Lịch cúp điện Điện lực Đắk Nông

Lịch cúp điện Điện lực Đắk Nông được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Đắk Nông được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Đắk Nông danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực ĐắkR'Lấp 27/11/2022 09:00:00 17:00:00 BC5T7274 V727 Tiểu khu 1541 ĐăkNgo
Điện lực ĐắkR'Lấp 27/11/2022 09:00:00 17:00:00 BC5T7284 V728 tiểu khu 1541 ĐăkNgo
Điện lực ĐắkR'Lấp 27/11/2022 09:00:00 17:00:00 BC5T7294 Trạm 729 tiểu khu 1541 ĐăkNgo
Điện lực ĐắkR'Lấp 27/11/2022 09:00:00 17:00:00 BC5T7304 Trạm 730 tiểu khu 1541 ĐăkNgo
Điện lực ĐắkR'Lấp 27/11/2022 09:00:00 17:00:00 BC5T8874 Trạm T887 san tải T523 ĐăkNgo
Điện lực ĐắkR'Lấp 27/11/2022 09:00:00 17:00:00 BD5T0274 Viettel Đắk nông
Điện lực ĐắkR'Lấp 27/11/2022 09:00:00 17:00:00 BD5T6384 CTY TNHH MTV Xăng Dầu Thanh Hảo
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0154 T15 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0434 T43 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0474 T47 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Sắk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0484 T48 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0504 T50 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0534 T53 (ĐD474 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0544 T54(ĐD474 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0664 T66ĐD474 ĐẮK MIL
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T0984 T98 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DC5T1074 T107ĐD474(T77KRN)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DC5T1754 T175ĐD474(T78KRN)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2524 T252 San Tải T047 (ĐD474 ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2534 T253 (ĐD474 - ĐMI) ST T54
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2584 T258 San Tải T48(ĐD474 ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2734 T273 San Tải T15(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2744 T274 Cột 104/91/12/19_474DMI-ST.T50
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2754 T275 Cột 104/91/20 (ĐD474_DMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2764 T276 Cột 104/51/16 (ĐD474_ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DC5T2774 T277 Cột 104/87/9_474DMI
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DC5T3574 T357 Cột Trụ 104/71/114/9(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DC5T3624 T362 Trụ 104/71/35(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DD5T0964 T96 (ĐD474 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 08:30:00 DD5T1684 T168DD474 TRẠM ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2224 T222-250kVA (ĐD474ĐĂKMIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2234 T223-250kVA (ĐD474ĐĂKMIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2674 T267 (104/71/78_474DMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2704 T270 Trụ 104/71/34/1 (ĐD474 DMI) - Hà Hữu Thịnh
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2814 T281(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2844 T284 côt 104/71/72/12/1(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2854 T285 côt 104/71/72/13/1(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2864 T286 côt 104/71/72/14/1(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T2874 T287 côt 104/71/72/17(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T3434 Trụ 104/71/61/2 T343 (ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T3454 T345 Trụ 104/71/59/2 (ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T3464 T346 Trụ 104/71/70/2 (ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 DD5T3884 T388 (ĐD474 Đăk Mil) NGUYỄN THỊ KHUYÊN
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0154 T15 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0434 T43 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0474 T47 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Sắk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0484 T48 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0504 T50 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0534 T53 (ĐD474 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0544 T54(ĐD474 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0664 T66ĐD474 ĐẮK MIL
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T0984 T98 (ĐD474 ĐMI) - Xã Đăk Săk - Đăk Mil
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2524 T252 San Tải T047 (ĐD474 ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2534 T253 (ĐD474 - ĐMI) ST T54
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2584 T258 San Tải T48(ĐD474 ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2734 T273 San Tải T15(ĐD474ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2744 T274 Cột 104/91/12/19_474DMI-ST.T50
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2754 T275 Cột 104/91/20 (ĐD474_DMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2764 T276 Cột 104/51/16 (ĐD474_ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DC5T2774 T277 Cột 104/87/9_474DMI
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DD5T0964 T96 (ĐD474 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 27/11/2022 12:30:00 17:00:00 DD5T1684 T168DD474 TRẠM ÔNG NGUYỄN VĂN HẢI
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC51T086 T86 - Thôn Lương Sơn xã Nam Xuân ( 359/20/7 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T036 T36 -Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân ( 344 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T037 T37 -Thôn Đăk Tân xã Nam Xuân ( 416 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T038 T38 -Thôn Đắk Sơn xã Nam Xuân ( 457/1 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T062 T62 - Thôn Nam Sơn xã Nam Xuân ( 386 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T069 T69 - Thôn Đăk Na xã Tân Thành ( 56/138/145 - ĐD479.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T070 T70 - Thôn Đăk Ri xã Tân Thành ( 56/138/162 - ĐD479.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T085 T85 - Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân ( 359/47 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T179 T179 - Thôn Lương Sơn xã Nam Xuân ( 359/39/5 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T182 T182 - Thôn Đăk Ri xã Tân Thành ( 56/138/170 - ĐD479.KRN)
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T216 T216 - Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân (372/3 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T233 T233 thôn Sơn Hà xã Nam Xuân ( 343/29 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T234 T234 thôn Sơn Hà xã Nam Xuân ( 343/15/10 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T235 T235 - Thôn Nam Sơn xã Nam Xuân ( 371 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T256 T256 - Thôn Nam Sơn, xã Nam Xuân ( 379/23 ĐD475.KRN)
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T257 T257 Thôn Thanh Sơn xã Nam Xuân ( 357- ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 EC53T325 T325 - Thôn Đắk Tân xã Nam Xuân ( 433 - ĐD475KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 ED53T221 T221 - Ông Nguyễn Văn Thủ - Thôn Lương Sơn xã Nam Xuân ( 18/318/17/6 - ĐD473.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 ED53T251 T251 - Công ty cổ phần Phú Lâm (399/6 - ĐD475.KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 ED53T332 T332 - Cấp nước tập trung Đắk Sơn ( 56/138/187/1 - ĐD479KRN )
Krông Nô 27/11/2022 06:30:00 17:00:00 T1DDS2 T1 - Thủy Điện Đắk Sôr 2 ( 399/7 - DD475KRN)
Gia Nghĩa 27/11/2022 07:30:00 11:30:00 FC5T5904 T590 ĐD474ĐNO - Tổ 1, Phường Nghĩa Phú, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 27/11/2022 07:30:00 11:30:00 FC5T9084 T908 ĐD474ĐNO - Tái Định Cư Thị Đội
Gia Nghĩa 27/11/2022 13:30:00 17:00:00 FC5T0101 T10 ĐD481ĐNO - Tổ 3, Phường Nghĩa Trung, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 27/11/2022 13:30:00 17:00:00 FC5T8294 T829 ĐD474ĐNO - Tổ 7, Phường Nghĩa Thành, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông
Điện lực Đăk Song 27/11/2022 07:30:00 11:30:00 HC5T2813 T281 thôn Boong Rinh, Nâm NJang
Điện lực Đăk Song 27/11/2022 07:30:00 11:30:00 HC5T2853 T285 UBND huyện Đăk Song
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FC5T2628 T262 Tổ 5, phường Nghĩa Tân
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FC5T4908 T490 ĐD478ĐNO - Tổ 6, Phường Nghĩa Tân, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T0128 T12 Thủy điện B4
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T0488 T48-ĐMT- Công ty TNHH TM và XL Tritaco
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T0498 T49-ĐMT-Công ty TNHH An Phát Kon Tum
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T0908 T90 Cty Olam.
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T0B48 TBA Nâng B4 Việt Nguyên
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T1988 T198 ĐD478ĐNO - CN Bình Minh - Cty TNHH Mai Co Đăk Nông, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T2308 T230 ĐD478ĐNO - Công Ty Cổ Phần Thủy Điện Á Đông, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T2888 T288 ĐD478ĐNO - Thủy Điện Á Đông - Nhà Máy Thủy Điện Đăk Nông 2
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T2898 T289 ĐD478ĐNO - Đặng Ngọc Dũng - Tổ 5 Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T4398 T439 ĐD478ĐNO - Nhà Điều Hành Thuỷ Điện ĐăkR’tih, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T4788 T478 ĐD478ĐNO - TĐ Đăk R'Tih, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T6888 T668 ĐD478ĐNO - Công ty CP Thủy Điện Đăk R'Tih
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T6918 T691 ĐD478ĐNO -Cty CP Thuỷ Điện Đăk Tih, Nghĩa Tân, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T6978 T697 ĐD478ĐNO - Công Ty CP Thủy Điện Đăk R’Tih (bậc dưới), TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 01/12/2022 07:30:00 14:00:00 FD5T6988 T698 ĐD478ĐNO - Công Ty CP Thủy Điện Đăk R’Tih (bậc Trên), TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông
Điện lực Tuy Đức 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 IC5T1141 T114 Xã Đăk Tiên
Điện lực Tuy Đức 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 IC5T5161 T516 ĐăkTiên I ĐăkNDRung ĐăkSong
Điện lực Tuy Đức 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 IC5T8931 T893 ĐakTiên ĐăkRung
Điện lực Tuy Đức 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 ID5T1791 Công ty TNHH Sỹ Tiến Việt Nam
Điện lực Tuy Đức 29/11/2022 07:30:00 17:00:00 ID5T1801 Công ty TNHH Năng lượng mặt trời Nghiêm Văn
Điện lực ĐắkR'Lấp 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 BC5T0292 Trạm T29 Vị T trụ 71/09A Thôn 3 Nhân Cơ
Điện lực ĐắkR'Lấp 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 BC5T0322 Trạm T32 Vị T trụ 101 Thôn 7 Xã Đắk Wer
Điện lực Cư Jút 29/11/2022 08:00:00 16:00:00 CC5T1871 T187 thôn Thanh Nam xã Ea Pô (388/22A-DD481)
Điện lực Đắk Mil 01/12/2022 08:00:00 10:30:00 DD5T1202 T120(ĐD472ĐăkMil)
Điện lực Đắk Mil 01/12/2022 08:00:00 10:30:00 DD6T0787 T78(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 01/12/2022 13:30:00 16:00:00 DD5T1466 T146 (ĐD476 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 01/12/2022 13:30:00 16:30:00 DD6T1566 T156 cột 24A/1 (ĐD473ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC5T0772 T77(ĐD472ĐăkMil)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC5T0901 T90(ĐD471ĐăkMil)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC5T1002 T100(ĐD472ĐăkMil)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC5T2131 T213(ĐD471ĐăkMil)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC5T2381 T238(ĐD471 Đăk Mil) ST T90
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 TTHTEVN Trạm trung gian Tách Lưới, Thay đổi thông tin khách hàng
Krông Nô 30/11/2022 08:00:00 11:00:00 EC53T322 T322 - Thôn Đắk Xuân xã Nam Xuân ( 287A - ĐD475KRN )
Krông Nô 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 EC53T200 T200 - Thôn Tân Lập xã Nâm Nung ( 204/79 - ĐD473.KRN )
Krông Nô 01/12/2022 08:00:00 16:00:00 EC53T320 T320 - Thôn Quảng Hà xã Nâm N'dir ( 82/4 - ĐD471KRN )
Gia Nghĩa 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 FC5T0021 T002 ĐD481ĐNO Tổ 1 phường Nghĩa Trung
Gia Nghĩa 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 FC5T02A1 T02A ĐD481ĐNO Tổ 2 phường Nghĩa Trung
Gia Nghĩa 30/11/2022 07:30:00 12:00:00 FC5T8196 T819 ĐD476ĐNO - Khu Tái định Cư 23Ha, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông
Gia Nghĩa 02/12/2022 07:30:00 11:00:00 FC5T5706 T570 ĐD476ĐNO - Tổ 3, Phường Nghĩa Đức, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh ĐẮk Nông
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0027 T2(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0037 T3(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0077 T7 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T0077 T7 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0087 T8 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0097 T9 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0287 T28 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0327 T32 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T0327 T32 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0337 T33 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T0337 T33 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0347 T34 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T0347 T34 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0357 T35 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T0357 T35 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0367 T36 (ĐD371CJU
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T0367 T36 (ĐD371CJU
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0377 T37 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0407 T40 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0427 T42 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0437 T43 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0447 T44 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0477 T47 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0817 T81(ĐD371CJU)SAN TẢI T7 ĐĂK GẰN - ĐĂK MIL
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T0827 T82(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1016 T101 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T1016 T101 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1026 T102(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1046 T104 (ĐD371CJU) San Tải T2 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1096 T109 SAN TẢI T3(DD 371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1116 T 111 San Tải T2 Và T28 (ĐD 371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1206 T120 cột 136A/5 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1536 T153 Cột số 154/6/12(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T1556 T155 cột 140/29/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DC6T1556 T155 cột 140/29/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T41A7 T41A(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DC6T43A7 T43A cấy thêm 100kVA (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0317 T31(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0557 T55(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0607 T60(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0617 T61(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0647 T64(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0657 T65 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0667 T66(ĐD371CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0677 T67(ĐD371 CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0687 T68(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0707 T70-50KVA-35(22)/0.4KV(DD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0717 T71(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0726 T72 (ĐD371CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0777 T77(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0787 T78(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0876 TBA T87-160KVA-35(22)/0.4KV (ĐD371CJU) LÝ VĂN HIẾN
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0887 TRỤ 210A/11/14 T88 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0917 T91 (ĐD371CJU) Lâm Văn Vẫn - Thôn 1 Đăk Rla
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T0927 T92 (ĐD371CJU) 160kVA Lâm Văn Vẫn
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1166 T116(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1236 T123 cột 140/26/2/3/3 (ĐD 371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DD6T1236 T123 cột 140/26/2/3/3 (ĐD 371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1246 T124 Cột 144/8/5 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1296 T129 cột 140/26/2/6 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 12:00:00 DD6T1296 T129 cột 140/26/2/6 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1336 T133 Trụ 144/15A/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1436 T143 trụ 155/45/2 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1456 T145 Trụ 112/5/8/7-1/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1466 T146 Trụ 112/5/8/7-2/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1476 T147 Trụ 112/5/8/8 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1506 T150 Trụ 112/9/4 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1516 T151 Trụ 112/9/5 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1526 T152 Trụ 112/9/6 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 07:00:00 08:00:00 DD6T1596 T159 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC6T0087 T8 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC6T0097 T9 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DC6T0427 T42 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DC6T0437 T43 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DC6T0447 T44 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DC6T0477 T47 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DC6T0827 T82(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DC6T41A7 T41A(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DC6T43A7 T43A cấy thêm 100kVA (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 10:00:00 DD6T0317 T31(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0557 T55(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0607 T60(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0617 T61(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0647 T64(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0657 T65 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0667 T66(ĐD371CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0677 T67(ĐD371 CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0687 T68(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0717 T71(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0726 T72 (ĐD371CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0777 T77(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0787 T78(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0876 TBA T87-160KVA-35(22)/0.4KV (ĐD371CJU) LÝ VĂN HIẾN
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0887 TRỤ 210A/11/14 T88 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0917 T91 (ĐD371CJU) Lâm Văn Vẫn - Thôn 1 Đăk Rla
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T0927 T92 (ĐD371CJU) 160kVA Lâm Văn Vẫn
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T1456 T145 Trụ 112/5/8/7-1/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T1466 T146 Trụ 112/5/8/7-2/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T1476 T147 Trụ 112/5/8/8 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T1506 T150 Trụ 112/9/4 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T1516 T151 Trụ 112/9/5 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 08:00:00 12:00:00 DD6T1526 T152 Trụ 112/9/6 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0027 T2(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0037 T3(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0077 T7 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0087 T8 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0097 T9 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0287 T28 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0327 T32 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0337 T33 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0347 T34 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0357 T35 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0367 T36 (ĐD371CJU
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0377 T37 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0407 T40 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0427 T42 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0437 T43 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0447 T44 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0477 T47 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0817 T81(ĐD371CJU)SAN TẢI T7 ĐĂK GẰN - ĐĂK MIL
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T0827 T82(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1016 T101 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1026 T102(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1046 T104 (ĐD371CJU) San Tải T2 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1096 T109 SAN TẢI T3(DD 371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1116 T 111 San Tải T2 Và T28 (ĐD 371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1206 T120 cột 136A/5 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1536 T153 Cột số 154/6/12(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T1556 T155 cột 140/29/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T41A7 T41A(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DC6T43A7 T43A cấy thêm 100kVA (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0317 T31(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0557 T55(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0607 T60(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0617 T61(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0647 T64(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0657 T65 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0667 T66(ĐD371CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0677 T67(ĐD371 CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0687 T68(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0707 T70-50KVA-35(22)/0.4KV(DD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0717 T71(ĐD371CJU) - TBA CD Theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0726 T72 (ĐD371CJU) TBA CD theo doi
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0777 T77(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0787 T78(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0876 TBA T87-160KVA-35(22)/0.4KV (ĐD371CJU) LÝ VĂN HIẾN
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0887 TRỤ 210A/11/14 T88 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0917 T91 (ĐD371CJU) Lâm Văn Vẫn - Thôn 1 Đăk Rla
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T0927 T92 (ĐD371CJU) 160kVA Lâm Văn Vẫn
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1166 T116(ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1236 T123 cột 140/26/2/3/3 (ĐD 371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1246 T124 Cột 144/8/5 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1296 T129 cột 140/26/2/6 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1336 T133 Trụ 144/15A/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1436 T143 trụ 155/45/2 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1456 T145 Trụ 112/5/8/7-1/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1466 T146 Trụ 112/5/8/7-2/1 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1476 T147 Trụ 112/5/8/8 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1506 T150 Trụ 112/9/4 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1516 T151 Trụ 112/9/5 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1526 T152 Trụ 112/9/6 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 03/12/2022 10:00:00 12:00:00 DD6T1596 T159 (ĐD371CJU)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DC5T0562 T56(ĐD478 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DC5T0812 T81(ĐD478 ĐẮK MIL)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T0252 T25(ĐD478 ĐĂK MIL)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T0602 T60 (ĐD478 ĐẮK MIL)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T0612 T61 (ĐD478 ĐẮK MIL)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T0652 T65 (ĐD478 ĐẮK MIL)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T1182 T118(ĐD478ĐMI) CAO SU ĐẮK MIL
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T1312 T131 ĐỒN BP 759 ĐẮK LAO ĐẮK MIL(ĐD478 Đăk Mil)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T1322 T132(ĐD478ĐMI) ĐỒN BP 757 (ĐỒN 4) ĐẮK LAO ĐẮK MIL
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T1332 T133(ĐD478ĐMI) ĐỒN BP 755 (ĐỒN 3) ĐẮK LAO ĐẮK MIL
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T1502 T150(ĐD478ĐMI)TRẠI CHĂN NUÔI ĐỒN BP ĐẮK LAO
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T1512 T151(ĐD478ĐMI) ĐỒN 753 (ĐỒN 2) ĐẮK KEN ĐẮK MIL
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T1522 T152ĐD478ĐMI) ĐỒN 751 (ĐỒN 1) ĐẮK KEN ĐẮK LAO
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T2242 T224(ĐD478ĐăkMil)-160kVA Ông Ninh Minh Tuyến
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T2252 T225 (ĐD478ĐăkMil) Nguyễn Văn Thông - Đăk Lao
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T2458 T245(ĐD478 Đắk Mil)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T2638 T263 Trụ 83/83/1 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T2668 T266 Trụ 97/47/1 (ĐD478 - ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T2788 T278-160KVA-22/0.4KV (ĐD478ĐĂKMIL) NGUYỄN QUANG VIỄN
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T2808 T280(ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3318 T331 trụ 97/79/11 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3328 T332 trụ 97/79/6/1/1 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3338 T333 trụ 97/79/5/1/1 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3348 T334 trụ 97/79/10/4 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3368 T336 trụ 97/79/6/2/1 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3378 T337 trụ 97/79/6/3 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3388 T338 Trụ 97/87/1 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3398 T339 Trụ 97/88/1 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3408 T340 Trụ 97/80/4 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3418 T341 Trụ 97/80/2/1 (ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3588 T358 cột 97/37A/11(ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T3928 T392 Cột 97/25/1(ĐD478ĐMI)
Điện lực Đắk Mil 04/12/2022 07:00:00 17:00:00 DD5T7252 T 725-50KVA-22/0.4KV (ĐD478 ĐăkMil)
Gia Nghĩa 03/12/2022 07:00:00 17:00:00 FC5T0054 TBA T5 ĐD474ĐNO, Phường NGhĩa Thành, TP Gia Nghĩa
Gia Nghĩa 03/12/2022 07:00:00 17:00:00 FC5T8764 T876 ĐD474ĐNO, Phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Đắk Nông giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Đắk Nông


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính