12NY01 Trà Nú 1
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC12NY02 Trà Nú 2
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC12NY03 Trà Nú 3
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC22NI06 Thôn 4 Trà Nú
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC22NP05 Trà Đông 5
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NP02 Trà Đông 2
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NP03 Trà Đông 3
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NP04 Trà Đông 4
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NP06 Trà Đông 4-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NP08 Trà Đông 2-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NP09 TBA Trà Đông 1-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NP10 TBA Trà Đông 3-1
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NS04 Trà Dương 3
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NS05 Trà Dương 4
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NS06 Trà Dương 5
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NS07 Trà Dương 6
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NS08 TBA Trà Dương 6-2
Điện lực Trà My 30/11/2022 15:00:00 15:30:00 NC23NY04 TBA Trà Nú 4
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PP08 Làng Ngói 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PP20 Làng Rô 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PQ04 TaUI
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PQ05 Cồn DoI
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PQ09 Lơ bơ 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PQ10 Lơ bơ A
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PQ11 Lơ bơ 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PQ13 Cần Đôn 1(PTF1)
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PQ14 Cần Đôn 3
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PR01 Pờ Lăng 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PR02 Pờ Lăng 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PR03 BTS Chơ Chun
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PS01 Đăk Rak
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PS03 Thôn 10
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PT01 Thôn 56A
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PT02 Thôn 56B
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PT03 Thôn 57
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PT04 Thôn 58
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PU01 Thôn 48
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PU02 Thôn 49A
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PU03 Thôn 49B
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PU04 Thôn 47
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PU05 TBA Thôn 49C
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PV01 Đăk Rế
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PV03 Đắc Ốc 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PV06 Côngtơrơn 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PV07 Đắk Ch Đây
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PV09 Đắc Pênh
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PW01 Pa Lan
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PW02 PA OOI
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PW03 Đak Ngol
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PW08 Pa Lan 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PW09 Pà Oai 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PX05 Pà Ia
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PX06 Cà Dâng 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC21PX07 Cà Dâng 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA02 Mỹ Hiệp - Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA03 Thôn Hoa _ Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA04 Thôn Hoa 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA05 Lâm Nghiệp - Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA06 Đồng Râm - Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA07 Uỷ Ban Huyện - Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA09 Huyện Đội Cũ
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA10 T1CS Thạnh Mỹ
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA11 T2 CS Thạnh Mỹ
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA13 Thạnh Mỹ 3
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA25 Thôn Dung
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA26 NTĐ Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA27 TBA Thạnh Mỹ 2 (PHM)
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA28 TBA CC Pà Dấu 2-1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA29 TBA CC Pà Dấu 2-2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA33 TBA Thôn Dung 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA35 TBA T1 TTHC Huyện Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA36 Làng TN Lập Nghiệp
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA37 TBA Thạnh Mỹ 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PA41 Ủy Ban Huyện 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP01 KDC Pà Dồn(Pà Dồn 2)
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP02 Bản Lanh- Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP03 Bản Bâng
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP04 Bản Rồn - Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP05 Bến Giằng- Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP06 Ca Rung- Nam giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP07 Làng Ngói 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP09 Pà Căng
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP10 Làng Rô
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP12 Pà Păng 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP16 Pà Roong
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PP17 Huyện Đội Mới
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PQ02 T2 Đắc Pring
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PQ03 TĐC Taun
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PQ06 A bat 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PQ07 A bat 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PQ08 Adin
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PQ12 Gổ ChaVal
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PQ19 Nhà máy thủy điện Đắc Pring
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PS02 Đak Ta Vong
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PS04 Ủy Ban Đắc Tôi
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PV02 Đăc Ốc 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PV04 Công Tơ Rơn
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PX01 TBA TaBHing 3
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PX02 TA BHing 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PX03 Ta Bhing 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PX04 TBA TĐC Cà Đâng
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PX08 Pà Vả
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PY06 Thôn Vinh
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PY11 Pà Tôi 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PZ22 Pa Rum A
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PZ23 Pà Đhí
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PZ24 Trung Tâm Hành Chính xã Zuôi
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PZ25 Pờ Rum B
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PC23PZ26 Công Dồn
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PA14 BTS Mỹ Hiệp
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PA17 BTS Pà Dấu
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PA22 BTS Viettel Đại Hồng
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PA32 BTS Mobifone thôn Hoa
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PQ16 BTS Viettel ChaVal
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PV08 BTS Viettel 8701
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PW07 Đoàn KT-QP 207
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PY08 BTS Sông Bung 4
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PY12 Bảo Tồn TN Sông Thanh (BVR Khe Vinh)
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH21PZ28 BTS Viettel QNM 544
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA01 BTS Thạnh Mỹ
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA08 Bưu điện Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA12 NĐH TĐ A Vương
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA15 Tự Dùng 500 KV Thạnh Mỹ
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA16 NMN Thạnh Mỹ
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA18 Xi Măng Thạnh Mỹ 1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA19 Xi Măng Thạnh Mỹ 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA23 Tự Dùng 22KV
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA24 Benh Vien DK Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA27 Kim Toàn
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA28 TBA Xi Măng Thạnh Mỹ 3
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA30 TBA CD BTS Pà Dấu 2-1
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA31 TBA CD BTS Pà Dấu 2-2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA34 BHXH Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA36 Thuế Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PA38 Ngân hàng CSXH Huyện Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PP11 BĐ Bến Giằng
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PP13 UBND Xã Cà Dy
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PP14 TBA Kho Bạc Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PP15 TBA Trường Nghề miền núi
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PP21 Prime Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PQ01 T1 Đắc Pring
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PQ14 TBA Nam Tiến
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PQ17 Trường THPT Vùng Cao Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PQ20 Phòng khám đa khoa ChaVal
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PV05 Khu KT Cửa Khẩu Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PW04 TBA Xử lý nước KTT Cửa Khẩu
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PW05 TBA Bơm tăng áp KTT Cửa Khẩu
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PW06 Hải quan Cửa khẩu Nam Giang
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PY01 T1 Sông Bung 4
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PY02 Đập tràn Sông Bung 4
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PY03 Cửa nhận nước Sông Bung 4
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PY04 TBA Tự Dùng TD93 BQL DA Sông Bung 4
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PY07 Gỗ Xuân Chí
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PY09 TĐC Pà Păng
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PZ07 T4A Sông Bung 2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PZ22 Đập tràn SB2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PZ23 Cửa nhận nước SB2
Nam Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 PH23PZ24 Tự dùng Sông Bung 2
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI13 Trường Xuân 1
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI14 Trường Xuân 2-1
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI15 Trường Xuân 2.2
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI16 Trường Xuân 3
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI17 Trường Xuân 6
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI21 Trường Xuân 8
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI22 Trường Xuân 9
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI23 Trường Xuân 2-3
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI24 Trường Xuân 11
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AI25 Trường Xuân 10
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW01 Tam Ngọc 1
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW02 Tam Ngọc 2
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW03 Tam ngọc 3
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW04 Tam ngọc 4
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW05 Tam Ngọc 5
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW06 Tam Ngọc 6
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW07 Tam Ngọc 7
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW08 Tam Ngọc 8
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW09 Tam Ngọc 9
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW10 Tam Ngọc 10
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AW11 Tam Ngọc 11
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AH23AI17 Bưu Cục Trường Xuân
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AH23AW09 XN Lâm Đặc sản
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AH23AW10 Trung đoàn 270
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AH23AW11 BV Tâm thần Tam ngọc
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AH23AW14 Đỗ Bình Nam
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 AH23AW15 Thanh Thu _NLMT
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI13 Trường Xuân 1
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI14 Trường Xuân 2-1
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI15 Trường Xuân 2.2
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI16 Trường Xuân 3
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI17 Trường Xuân 6
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI21 Trường Xuân 8
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI22 Trường Xuân 9
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI23 Trường Xuân 2-3
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI24 Trường Xuân 11
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AI25 Trường Xuân 10
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW01 Tam Ngọc 1
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW02 Tam Ngọc 2
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW03 Tam ngọc 3
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW04 Tam ngọc 4
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW05 Tam Ngọc 5
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW06 Tam Ngọc 6
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW07 Tam Ngọc 7
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW08 Tam Ngọc 8
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW09 Tam Ngọc 9
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW10 Tam Ngọc 10
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AC23AW11 Tam Ngọc 11
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AH23AI17 Bưu Cục Trường Xuân
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AH23AW09 XN Lâm Đặc sản
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AH23AW10 Trung đoàn 270
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AH23AW11 BV Tâm thần Tam ngọc
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AH23AW14 Đỗ Bình Nam
Điện lực Tam Kỳ 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 AH23AW15 Thanh Thu _NLMT
Điện lực Tam Kỳ 27/11/2022 07:00:00 16:30:00 AC23AC05 Khu dân cư số 9
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC11EZ11 Thôn 11 Tiên Thọ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX01 Tiên Phong 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX02 Tiên Phong 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX03 Thôn 1 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX04 Thôn 6 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX05 Thôn 5 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX08 Tiên Phong 2-1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX09 TBA Thôn 4 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EX13 Tiên Phong 1-1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EZ01 Tiên Thọ 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EZ02 Tiên Thọ 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EZ04 Thôn 4 Tiên Thọ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EZ15 TBA Thôn 2 Tiên Thọ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23EZ17 TBA Tiên Thọ 12
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EC23QR01 Tam Đại 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EC23QR02 Trung Đàn
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QR06 Long Sơn
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EC23QR08 Thuỷ Sản Phú Ninh
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QR09 Bơm Đại An
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QS01 Ngọc Tú
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QS03 Tam Dân 3
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QS04 Tam Dân 4
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QS05 Tam Dân 5
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QS08 Tam Dân 8
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QS09 Tam Dân 9
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QS10 Tam Dân 10
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QS11 Tam Dân 11
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QS12 Tam Dân 12
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QU15 Tam Lãnh 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EC23QU16 Phước Lợi
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX01 Tam Thái 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX02 Hòa Bình 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX03 Tam Thái 3
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX04 Tam Thái 4
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX05 Tam Thái 5
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX06 Tam Thái 6
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX07 Tam Thái 7
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX08 Tam Thái 8
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX09 Tam Thái 9
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX10 Phú Trà 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX11 Phú Trà 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EC23QX14 Tam Thái 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX16 TBA Tam Thái 3-1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EC23QX18 TBA Phú Trà 3
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EH23BK07 Nhà máy nước Tam Hiệp
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23EX05 Trại Heo Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23EX07 CCN Tài Đa 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23EX10 Phú Hào Tiên Phước 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23EX11 Công ty TNHH MTV Mộc Dân Dụng Văn Sĩ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23EX12 TBA Cty TNHH SPORTECH GARMENT
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23EX14 TBA Mộc Văn Sỹ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23EZ13 Mỏ đá Cù Lao
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EH23QR03 Đạp Chính
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EH23QR04 Đập Tràn
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EH23QR05 XN Nước khoáng
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EH23QR07 Cá Rô Phi
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EH23QR09 Khu Du Lịch Phú Ninh
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 17:30:00 EH23QR12 TBA Tự Dùng H4
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QS02 Ngọc Giáp
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QS13 Đài B PKKQ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QS14 Bưu Cục Cây Sanh
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QS15 Bơm Tam Dân
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QS16 Trạm Trộn nhựa nóng 200T/H
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QS18 TBA Công ty TNHH Trường Phú Xanh
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QS19 TBA Chiếu sáng T1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EH23QX10 Thu phí cao tốc
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EH23QX11 CCN Chợ Lò
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EH23QX12 CCN Chợ Lò 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 05:30:00 EH23QX13 Trường Nguyễn Dục
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EH23QX15 Công ty TNHH Moon & Sea Glass
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 05:00:00 06:30:00 EH23QX17 CCN Chọ Lò_GĐ4
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QR06 Long Sơn
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QR09 Bơm Đại An
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QS05 Tam Dân 5
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QS11 Tam Dân 11
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QS12 Tam Dân 12
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX01 Tam Thái 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX02 Hòa Bình 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX03 Tam Thái 3
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX04 Tam Thái 4
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX05 Tam Thái 5
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX06 Tam Thái 6
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX07 Tam Thái 7
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX08 Tam Thái 8
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX09 Tam Thái 9
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX10 Phú Trà 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX11 Phú Trà 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX16 TBA Tam Thái 3-1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EC23QX18 TBA Phú Trà 3
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EH23QX10 Thu phí cao tốc
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EH23QX11 CCN Chợ Lò
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EH23QX12 CCN Chợ Lò 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EH23QX15 Công ty TNHH Moon & Sea Glass
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 16:00:00 17:30:00 EH23QX17 CCN Chọ Lò_GĐ4
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC11EZ11 Thôn 11 Tiên Thọ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX01 Tiên Phong 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX02 Tiên Phong 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX03 Thôn 1 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX04 Thôn 6 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX05 Thôn 5 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX08 Tiên Phong 2-1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX09 TBA Thôn 4 Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EX13 Tiên Phong 1-1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EZ01 Tiên Thọ 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EZ02 Tiên Thọ 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EZ04 Thôn 4 Tiên Thọ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EZ15 TBA Thôn 2 Tiên Thọ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23EZ17 TBA Tiên Thọ 12
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QS01 Ngọc Tú
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QS03 Tam Dân 3
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QS04 Tam Dân 4
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QS08 Tam Dân 8
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QS09 Tam Dân 9
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QS10 Tam Dân 10
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QU15 Tam Lãnh 1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EC23QU16 Phước Lợi
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23EX05 Trại Heo Tiên Phong
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23EX07 CCN Tài Đa 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23EX10 Phú Hào Tiên Phước 2
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23EX11 Công ty TNHH MTV Mộc Dân Dụng Văn Sĩ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23EX12 TBA Cty TNHH SPORTECH GARMENT
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23EX14 TBA Mộc Văn Sỹ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23EZ13 Mỏ đá Cù Lao
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QS02 Ngọc Giáp
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QS13 Đài B PKKQ
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QS14 Bưu Cục Cây Sanh
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QS15 Bơm Tam Dân
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QS16 Trạm Trộn nhựa nóng 200T/H
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QS18 TBA Công ty TNHH Trường Phú Xanh
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QS19 TBA Chiếu sáng T1
Điện lực Tiên Phước 26/11/2022 17:00:00 17:30:00 EH23QX13 Trường Nguyễn Dục
Điện lực Tiên Phước 29/11/2022 07:30:00 10:30:00 EH23QT17 Tự dùng 1 - TBA 220kV Tam Kỳ
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BA23 An Tân 7
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BJ04 Long Bình
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT07 Tam Quang 2
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT09 KDC Tam Quang
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT10 Tam Quang 3
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT11 Tam Quang 1
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT17 Kỳ Hà 1.
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT19 Kỳ Hà 2.
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT30 UB Tam Quang
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT31 T6 Tam Quang
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT33 Thanh Long 2
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT34 TBA Trung Toàn
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT41 KDC Tam Quang 1-1
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT42 Kỳ Hà 4
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BT43 Tam Quang 7
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS32 Tôm sú Long Bình
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS93 Cảnh sát biển T4
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT01 Trạm Thép Trường Thành K41
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT06 Thép Trường Thành
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT13 Hải Quan KH
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT15 Phá dỡ tàu
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT18 Cảng Kỳ Hà
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT20 Đồn BPhòng
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT24 Kè Biển Tam Quang
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT25 NĐ Tam Quang
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT27 Cảnh Sát Biển T3
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT28 Cảnh Sát Biển T1
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT29 Cảnh Sát Biển T2
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT32 Tuấn Vũ
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT33 NĐ Bình An
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT34 Phạm Hoài Nhơn
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT35 An Hải Tây
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT36 An Hải Đông
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT37 Cảnh sát biển T5
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT38 Cục Hậu Cần Quân Khu 5
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT40 Cảng Cá Kỳ Hà T1
Núi Thành 27/11/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BT41 Sơn Hà_ĐMT T2
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU01 Thuận Yên Tây
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BU02 Tam Sơn 1
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU03 Tam Sơn 3
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU04 Tam Sơn 2
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU05 Tam Sơn 4
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BU06 Tam Sơn 5
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU07 Tam Sơn 6
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU08 Mỹ Đông (Tam Sơn 7)
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU09 Thuận Yên Đông
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BU10 Phú Hòa
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU11 Tam Sơn 8
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BU12 Tam Sơn 2-1
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BX01 Tam Trà (T1)
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BX02 Tam Trà (T2)
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BX03 Tam Trà (T3)
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BX04 Tam Trà (T5)
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BX05 Tam Trà (T7)
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BX07 Thôn 5 - Tam Trà (UB)
Núi Thành 29/11/2022 06:00:00 07:00:00 BHB23BU13 Phạm Đắc Hùng
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BU02 Tam Sơn 1
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BU06 Tam Sơn 5
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BU10 Phú Hòa
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BX01 Tam Trà (T1)
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BX02 Tam Trà (T2)
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BX03 Tam Trà (T3)
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BX04 Tam Trà (T5)
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BX05 Tam Trà (T7)
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BX07 Thôn 5 - Tam Trà (UB)
Núi Thành 29/11/2022 16:00:00 17:00:00 BHB23BU13 Phạm Đắc Hùng
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY01 Tam Xuân 3-1 (Mỹ Tân An 1.)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY02 Tam Xuân 3-2 (Mỹ Tân An 2.)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY03 Tam Xuân 3-3 (Mỹ Tân An 3.)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY04 Tam Xuân 3-4(Trường An - TXuân)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY05 Tam Xuân 3-5
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY06 Tam Xuân 3-6
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY07 Tam Xuân 3-7
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY08 Tam Xuân 2-1 (Phú Đông 1.)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY09 Tam Xuân 2-2 (Phú Đông 2.)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY10 Tam Xuân 2-3 (Phú Đông 3.)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY11 Tam Xuân 2-4( Thôn 9 - TXuân, Thôn Phú Tân)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY12 Tam Xuân 2.5
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY13 Tam Xuân 1-6
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY14 TBA T5 Tam Xuân
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY15 TBA Tam Xuân 2-6
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY16 Tam Xuân 3-9
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY17 TBA Tam Xuân 2-8
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BY18 TBA Tam Xuân 2-9
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY19 TBA Tam Xuân 3-8
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY20 Tam Xuân 3-10
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BY28 Tam Xuân 3-11
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BZ02 Tam Xuân 1-2 (An Phú 2.)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BZ07 Tam Xuân4-1-(ThạchBích )
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BZ08 Tam Xuân 4-2.(Thạch Bích)
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BZ09 Tam Xuân 4.3
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BZ10 Tam Xuân 4.4
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BZ11 Tam Xuân 4.5
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BZ14 TBA Tam Xuân 4-8 - ANW
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BK16 Hưng Minhg Quang_NLMT
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BY15 TBA Gạo Tiến Linh
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BY16 Trạm Thu phí Tam Kỳ
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BY21 The Linh_NLMT
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BY22 PSCQN_NLMT
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BY23 Nam Sơn_NLMT
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BY24 Huy Quân_NLMT
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BY25 Đăng Trung_NLMT
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BY26 Skylar_NLMT
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BY27 Cầu Máng Tam Tiến
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BY29 Chữ Quang Mẫn
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BZ01 NMN BOO Phú Ninh
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BZ13 Trạm xử lý rác thải Tam Xuân
Núi Thành 01/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BZ14 Cục Dự Trữ Nhà Nước
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY08 Tam Xuân 2-1 (Phú Đông 1.)
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY09 Tam Xuân 2-2 (Phú Đông 2.)
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY10 Tam Xuân 2-3 (Phú Đông 3.)
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY11 Tam Xuân 2-4( Thôn 9 - TXuân, Thôn Phú Tân)
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY12 Tam Xuân 2.5
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY13 Tam Xuân 1-6
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY14 TBA T5 Tam Xuân
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY15 TBA Tam Xuân 2-6
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY16 Tam Xuân 3-9
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY17 TBA Tam Xuân 2-8
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BY18 TBA Tam Xuân 2-9
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BZ02 Tam Xuân 1-2 (An Phú 2.)
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BY15 TBA Gạo Tiến Linh
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BY16 Trạm Thu phí Tam Kỳ
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BY27 Cầu Máng Tam Tiến
Núi Thành 01/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BY29 Chữ Quang Mẫn
Đại Lộc 01/12/2022 13:00:00 17:00:00 GC23GQ19 UB Đại Hưng
Điện lực Điện Bàn 29/11/2022 06:30:00 11:30:00 IH23IC51 HANSUM VINA
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC11UT08 A Griih
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KQ01 A Dung
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KQ02 A Bung 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KQ03 A Bung 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KQ04 Tù Ngung
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KQ05 A Điêu
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KQ06 Ka Đắp
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KQ07 A Điêu 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KZ01 Gố
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KZ02 Zà Nghìn
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KZ03 A Xanh
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KZ04 Kà Dâu
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KZ05 Zà Nghìn 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12KZ06 A Xanh 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UQ01 A Cấp 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UQ02 A Cấp 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UQ04 A Xòo
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12US01 Xà ơi 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12US02 Xà Ơi 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12US03 Tà Ghê
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12US06 Áp Lố 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12US07 APát
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12US08 Tà Ghê 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12US12 Xà Ơi 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UT01 A Rầng 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UT02 Ga'Nil
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UT06 Ka noonh 1,2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UT07 Ka noonh 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UX05 A Roi
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UY03 Tà Ri
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC12UY09 Tà Ri 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA01 Thị Trấn 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA02 Thị Trấn 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA04 A Dinh 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA05 A Dinh 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA06 Lâm Trường Ma Cooih
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA10 A Duông 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA11 Thị Trấn 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA14 TBA-Tà Xí
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA15 A Dinh 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA16 Khu liên hợp thể thao huyện Đông Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA17 Thị Trấn 4
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KA18 Thị Trấn 5
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KR01 BaLiêng
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KR02 ATing
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KR03 Rờ Vã
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KR04 A Rơch
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KR05 Chờ Cớ
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KR06 Chè Nết
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS01 Xã Ba 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS02 Xã Ba 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS03 Xã Ba 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS04 Xã Ba 4
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS05 Thôn 6
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS06 Thôn 5
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS07 Thôn 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS09 Phú Son
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS10 Dốc Kiền
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS11 Phú Bảo
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS12 Xã Ba 2-1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS15 Thôn Éo
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KS18 Tống Cói
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT01 Thôn Kèng
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT02 Thôn Ngật
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT03 Zơ Ngây
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT04 Bờ Rùa-Phú Mưa
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT05 A Râm 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT06 Bờ Rùa 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT07 A Râm 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT08 Zà Há
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT09 La Đàn
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT10 Phú Mưa
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT11 A Răm 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KT12 La Đàn 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KV04 A Sờ
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KV05 TĐC Pachepalanh
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KV06 Làng TNLN
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KV07 Cutchrun
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KV16 A Bông
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KW01 Sông Côn
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KW02 Bút Tưa
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KW03 Bút Nga
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KW04 Bờ Hòn 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KW05 Thôn K9
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KW06 Bờ Hòn 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KW07 Thôn K8
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KX01 Tà Lu
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KX02 Tà Lu 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KY02 Đa Nghi
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KY03 UB Xã Tư
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KY04 Làng Láy
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KY05 Nà Hoa
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KY06 Thôn Vầu
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23KY07 Thôn Vầu 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UQ03 A Rớt - TG
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR01 A Ching
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR02 A Tiêng
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR03 Tơ Viêng 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR05 Tơ Viêng 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR07 R'Bhướp
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR08 Zờ Rượt
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR13 Tr'Lêê
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR14 Tơ Viêng 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR15 Tơ Viêng 4
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UR16 R'Bhướp 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23US04 A Rếch
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23US05 Áp Lố 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UT04 A Rầng 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UT05 A Rầng 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UU01 A Tép 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UU02 Tà Cung
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UU03 A Rung
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UU04 A Dốc
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UU05 ATép 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UU06 TBA-BLooc
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UU07 A Dốc 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UV01 Chà Nốc
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UV02 A Tu
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UV03 A Choong
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UV04 Z'rượt
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UW01 Bh'đuh
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UW02 A Đâu
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UW03 KALA-KATIẾT
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UW04 Trung tâm Hành Chính Xã Dang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UW05 TBA Ba Tư
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UW06 A Rui
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UX01 Za Zing
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UX04 Glao
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UX06 Za Ding 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UY01 A Ró
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UY02 Xã Lăng
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UY03 A Chia
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UY07 Xã Lăng 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UY08 T'coong
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UZ01 Voòng
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UZ02 A Banh
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UZ05 A Chua
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UZ06 Dầm 1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KC23UZ07 Dầm 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH12KV12 Viettel Quảng Nam - CN Tập đoàn VTQĐ
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH12KV13 Trung Tâm Mobifone MT (Nhà đập)
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH12KV15 BQL Rừng phòng hộ Huyện Đông Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH12UY06 BTS_VNPT_Lăng 01
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH12UZ03 BTS_VNPT_TrHy 01
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH12UZ04 BTS Viettel QNM 422
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KA07 Kho bạc Đông Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KA08 VP Huyện Uỷ Đông Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KA10 TBA Bảo Hiểm Xã Hội huyện Đông Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KA12 Bưu Điện P'Rao
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KA13 Trung Tâm Y Tế Đông Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KA14 Tự Dùng T74
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KS08 VT Quyết Thắng
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KS09 TBA Chăn nuôi heo tập trung Xã Ba
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KS13 Gỗ Keo Đông Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KS16 Mõ Đá Tiến Thịnh
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KS17 Công ty Chiến Khánh
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KV02 ĐTĐ A Vương (ST4)
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KV03 ĐTĐ A Vương (ST5)
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KV08 Trạm Bảo Vệ A Vương
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KV09 TBA N6 SB 4A
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KV10 TBA No9 ( Tự dùng A Vương)
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KV14 Khu du lich Cổng Trời T1
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KV17 Cổng Trời T2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KY08 Láy 2
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23KZ05 T4 Za Hung
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UR04 Mỏ Đá Đại Hồng phúc
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UR06 CS Tơ Viêng
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UR09 TBA Trường THPT-NT T.Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UR10 Trung Tâm Y Tế TG
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UR11 Kho Bạc Tây Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UR12 TT Bồi Dưỡng Chính Trị
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23US11 Tự Dùng NMTĐ A Vương 3
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UY04 Nhà máy nước Tây Giang
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UY10 Công ty Phước Mạnh
Điện lực Đông Giang 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 KH23UZ05 VOV4
Điện lực Hiệp Đức 29/11/2022 07:30:00 10:30:00 HH23HS05 Bơm Hiệp Thuận
Điện lực Hiệp Đức 30/11/2022 07:30:00 10:30:00 HC12SQ04 Phước Công 1
Điện lực Hiệp Đức 02/12/2022 07:30:00 13:00:00 HC23HV03 Quế Bình 4
Điện lực Hiệp Đức 02/12/2022 07:30:00 13:00:00 HC23HV09 Quế Lưu 6
Điện lực Hiệp Đức 02/12/2022 07:30:00 13:00:00 HC23HW01 Quế Lưu 1
Điện lực Hiệp Đức 02/12/2022 07:30:00 13:00:00 HC23HW02 Quế Lưu 3
Điện lực Hiệp Đức 02/12/2022 07:30:00 13:00:00 HC23HW03 Quế Lưu 4
Điện lực Hiệp Đức 02/12/2022 07:30:00 13:00:00 HC23HW04 Quế lưu 5
Điện lực Hiệp Đức 02/12/2022 07:30:00 13:00:00 HC23HW06 Thôn 2 Quế Lưu
Điện lực Tam Kỳ 04/12/2022 07:30:00 11:30:00 AH23AY04 DH TEXT
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AX01 Tam Phú 2
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AX04 Tam Phú 5
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AX11 Tam Phú 11
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AX18 Trạm Nuôi Tôm VietGAP
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AX19 Tam Phú 16
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AX20 Tam Phú 17
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 18:00:00 AC23AZ01 Tam Thanh 1
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AZ02 Tam Thanh 2
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AZ03 Tam Thanh 3
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 18:00:00 AC23AZ04 Tam Thanh 4
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AZ05 Tam Thanh 5
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AZ06 TĐC Tam Thanh
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AZ07 Du lịch Tam Thanh
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 18:00:00 AC23AZ08 Tam Thanh 6
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AZ09 Tam Thanh 7
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 05:00:00 06:30:00 AC23AZ11 Tam Thanh 8
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AX01 Tam Phú 2
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AX04 Tam Phú 5
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AX11 Tam Phú 11
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AX18 Trạm Nuôi Tôm VietGAP
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AX19 Tam Phú 16
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AX20 Tam Phú 17
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AZ02 Tam Thanh 2
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AZ03 Tam Thanh 3
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AZ05 Tam Thanh 5
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AZ06 TĐC Tam Thanh
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AZ07 Du lịch Tam Thanh
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AZ09 Tam Thanh 7
Điện lực Tam Kỳ 06/12/2022 16:30:00 18:00:00 AC23AZ11 Tam Thanh 8
Điện lực Tam Kỳ 07/12/2022 07:00:00 12:00:00 AC23AI08 Trường Xuân 1-2
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BK07 Tam Anh 3-1
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BN25 Tam Hải (Thôn 5 Tam Hải)
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BP28 Tam Hoà 9
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BP29 Tam Hòa 10
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BP30 Tam Hoà 11
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BP31 Tam Hoà 12
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BP32 Tam Hòa 13
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BP33 Tam Hòa 14
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW01 Tam Tiến 1
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW02 Tam Tiến 2
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW03 Tam Tiến 3
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW04 Tam Tiến 4
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW05 Tam Tiến 5
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW06 Tam Tiến 6
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW07 Tam Tiến 7
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW08 Tam Tiến 8
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW09 Tam Tiến 9
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW10 Tam Tiến 10
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW11 Tam Tiến 11
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW12 Tam Tiến 12
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW13 Tam Tiến 13
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW14 Tam Tiến 14
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW15 Tam Tiến 15
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW17 Tam Tiến 17
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW18 Tam Tiến 18
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW19 Tam Tiến 19
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW20 Mai Đoàn
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW21 Tam Tiến 16
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW22 Tam Tiến 22
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW23 Tam Tiến 23
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW24 Khu Nuôi Trồng Thủy Sản Tam Tiến
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW25 Tam Tiến 20
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BW26 Tam Tiến 24
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BZ01 Tam Xuân 1-1
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BZ03 Tam Xuân 1-3 (An Phú 3.)
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BZ04 Tam Xuân 1-4
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BZ05 Tam xuân 1-5
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BC23BZ16 TBA Tam Xuân 1-9
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BN22 Bùi Văn Hóa
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BN23 Nguyễn Thị Luận T1
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BN24 Nguyễn Thị Luận T2
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP34 Thuỷ Sản Phước Thành T1
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP35 Thuỷ Sản Phước Thành T2
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP36 Thuỷ sản Phước Thành T3
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP37 Thủy sản Phước Thành T4
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP38 Trường Phẩm
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP39 Tấn Toàn
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP40 Hoàng Ngọc Hải
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP41 Phạm Thị Lệ Thủy
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BP42 Trần Quang Tùng
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23BW20 Mai Đoàn T1+T2
Núi Thành 03/12/2022 06:00:00 12:00:00 BH23TW24 Trung tâm huấn luyện kỹ năng
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BA02 Khương Mỹ 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BA15 Xóm Chèm
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BA21 TBA Khương Mỹ
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BA31 Khối Phố 6
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BA35 An Tân 8
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BI09 KDC 617 T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BJ03 Hòa Vân 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BJ06 Long Phú 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BJ07 Tam Nghĩa 3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BJ09 Đập Bà Quận
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BJ15 Tam Nghĩa 4
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BO76 Khương Thọ
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BO80 TĐC Tam Hiệp
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BO81 Vân Trai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BO84 Khương Thọ 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BO86 Vân Trai 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BQ01 Tam Mỹ 1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BQ02 Tam Mỹ Đông 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BQ03 Tam Mỹ Đông 3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BQ04 Tam Mỹ Đông 4
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BQ05 Tam Mỹ Đông 5
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BQ06 Tam Mỹ Đông 3-1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BR01 Tam Mỹ Tây 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BR02 Tam Mỹ Tây 3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BR08 Tam Mỹ Tây 1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BR11 Xóm Lưới
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BR13 Tam Mỹ Tây 2-2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS11 Chợ Chu Lai.
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS12 An Tân 4.
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BS17 HTX Tam Nghĩa
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BS24 Hoà Vân
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS28 UB Tam Nghĩa
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS29 Tịch Tây
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS30 Long Phú
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS31 An Thiện
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BS73 TĐC Nam Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS76 UB Tam Nghĩa 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BS84 KDC Đông Yên
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BC23BS90 Thành An T3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BS91 TBA đèn tín hiệu CHK
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BT26 Tam Quang 4
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BT32 An Tây
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BT39 Thanh Long 1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BA12 May Như Thành
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BA29 May In Thêu MT
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BA39 NL NaSa_NLMT
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BC85 Mỏ đá Chu Lai T3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BI54 Trung Tâm VHTT
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ01 Chiếu Sáng Cảng Hàng Không T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ02 Thái Bình Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ03 Phát Thành
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ05 Khai Phong
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ08 Sắt thép Chu Lai T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BJ11 Ngô Văn Trí
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ12 Hưng Long 3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BJ13 NL NaSa 2_NLMT
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ14 Rạng Đông T3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ16 Vinh Phúc T3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ17 Công ty ACC
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BJ18 WeiXernSin-T3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BJ19 Khách sạn Hoàng Yến
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BR11 May Tiến Thành
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS01 WEIXERN XIN T1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS02 MĐ suối mơ
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS03 Phước Toàn T1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS05 Thành An T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS08 Tịch Tây 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS09 WEISERNSHIN T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS13 Sư đoàn 315
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS14 Trung đoàn không quân
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS15 Lâm Sản Nam Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS16 Mỏ đá Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS18 Gạch Tuynen
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS19 Bê Tông Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS20 Wei Xersin
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS23 MĐ Thái Bình
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS25 MĐ Hưng Long 1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS26 MĐ Rạng Đông
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS27 MĐ Hưng Long 2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS33 Khu TT H.Không
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS34 Cảng Hàng Không
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS36 Đài Không Lưu
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS39 TBA Rạng Đông T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS40 Đài Bên
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS45 PISICO - T4
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS46 PISICO - T1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS47 PISICO -T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS48 PISICO - T3
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS60 ViNaCoNex T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS68 INNOV GREEN
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS69 Hòa Thắng T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS72 MĐ VINACONEX 25
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS75 Trường Dạy Nghề
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS77 SÔNG THU RESOT T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS78 KDL Sinh Thái
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS81 MĐ Chu Lai T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS83 Á Châu Bay
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS85 Thép Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS86 Huỳnh Nguyên
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 16:00:00 BH23BS90 Mỏ Đá Sơn Đông
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS94 Red Diamond Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS95 Vinh Phúc Quảng Nam (T2)
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS96 Mỏ đá Nam A
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS97 Mỏ đá Hoà Đông T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS98 Mỏ đá Vinaconex 25
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BS99 Chiếu Sáng Hàng Không T1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BT04 MĐ Cảng Kỳ Hà T2
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BT05 MĐ Cảng Kỳ Hà T1
Núi Thành 04/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BT22 Bãi Rạng
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BA35 An Tân 8
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BJ03 Hòa Vân 2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BR01 Tam Mỹ Tây 2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BR02 Tam Mỹ Tây 3
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BR08 Tam Mỹ Tây 1
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BR11 Xóm Lưới
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BR13 Tam Mỹ Tây 2-2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BS17 HTX Tam Nghĩa
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BS24 Hoà Vân
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BS73 TĐC Nam Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BS84 KDC Đông Yên
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BS91 TBA đèn tín hiệu CHK
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BT26 Tam Quang 4
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BT32 An Tây
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BC23BT39 Thanh Long 1
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BA39 NL NaSa_NLMT
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BC85 Mỏ đá Chu Lai T3
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ01 Chiếu Sáng Cảng Hàng Không T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ02 Thái Bình Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ03 Phát Thành
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ05 Khai Phong
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ08 Sắt thép Chu Lai T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ12 Hưng Long 3
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ14 Rạng Đông T3
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ16 Vinh Phúc T3
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ17 Công ty ACC
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BJ19 Khách sạn Hoàng Yến
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS03 Phước Toàn T1
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS15 Lâm Sản Nam Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS16 Mỏ đá Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS18 Gạch Tuynen
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS19 Bê Tông Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS20 Wei Xersin
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS23 MĐ Thái Bình
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS25 MĐ Hưng Long 1
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS26 MĐ Rạng Đông
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS27 MĐ Hưng Long 2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS33 Khu TT H.Không
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS34 Cảng Hàng Không
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS36 Đài Không Lưu
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS39 TBA Rạng Đông T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS45 PISICO - T4
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS46 PISICO - T1
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS47 PISICO -T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS48 PISICO - T3
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS60 ViNaCoNex T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS68 INNOV GREEN
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS69 Hòa Thắng T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS72 MĐ VINACONEX 25
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS77 SÔNG THU RESOT T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS78 KDL Sinh Thái
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS81 MĐ Chu Lai T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS83 Á Châu Bay
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS85 Thép Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS86 Huỳnh Nguyên
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS94 Red Diamond Chu Lai
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS95 Vinh Phúc Quảng Nam (T2)
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS96 Mỏ đá Nam A
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS97 Mỏ đá Hoà Đông T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS98 Mỏ đá Vinaconex 25
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BS99 Chiếu Sáng Hàng Không T1
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BT04 MĐ Cảng Kỳ Hà T2
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BT05 MĐ Cảng Kỳ Hà T1
Núi Thành 04/12/2022 15:00:00 16:00:00 BH23BT22 Bãi Rạng
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BL01 Tam Anh 2-2
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BL02 Tam Anh Nam 1
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BL03 Tam Anh Nam 3
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BL08 Nam Định
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BL10 Tam Anh 2-1 (UB)
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BL11 KDC Tiên Xuân
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BL12 Tam Anh Nam 6
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BL14 TBA Nam Định 2
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BL15 KDC Tam Anh Nam
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BL20 KDC Tam Anh Nam T2
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BL21 KDC Tam Anh Nam T3
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BL22 Tam Anh 2-3
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BC23BL23 Tam Anh Nam 8
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN05 T5 Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN06 T6 Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN07 Tam Hải 7
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN08 Tam Hải 8
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN10 Tam Hải 4
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN11 Tam Hải 1
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN12 Tam Hải 2
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN13 Tam Hải 3
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN14 UB Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN17 Thuận An
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN26 UB Tam Hải 2
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN27 Tam Hải 11
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN28 Tam Hải 10
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BN29 Tam Hải 4-2
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP03 Tam Hoà 2-3
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP04 Tam Hòa 1
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP05 Tam Hoà 2-1
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP06 Tam Hoà 2-5
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP07 UB Tam Hoà
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP08 Tam Hòa 6
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP09 Tam Hòa 4
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP10 Tam Hòa 3
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP11 Tam Hòa 5
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP16 HTX Tam Hòa
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP17 Tam Hòa 7
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP18 Tam Hòa 8
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP19 Đông Thạnh Tây
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP23 Tam Hòa 2-6
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP27 Tam Hòa 1-1
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP34 Tam Hòa 5-1
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BC23BP43 Tam Hòa 7-1
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH21BO75 Vietnam Mobile
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 17:00:00 BH23BI60 Nội Thất THACO
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BL09 Ga Diêm Phổ
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN01 Phạm Đăng Nghĩa
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN03 Huỳnh Ngọc Khải
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN16 Ngô Phê
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN18 LeDoMain
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN19 Thuận An 2
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN20 Ôc hương Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN21 Huỳnh Tiến Dũng
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BN30 Đào Duy Thế
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BP01 Nguyễn Văn Đông
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BP02 Đào Duy Tam
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BP12 Võ Đăng Lâm
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BP14 Muối Tam Hòa
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BP20 Lê Công Dương
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BP21 Đặng Ngọc Danh
Núi Thành 08/12/2022 06:00:00 07:00:00 BH23BP27 Huỳnh Tấn Đạo
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BL03 Tam Anh Nam 3
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BL08 Nam Định
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BL10 Tam Anh 2-1 (UB)
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BL14 TBA Nam Định 2
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BL15 KDC Tam Anh Nam
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BL20 KDC Tam Anh Nam T2
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BL21 KDC Tam Anh Nam T3
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN05 T5 Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN06 T6 Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN07 Tam Hải 7
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN08 Tam Hải 8
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN10 Tam Hải 4
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN11 Tam Hải 1
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN12 Tam Hải 2
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN13 Tam Hải 3
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN14 UB Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN17 Thuận An
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN26 UB Tam Hải 2
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN27 Tam Hải 11
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN28 Tam Hải 10
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BN29 Tam Hải 4-2
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP03 Tam Hoà 2-3
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP04 Tam Hòa 1
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP05 Tam Hoà 2-1
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP06 Tam Hoà 2-5
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP07 UB Tam Hoà
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP08 Tam Hòa 6
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP09 Tam Hòa 4
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP10 Tam Hòa 3
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP11 Tam Hòa 5
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP16 HTX Tam Hòa
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP17 Tam Hòa 7
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP18 Tam Hòa 8
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP19 Đông Thạnh Tây
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP23 Tam Hòa 2-6
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP27 Tam Hòa 1-1
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP34 Tam Hòa 5-1
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BC23BP43 Tam Hòa 7-1
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BL09 Ga Diêm Phổ
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN01 Phạm Đăng Nghĩa
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN03 Huỳnh Ngọc Khải
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN16 Ngô Phê
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN18 LeDoMain
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN19 Thuận An 2
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN20 Ôc hương Tam Hải
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN21 Huỳnh Tiến Dũng
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BN30 Đào Duy Thế
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BP01 Nguyễn Văn Đông
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BP02 Đào Duy Tam
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BP12 Võ Đăng Lâm
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BP14 Muối Tam Hòa
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BP20 Lê Công Dương
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BP21 Đặng Ngọc Danh
Núi Thành 08/12/2022 16:00:00 17:00:00 BH23BP27 Huỳnh Tấn Đạo
Nam Giang 09/12/2022 07:00:00 17:00:00 PH23PV05 Khu KT Cửa Khẩu Nam Giang
Nam Giang 09/12/2022 07:00:00 17:00:00 PH23PW04 TBA Xử lý nước KTT Cửa Khẩu
Nam Giang 09/12/2022 07:00:00 17:00:00 PH23PW05 TBA Bơm tăng áp KTT Cửa Khẩu
Nam Giang 09/12/2022 07:00:00 17:00:00 PH23PW06 Hải quan Cửa khẩu Nam Giang

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Quảng Nam giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Quảng Nam


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính