Lịch cúp điện Điện lực Đà Nẵng

Lịch cúp điện Điện lực Đà Nẵng được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Đà Nẵng được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Đà Nẵng danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HABM Thép Miền Trung
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 10:30:00 HD53HAEV Cơ khí 591
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HAFH Cơ Khí Ô tô
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 10:30:00 HD53HAKY Lilama 7
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HAMI Điện tử Việt Hoa T2
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 09:30:00 HD53HASF Cafe Long
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HAZW Sanaky T1
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HAZX Sanaky T2
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HBAI Minh Tuấn Tú
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HBAJ Ngọc Sê
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 07:30:00 15:30:00 HD53HBAK Tín Dung
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 09:30:00 11:30:00 HD53HAFO Duy Vũ
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 12:00:00 14:00:00 HD53HALD XĐ Đà Sơn
Điện lực Liên ChIểu 28/11/2022 07:00:00 12:30:00 HC53HHN2 KDC Hòa Phát 3 - T1
Điện lực Liên ChIểu 28/11/2022 07:00:00 12:30:00 HC53HHN3 KDC Hòa Phát 3 - T2
Điện lực Liên ChIểu 28/11/2022 07:00:00 12:30:00 HC53HN20 Bắc Sơn 1
Điện lực Liên ChIểu 28/11/2022 07:00:00 12:30:00 HC53HN27 TBA Yên Thế
Điện lực Liên ChIểu 28/11/2022 07:00:00 12:30:00 HC53HN53 TBA Đoàn Hữu Trưng
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HHM6 KDC Hòa Hiệp 2-T1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HHN5 TĐC Hoà Hiệp T1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HHN6 TĐC Hoà Hiệp T2
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 08:30:00 HC53HHQP Hoà Hiệp 1-3
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HHRL UB Hoà Hiệp
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HHYD Hoà Hiệp 1T1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HHYE Hoà Hiệp 1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HM55 TBA Phan Đình Giót
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HN12 Hòa Hiệp T6
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HN25 TĐC Hòa Hiệp 3 T2
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HN29 TBA NGUYỄN BÁ PHÁT
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HN47 TBA TĐC Hòa Hiệp 3T1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 08:00:00 HC53HO13 Hòa Hiệp 1 T4
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HR16 KDC Hòa Hiệp 2 T2
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HR17 KDC Hòa Hiệp 2 T3
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HR43 TBA Trần Bích San
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HR54 TBA Hòa Hiệp 2T4
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HC53HY46 KDC NAM NGUYỄN TẤT THÀNH
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAAY Trường CNXD Số 7
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HADJ CS Quốc Lộ T3
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAFE CS Quốc Lộ T4
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HANK Golden Hill
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HATE Golden Hills T3
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HATG Golden Hills T7
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HATH Golden Hills T9
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HATP Golden Hills T1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAUN Golden Hills T5
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAVO TA5 GoldenHills
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAVP TA6 GoldenHills
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWA GoldenHills TA10
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWB Vệt 50 GoldenHills T1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWC Vệt 50 GoldenHills T2
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWD Vệt 50 GoldenHills T3
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWE GoldenHills TA2
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWF GoldenHills TA4
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWV Vệt 50 Golden Hills T4
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAWZ Cửa hàng đồ gia dụng
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAXH Nước Đá Đức Toàn
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAXI GoldenHills TBC3
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAXJ GoldenHills TBC4
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAXK GoldenHills TBC5
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAXZ Tòa Nhà DITP
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAYK GoldenHills TBC2
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAYL GoldenHills TBC10
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAYT MPE
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HAZH Golden Hills TBC6
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBC Newtecons
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBD Golden Hills Tower
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBI GoldenHills TBC1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBJ GoldenHills TBC7
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBK GoldenHills TBC8
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBL GoldenHills TBC9
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBN GoldenHills TDE7
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBO GoldenHills TDE8
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBBP GoldenHills TDE9
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBCA Golden Hills TDE 1
Điện lực Liên ChIểu 30/11/2022 06:30:00 07:30:00 HD53HBCB Golden Hills TDE 2
Điện lực Liên ChIểu 01/12/2022 07:30:00 09:30:00 HC53HR44 TBA Tô Hiệu
Điện lực Thanh Khê 26/11/2022 05:00:00 08:00:00 FC53FFNA Hà Huy Tập 2
Điện lực Thanh Khê 26/11/2022 05:00:00 08:00:00 FC53FFNN Xuân Hòa 4
Điện lực Thanh Khê 26/11/2022 05:00:00 08:00:00 FC53FI18 TTHC Quận Thanh Khê
Điện lực Thanh Khê 26/11/2022 05:00:00 08:00:00 FD53FACE Nhà khách E10
Điện lực Thanh Khê 26/11/2022 07:30:00 11:30:00 FD53FAIC UK ADACEMY
Điện lực Thanh Khê 26/11/2022 13:00:00 16:30:00 FD53FAEB Công ty Tín Vũ
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 06:30:00 14:30:00 FC53FFOW Thanh Khê 5
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 07:00:00 08:00:00 FC53FFCA Hải Phòng - Thanh Khê
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 FD53FACQ Nam Thắng
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 FD53FADK TTDĐ khu vực 3
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 10:30:00 11:30:00 FC53FFCA Hải Phòng - Thanh Khê
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 13:00:00 14:00:00 FC53FFCF Hoàng Hoa Thám
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 14:00:00 17:00:00 FD53FACM NM A32 T5
Điện lực Thanh Khê 28/11/2022 15:00:00 16:00:00 FC53FFCF Hoàng Hoa Thám
Điện lực Thanh Khê 29/11/2022 06:30:00 14:30:00 FC53FYK2 Yên Khê 2
Điện lực Thanh Khê 29/11/2022 07:00:00 08:00:00 FC53FI35 Tân Lập 8
Điện lực Thanh Khê 29/11/2022 10:30:00 11:30:00 FC53FI35 Tân Lập 8
Điện lực Thanh Khê 29/11/2022 13:00:00 14:00:00 FC53FFFI C17-3
Điện lực Thanh Khê 29/11/2022 15:00:00 16:00:00 FC53FFFI C17-3
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FFQA Cấp điện CS KGĐ QN F375 Trường Chinh
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FFQI Hòa Phát 9
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FFQY Hòa Phát 8
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FFRE Thuận An
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FI13 Thuận An 2
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FI25 Trường Chinh 2
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FI44 Thuận An 3
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FTA4 Thuận An 4
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FC53FTC5 Trường Chinh 5
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FD53FAAV Bom mìn
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FD53FACB Chiếu sáng QL1 T13
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FD53FACD Xây lắp tàu thuỷ
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 05:30:00 17:00:00 FD53FAGP Đoàn nghệ thuật QK5
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 07:30:00 08:30:00 FC53FFQD Xuân Hòa A
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 FD53FACD Xây lắp tàu thuỷ
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 09:00:00 13:00:00 FD53FADW DNTN Trần Thị Thu Vân
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 10:00:00 11:00:00 FC53FFQD Xuân Hòa A
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 13:00:00 14:00:00 FC53FFQV Bạch Hạc 4
Điện lực Thanh Khê 30/11/2022 15:00:00 16:00:00 FC53FFQV Bạch Hạc 4
Điện lực Thanh Khê 01/12/2022 05:30:00 15:30:00 FC53FFMT Kỳ Đồng
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EEHL Mỹ Khê 1
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EEKV KDC An Cư T2
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EELX Phạm Văn Đồng T4
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EEZ5 An Cư 2 - mở rộng
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EH14 Hồ Nghinh T1
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EH27 Công viên biển đông T2
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EL10 Hồ Nghinh T4
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EP28 Võ Văn Kiệt T3
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EP29 Võ Văn Kiệt T2
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EV12 Dương Đình Nghệ
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EV13 Phạm Văn Đồng T5
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EV23 Hồ Nghinh T5
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EV39 Phước Mỹ 4
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EV67 Phước Mỹ 5
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EX13 Công viên biển Đông
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EX61 Nguyễn Công Trứ T6
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EX64 Công viên Biển Đông T3
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 EC53EX69 Dương Tự Minh T2
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAGZ Trường Sơn Tùng
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAID KS Angel (Công ty TNHH Ngân Dung)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAJX Oceview
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAJY Sun DC
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAKE Khách sạn Bảy Quế
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EALB Võ Văn Kiệt T1
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAML Blue Sun
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAMO Hoàng Sơn
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAMP Hoàng Đại 2
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EANI Nhà khách công an
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAOD Khách sạn Paracel
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAPF Khách sạn Hải Phong
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAPK Khách sạn White Sand
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAQC Khách sạn Crystal
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAQF PVTC Dự án Times Square
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAQP Khách sạn DANA MARINA
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAQT Khách sạn Parosand
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EARF Khách sạn Pavilion
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EASQ PVTC Time Square T2
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EASR Công ty TNHH MTV Hoàng Kim Cúc
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EASV Nhà hàng Bé Anh
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EATG Khách sạn ORCHIDE'ES
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EATK Công ty Trần Nguyễn Tín (Khách sạn SEASIDE)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAUM PVTC Times Square T3
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAVI TBA Maison Phương (CÔNG TY PHƯƠNG PHƯỢNG SÀI GÒN)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EAWD TT Chăm sóc da (CÔNG TY TNHH MTV ANH CHÂU PHAN)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EBAF The Blossom (CÔNG TY TNHH MTV ĐẢO ANH ĐÀO)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EBAO Nhà hàng Briliant Seafood (CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÌNH GIANG PHÁT)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EBBT KS Chicland (CÔNG TY CỔ PHẦN CHIC-LAND)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EBCA Công ty TNHH JongRo BBQ
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EBDB Khách sạn Golden Đà Nẵng (Công ty TNHH TM-XNK Xuân Dũng)
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53EBDH Minh toàn Ocean
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53ECEF Gian Hàng K-Market
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53ECEM Khách sạn Bắc Cường 2
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53ECFC XLNT PS1
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 05:30:00 16:30:00 ED53ECGD Khách sạn LEGEND
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 07:00:00 10:30:00 ED53EAMR Trung tâm Internet Việt Nam
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 09:00:00 13:00:00 ED53EANR Nam Hotel
Điện lực Sơn Trà 26/11/2022 13:30:00 16:30:00 ED53EATO Khách sạn ME
Điện lực Sơn Trà 30/11/2022 08:00:00 11:00:00 ED53EAMJ Tiến Thu
Điện lực Sơn Trà 30/11/2022 13:30:00 17:30:00 EC53EEVA Thọ An 3
Điện lực Sơn Trà 30/11/2022 13:30:00 17:30:00 EC53EP35 Võ Duy Ninh
Điện lực Sơn Trà 30/11/2022 13:30:00 17:30:00 ED53EAUF Khách sạn Kim Thành
Điện lực Sơn Trà 01/12/2022 13:30:00 17:30:00 EC53EELK Lộc Phước
Điện lực Sơn Trà 01/12/2022 13:30:00 17:30:00 EC53EEXM KDC Thọ Quang MR
Điện lực Cẩm Lệ 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 VC53VW63 TBA Phong Nam 4
Điện lực Cẩm Lệ 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 VC53VW90 TBA Phạm Hùng T1
Điện lực Cẩm Lệ 28/11/2022 13:00:00 17:00:00 VC53VU41 T3 Bên trái đường Võ Chí Công
Điện lực Cẩm Lệ 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 VC53VVSV KDC Số 3 Nguyễn Tri Phương T4
Điện lực Cẩm Lệ 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 VC53VVTQ Bình Thái 2
Điện lực Cẩm Lệ 30/11/2022 13:00:00 17:00:00 VC53VVFN Cẩm Lệ 3
Điện lực Cẩm Lệ 30/11/2022 13:00:00 17:00:00 VC53VVTY Phong Bắc 4
Điện lực Cẩm Lệ 01/12/2022 07:30:00 13:00:00 VC53VVUK Cẩm Lệ 4
Điện lực Cẩm Lệ 01/12/2022 07:30:00 13:00:00 VC53VW16 Bình Thái 4
Điện lực Hòa Vang 27/11/2022 07:30:00 12:00:00 GC53VS10 Hoà Nhơn 1-T1
Điện lực Hòa Vang 28/11/2022 07:30:00 11:30:00 GC53HHY5 Đại La
Điện lực Hòa Vang 28/11/2022 13:00:00 17:00:00 GC53VVSP La Châu 2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GGU7 TBA HÒA PHÚ 4
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GGU8 TBA PHÚ TÚC T3
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GGU9 TBA UB HÒA PHÚ
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GS25 NINH AN 3
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GS30 TBA HÒA NHƠN 2 T5
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GS55 TBA TRƯỚC ĐÔNG 2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GS59 TBA DIÊU PHONG 4 (NINH AN 3)
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GS60 TBA PHƯỚC THÁI T2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GS61 TBA NINH AN 6
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GS62 TĐC ĐH2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GU12 TBA THÁI LAI 2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GW10 HÒA PHƯỚC T2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53GW64 TBA AN CHÂU 2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS14 Thôn Phước Thái
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS15 Hòa Nhơn 2-T1
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS16 Hòa Nhơn 2-T2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS19 Thôn Trước Đông
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS21 Ninh An
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS22 Ninh An 2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS23 Diêu Phong
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS24 Diêu Phong 2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VS33 Hòa Nhơn 2-T3
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VT22 Thạch Nham Tây
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VU11 Thái Lai
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVSA Bơm Ninh An
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVU1 Hoà Phú 1
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVU2 Hoà Phú 2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVU3 Hoà Phú 3
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVU4 Khu Đcanh ĐCư Phú Túc
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVU5 Thôn Phú Túc
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW1 Thôn Hòa Phước
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW2 An Châu
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW3 Thôn Hoà Thọ
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW4 Hoà Phước 1
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW5 Đông Lâm
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW6 Thôn Đồng Lăng
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW7 Thôn Hoà Phát
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW8 Khu TNXP xã Hòa Phú
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VVW9 Thôn Hòa Hải
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GC53VW62 Thôn Hòa Thọ T2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VACN Trường Giáo Dưỡng
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VADE Kho Bom Thành Đội
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VAFD Tân Minh Hoàng
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VAFE Công ty cổ phần Trung Sơn
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VAFQ Công ty Cổ phần Trung Sơn T2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VAKX Công ty Đại Cường
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VALN PVTC Lâm Viên
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VALW Công ty TNHH GreePower ANT
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 06:00:00 17:00:00 GD53VALY SOLAR MỸ LAI
Điện lực Hòa Vang 30/11/2022 07:30:00 11:30:00 GC53GT24 TBA PHÚ HÒA 3 T2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAAT HẢI CHÂU 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AABI BÌNH HIÊN
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AABM TÂN THÀNH 1
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AACE HẢI CHÂU 1
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AADV CHU VĂN AN
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAE4 BÌNH THUẬN 3
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAES KIỆT 6 HOÀNG DIỆU 1
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAEV KIỐT LÊ ĐẠI HÀNH 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAGK ĐÔNG TÂY 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAGQ TÂN THÀNH 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAGW KIỆT 12 HOÀNG DIỆU
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAHS NGUYỄN VĂN LINH 4
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAJK KIỆT 6 HOÀNG DIỆU 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AC53AAJZ HẢI CHÂU 3
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53A3DC HỘ HỒ SỸ NAM
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53A7AU KHÁCH SẠN QUỐC CƯỜNG
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53A7AV KS MERCURY
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53A7AX KIỆT 12 HOÀNG DIỆU T2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53ABAE CHIẾU SÁNG CHU VĂN AN
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53ABBY CHIẾU SÁNG ĐÔNG TÂY 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53ABDN NGÂN HÀNG ĐÔNG Á
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53ABFM BỆNH VIỆN PHỤ NỮ THÀNH PHỐ
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53ABGW CỤC THỐNG KÊ
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 06:00:00 13:30:00 AD53ABIX XN TD HOÀNG ANH-GIA LAI
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 08:00:00 08:30:00 AC53AACZ TRƯNG NỮ VƯƠNG 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 10:30:00 11:00:00 AC53AACZ TRƯNG NỮ VƯƠNG 2
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 13:00:00 17:30:00 AD53A8AW TÙNG LÂM ASIA
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 13:30:00 14:00:00 AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 16:00:00 16:30:00 AC53AABH KDC TUYÊN SƠN MR T4
Điện lực Hải Châu 27/11/2022 08:00:00 08:30:00 AC53AAE8 NGÔ GIA TỰ 3
Điện lực Hải Châu 27/11/2022 10:30:00 11:00:00 AC53AAE8 NGÔ GIA TỰ 3
Điện lực Hải Châu 27/11/2022 13:30:00 14:00:00 AC53AAG5 NGUYỄN DU 2
Điện lực Hải Châu 27/11/2022 16:00:00 16:30:00 AC53AAG5 NGUYỄN DU 2
Điện lực Hải Châu 28/11/2022 08:00:00 08:30:00 AC53AAGB TUYÊN SƠN
Điện lực Hải Châu 28/11/2022 10:30:00 11:00:00 AC53AAGB TUYÊN SƠN
Điện lực Hải Châu 28/11/2022 13:30:00 14:00:00 AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B
Điện lực Hải Châu 28/11/2022 16:00:00 16:30:00 AC53AAIS TĐC TUYÊN SƠN B
Điện lực Hải Châu 30/11/2022 08:00:00 08:30:00 AD53A1A6 PASTEUR T3
Điện lực Hải Châu 30/11/2022 10:30:00 11:00:00 AD53A1A6 PASTEUR T3
Điện lực Hải Châu 30/11/2022 14:00:00 14:30:00 AC53AA15 CHỢ CỒN
Điện lực Hải Châu 30/11/2022 16:30:00 17:00:00 AC53AA15 CHỢ CỒN
Điện lực Hải Châu 01/12/2022 08:00:00 12:00:00 AC53AAI2 Ỷ LAN NGUYÊN PHI
Điện lực Hải Châu 01/12/2022 13:30:00 17:30:00 AD53ABAG SÂN BÓNG QK
Điện lực Liên ChIểu 27/11/2022 08:00:00 10:00:00 HD53HBBE Mai Anh Quân
Điện lực Hòa Vang 26/11/2022 08:00:00 10:00:00 GC53GU36 CẨM TOẠI TRUNG 4
Điện lực Hòa Vang 26/11/2022 08:00:00 10:00:00 GC53VU21 Cẩm Toại Trung 3
Điện lực Hải Châu 26/11/2022 08:00:00 12:00:00 AD53A9BD LÀNG THỂ THAO TUYÊN SƠN
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 07:30:00 16:00:00 GD53HAEC Đo đếm tổng Bà Nà
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 07:30:00 16:00:00 GD53HAEQ Khe Lạnh
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 07:30:00 16:00:00 GD53HALB Cáp Treo Bà Nà
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 07:30:00 16:00:00 GD53HARI Vọng Nguyệt T2
Điện lực Hòa Vang 29/11/2022 07:30:00 16:00:00 GD53HAUW Trộn BT Bà Nà
Điện lực Hòa Vang 27/11/2022 15:00:00 18:00:00 GD53HAXM Inaba Rubber Việt Nam

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Đà Nẵng giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Đà Nẵng


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính