Lịch cúp điện Điện lực Bình Định

Lịch cúp điện Điện lực Bình Định được cập nhập hàng ngày, chính xác, theo dõi lịch cúp điện để chuẩn bị tư thế cho những ngày cúp điện sắp tới.Lịch cúp điện của Điện lực Bình Định được lấy từ website của trung tâm điện lực toàn quốc

Lịch cắt điện Điện lực Bình Định danh sách chi tiết

Điện lực Ngày Bắt đầu Kết thúc Khu vực
Quy Nhơn 28/11/2022 07:45:00 10:15:00 AH539050 TBA Nhà khách Bình Dương
Điện lực An Nhơn 28/11/2022 07:30:00 13:00:00 BH538027 BIGRFEED
Bồng Sơn 26/11/2022 07:00:00 18:00:00 CC530462 TBA Định Bình Tây
Bồng Sơn 26/11/2022 07:00:00 18:00:00 CC530499 TBA Định Trị
Bồng Sơn 26/11/2022 07:00:00 18:00:00 CC534111 TBA Định Bình
Bồng Sơn 26/11/2022 07:00:00 18:00:00 CC534112 TBA Định Bình Nam
Bồng Sơn 26/11/2022 07:00:00 18:00:00 CH539160 TBA Đập Dâng Lại Giang
Điện lực Tuy Phước 26/11/2022 07:00:00 14:30:00 HH537055 Định Thiện
Điện lực Tuy Phước 26/11/2022 07:00:00 14:30:00 HH537072 Lộc Ngãi
Điện lực Tuy Phước 27/11/2022 07:00:00 14:30:00 HH537054 Tri Thiện
Điện lực Tuy Phước 27/11/2022 07:00:00 14:30:00 HH537058 Định Thiện 2
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AC530451 Hàm Tử
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AC530452 Vận Tải Biển
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AC530453 Trần Hưng Đạo 6
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AH539115 TBA Cảng cá QN
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AH539116 TBA Cảng cá 2
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AH539125 TBA Cảng QS Thị Nại 2
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AH539126 TBA Cty CP Thủy Sản
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AH539133 TBA HĐBP 48
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AH539147 TBA Cty CP Thủy Sản 2
Quy Nhơn 26/11/2022 06:30:00 11:30:00 AH539152 TBA Nguyễn Văn Lãnh
Hoài Ân 26/11/2022 13:00:00 16:15:00 IC530231 TBA BooKtới.
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AC530222 Bãi Xép
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AC530223 DC Bãi Xép
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AC539037 KĐT Xanh Vũng Chua
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH534012 TBA Thi công Casa Marina
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH534018 TBA Resort Thanh Linh 2
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH534029 TBA Sài Gòn Max
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539061 TBA HQL QLộ 1D
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AH539063 TBA Fir VC
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AH539070 TBA Chiếu sáng7
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539073 TBA Bãi Dài
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AH539075 TBA Đài Truyền Hình Vũng Chua
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539077 TBA Lương Sơn BD
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539078 TBA Thành Đô
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539080 TBA LIFE RESORT
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539089 TBA Chiếu Sáng QLộ 1D
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539099 TBA Chiếu sáng QLộ 1D số 2
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539271 TBA Công ty Nguyễn Hoàng
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539280 TBA Resort Thanh Linh
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539286 TBA Dịch vụ Du lịch số 3
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AH539339 TBA Rada Thời Tiết
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539823 TBA ANANTARA Resort
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539827 TBA Ami Resort
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539838 TBA Nguyễn Văn Lai
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AH539841 TBA Rada Thứ Cấp Quy Nhơn
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539860 TBA Công viên sáng tạo TMA
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539934 TBA Phan Diệu Thúy
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 18:00:00 AH539949 TBA Nguyễn Ngọc Huy
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AH539966 TBA ARMO
Quy Nhơn 27/11/2022 05:00:00 06:15:00 AH539971 TBA Hồ Văn Hưng
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AC539037 KĐT Xanh Vũng Chua
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AH539063 TBA Fir VC
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AH539070 TBA Chiếu sáng7
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AH539075 TBA Đài Truyền Hình Vũng Chua
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AH539339 TBA Rada Thời Tiết
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AH539841 TBA Rada Thứ Cấp Quy Nhơn
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AH539966 TBA ARMO
Quy Nhơn 27/11/2022 16:15:00 18:00:00 AH539971 TBA Hồ Văn Hưng
Bồng Sơn 26/11/2022 13:45:00 15:45:00 CH539189 Cty Tới Thời Cao Nguyên
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530256 Hội Giáo 2
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530626 Hội Tân 1
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530628 Hội Tân 3
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530629 Hội Thành 2
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530631 Hội Giáo
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530632 Hội Bình
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530635 Hội Tân 2A
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530636 Hội Thành 3
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC530639 Nam Nhơn Phước
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AC539089 Hải Giang
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AH531011 TBA Xử Lý nước thải
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AH539330 TBA Chiếu sáng nam Nhơn Phước
Quy Nhơn 29/11/2022 07:00:00 16:00:00 AH539331 TBA Công an Nhơn Hội
Quy Nhơn 29/11/2022 07:15:00 14:00:00 AC530579 Đức Thánh Trần
Phú Tài 29/11/2022 06:45:00 10:15:00 FH539036 Thành An
Phú Tài 29/11/2022 07:45:00 11:15:00 FC530168 Phước Thành 3
Phú Tài 29/11/2022 10:15:00 12:45:00 FH539041 Quốc Khánh
Phú Tài 29/11/2022 13:30:00 16:45:00 FH539038 Nước Khoáng Quy Nhơn
Phú Tài 29/11/2022 13:45:00 16:45:00 FH539033 Hoàng Minh
Quy Nhơn 30/11/2022 05:45:00 17:15:00 AC530649 Phan Chu Trinh 2
Quy Nhơn 30/11/2022 07:45:00 17:15:00 AC530574 Nguyễn Tri Phương
Quy Nhơn 01/12/2022 07:45:00 10:15:00 AH539019 TBA Thành Đạt
Quy Nhơn 02/12/2022 07:45:00 10:15:00 AH539334 TBA Khách sạn Hương Việt
Điện lực An Nhơn 01/12/2022 07:00:00 14:20:00 BC530417 TBA Trung Định
Điện lực An Nhơn 01/12/2022 07:00:00 14:20:00 BH535036 Chiếu Sáng QL1A Số 2
Điện lực An Nhơn 01/12/2022 07:30:00 15:10:00 BC530333 Gò Quánh XBT
Điện lực An Nhơn 01/12/2022 07:30:00 15:10:00 BC530444 KDC Thiết Tràng
Điện lực An Nhơn 01/12/2022 07:30:00 15:10:00 BD534086 ĐMT Hoàng Hải APT
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BC530816 TBA Bà Nghè 2
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BD538077 ĐMT Skylar
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH531003 Đá ốp lát xây dựng
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH531007 Ánh Sinh
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH531012 Chi cục 5
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH533007 Gỗ Nguyễn Hoàng
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH533008 Gỗ Hà Bình
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH533010 Đá 224 (CTy CP Phú Tài)
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538002 Ánh Sinh 2
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538003 Nhựa nóng DNTN Minh Thảo
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538004 Đá 224 Số 2 (XN SX VL XD Nhơn Hòa)
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538005 Tân Ánh Dương
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538012 Đường Bộ Quy Nhơn
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538013 Ánh Sinh 3
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538015 Xí nghiệp Đá 224 số 3
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538019 Tiến Thành
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538020 Tân Ánh Dương 2
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:00:00 09:50:00 BH538026 Ánh Sinh 4
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 07:30:00 09:10:00 BC530628 Nhạn Tháp.
Điện lực An Nhơn 02/12/2022 09:30:00 11:00:00 BC530423 Bến Trén XBT
Bồng Sơn 29/11/2022 07:15:00 08:45:00 CC530794 TBA Lại Khánh
Bồng Sơn 29/11/2022 07:15:00 10:15:00 CC573250 TBA Quán Trọng 2
Bồng Sơn 30/11/2022 07:15:00 10:15:00 CC535150 TBA Song Võ 2
Bồng Sơn 01/12/2022 13:15:00 15:15:00 CC532180 TBA Chương Hoà
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 09:30:00 DC530410 TBA Hóc Bợm 1
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DC534040 TBA Lucky Star
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DC538039 TBA Đồng Tiến
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DC538073 TBA Phú An 4
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH534037 TBA Bãi xử lý CTR
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH534052 TBA Hoàng Yến
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH534053 TBA Thái Anh
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH534054 TBA Thuận Phát
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH534055 TBA Tân Vạn Xuân
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH534060 TBA Cụm CN Cầu Nước Xanh
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH534070 TBA Gốm Cổ
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH539003 TBA Hai Mai
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 17:30:00 DH539048 TBA Gạch Ngói Phú An
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC530117 TBA Kon Giọt
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC530118 TBA Kon Giang
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC530119 TBA Xà Tang
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC538002 TBA Hòa Hiệp
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC538003 TBA Hòa Bình
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC538009 TBA Hòa Sơn 2
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC538010 TBA Đồng Mốc
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DC538047 TBA Hòa Sơn 3
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DH534045 TBA Xăng Dầu Gia Vũ
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DH534071 TBA Bơm Hòa Hiệp
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DH539010 TBA Đàn Tế Trời
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DH539011 TBA Dân Tộc Bán Trú
Phú Phong 30/11/2022 06:30:00 14:30:00 DH539014 TBA CTy Bình Tường
Phú Phong 30/11/2022 07:00:00 17:00:00 DC530246 TBA Bắc Thuận Hạnh
Phú Phong 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 DC530248 TBA Suối Đục
Phú Phong 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 DC538051 TBA Thuận hạnh 2
Phú Phong 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 DC538061 TBA Suối Đục 2
Phú Phong 30/11/2022 07:00:00 08:30:00 DH534081 TBA Bơm Chà Rang
Phú Phong 30/11/2022 11:30:00 14:30:00 DC534058 TBA Bình Liên 2
Phú Phong 30/11/2022 11:30:00 14:30:00 DC538049 TBA Núi Ngang
Phú Phong 30/11/2022 15:30:00 17:00:00 DC530248 TBA Suối Đục
Phú Phong 30/11/2022 15:30:00 17:00:00 DC538051 TBA Thuận hạnh 2
Phú Phong 30/11/2022 15:30:00 17:00:00 DC538061 TBA Suối Đục 2
Phú Phong 30/11/2022 15:30:00 17:00:00 DH534081 TBA Bơm Chà Rang
Điện lực Phù Mỹ 30/11/2022 07:30:00 11:15:00 EC538068 NUÔI TÔM THÔN 9.4
Điện lực Phù Mỹ 30/11/2022 07:30:00 11:15:00 EC538069 NUÔI TÔM THÔN 9.3
Điện lực Phù Mỹ 30/11/2022 07:30:00 11:15:00 EH539787 Nuôi tôm Hùng Phát
Điện lực Phù Mỹ 30/11/2022 14:45:00 16:45:00 EH539723 Công ty TNHH SX&TM Đông Mỹ Đức
Điện lực Phù Mỹ 30/11/2022 14:45:00 16:45:00 EH539755 Thiện Hoàng 3
Điện lực Phù Mỹ 01/12/2022 07:15:00 09:15:00 EC538118 ĐÔNG AN
Điện lực Phù Mỹ 01/12/2022 07:30:00 09:30:00 EC530321 TBA TÂN PHỤNG 2 XBT
Phù Cát 29/11/2022 07:00:00 13:30:00 GC530653 Hưng Mỹ 5
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 16:45:00 GC530630 TBA UB Cát Nhơn
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GC530802 TBA Hòa Hội 3
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GC530803 TBA Chùa Vàng
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GC530806 TBA Hòa Hội
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GC530807 TBA Mỹ Hóa
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GC530853 Hòa Hội 4
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GC530862 Đồng Kôm 3
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GC530915 Chợ Gồm 4
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GD539171 ĐMT Tuấn Ngọc
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GD539172 ĐMT Hùng Ngọc
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539057 Trường NNTW4
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539058 Trường Quân đoàn 3
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539059 TS Hòa Hội
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539060 DN Tiến Anh
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539061 Xăng dầu PC
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539103 Chiếu sáng 3
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539112 Hồng Châu
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539128 Thành Châu
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539146 Chiếu sáng số 1
Phù Cát 02/12/2022 06:30:00 13:30:00 GH539189 Gia Khang
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530601 TBA UB Cát Thắng
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530602 TBA Long Hậu
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530603 TBA Long Hậu 2
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530604 TBA Vĩnh Phú
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530605 TBA Vĩnh Phú 2
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530606 TBA Hưng Trị
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530607 TBA Mỹ Bình
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530625 TBA Hưng Mỹ 4
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530626 TBA Đại Hữu
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530627 TBA Chánh Mẫn
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530631 TBA Đại Hào
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530859 Đại Hào 2
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530861 Chánh Mẫn 2
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530904 UB Cát Thắng 2
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530906 Đại Hào 3
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530909 Long Hậu 3
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GC530923 Chánh Mẫn 3
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GH539046 Xử lý nước
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GH539148 Chiếu sáng Cát Thắng
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GH539149 chiếu sáng Cát Nhơn
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GH539156 chiếu sáng Đại Hữu
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GH539191 Đập dâng Lão Tâm
Phù Cát 02/12/2022 07:00:00 15:30:00 GH539253 KDC Cát Hưng
Điện lực Tuy Phước 29/11/2022 07:00:00 15:30:00 HC530161 TBA Đại Tín
Điện lực Tuy Phước 29/11/2022 07:00:00 15:30:00 HC530305 TBA Phú mỹ
Điện lực Tuy Phước 29/11/2022 07:00:00 15:30:00 HH530398 TBA Thuận Đức 4
Điện lực Tuy Phước 29/11/2022 07:00:00 15:30:00 HH538003 Đá Thuận Đức 3
Điện lực Tuy Phước 29/11/2022 07:00:00 15:30:00 HH538004 Đá Thuận Đức 2
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HC030316 TBA Quảng Vân
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HC530250 TBA Bình Thái 30.03
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HC530251 TBA Phước Thuận 4 (Diêm Vân)
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HC530256 TBA Phước Thuận 2
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HC530291 TBA Nhân Ân
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HC530336 TBA Phước Thuận 5
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HH530405 TBA TĐC Quảng Vân 1
Điện lực Tuy Phước 30/11/2022 08:00:00 12:30:00 HH530406 TBA TĐC Quảng Vân 2
Quy Nhơn 05/12/2022 07:45:00 10:15:00 AH539137 TBA Viettel
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BC530407 Lộc Thuận 1 XBT
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BC530408 Lộc Thuận 2 XBT
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BC530411 Nhơn Hạnh 2
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BC530412 Nhơn Hạnh 3
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BC530416 Tịnh Hòa
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BC530434 TBA Tịnh Bình XBT
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BH534010 Chiếu sáng 1 đường nối KKT
Điện lực An Nhơn 04/12/2022 06:30:00 17:30:00 BH534022 TBA chiếu sáng số 2 ĐT.631
Bồng Sơn 03/12/2022 08:15:00 10:15:00 CC533180 TBA Nhuận An 2
Bồng Sơn 03/12/2022 08:15:00 10:15:00 CC533199 TBA Phú An 3
Bồng Sơn 05/12/2022 07:15:00 10:45:00 CC533162 TBA Đập Cấm
Bồng Sơn 05/12/2022 07:15:00 10:45:00 CC533172 TBA An Lộc
Bồng Sơn 05/12/2022 07:15:00 10:45:00 CC573172 TBA Đập Cấm 2
Bồng Sơn 05/12/2022 07:15:00 10:45:00 CC573234 TBA Túy Sơn 2
Bồng Sơn 05/12/2022 08:45:00 11:15:00 CC532120 TBA An Dưỡng 1
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DC530409 TBA Hóc Bợm 2
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DC534055 TBA Gò Đo 2
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DC534061 TBA Phú Hòa 4
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DC534062 TBA Bình Nghi 5
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DC538042 TBA Cây Xoài 2
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534036 TBA Gạch Ngói An Phú
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534039 TBA Long Vũ
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534040 TBA Hoàng Mai
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534042 TBA Thành Đạt 2
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534043 TBA Hùng Vương 2
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534044 TBA Gạch Trung Tín 2
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534046 TBA Gạch ngói Minh Tâm
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534051 TBA Hiệp Hưng
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH534067 TBA Chiếu Sáng Số 1
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH539004 TBA NM Cơ Khí Hùng Vương
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH539058 TBA Mỹ Cúc
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH539063 TBA Gạch Trung Tín
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH539064 TBA Gạch ngói Thành Đạt
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH539069 TBA Gạch Tuấn Hùng
Phú Phong 29/11/2022 06:30:00 08:00:00 DH539070 TBA Hai Cảnh
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DC530409 TBA Hóc Bợm 2
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DC530410 TBA Hóc Bợm 1
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DC534055 TBA Gò Đo 2
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DC534061 TBA Phú Hòa 4
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DC534062 TBA Bình Nghi 5
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DC538042 TBA Cây Xoài 2
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534036 TBA Gạch Ngói An Phú
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534039 TBA Long Vũ
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534040 TBA Hoàng Mai
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534042 TBA Thành Đạt 2
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534043 TBA Hùng Vương 2
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534044 TBA Gạch Trung Tín 2
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534046 TBA Gạch ngói Minh Tâm
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534051 TBA Hiệp Hưng
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH534067 TBA Chiếu Sáng Số 1
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH539004 TBA NM Cơ Khí Hùng Vương
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH539058 TBA Mỹ Cúc
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH539063 TBA Gạch Trung Tín
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH539064 TBA Gạch ngói Thành Đạt
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH539069 TBA Gạch Tuấn Hùng
Phú Phong 29/11/2022 16:00:00 17:30:00 DH539070 TBA Hai Cảnh
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC530424 Nước Đá Phú Tài
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC530425 Trần Quang Diệu 4
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC530426 Trần Quang Diệu 5-1
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC530427 Trần Quang Diệu 5-2
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC530428 Ngọc Châu 2
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC532023 Phú Tài 1
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC538002 Phú Tài 3
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC53A501 Trần Quốc Hoàn
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FC53A605 Trần Quang Diệu 6
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FD53A501 ĐMT Gia Thịnh
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FD53A602 ĐMT Nam Quân
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH534002 Cơ khí Quang Trung
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH534003 Tái định cư Phú Tài
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH534004 Ngân hàng BIDV Phú Tài
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH534005 LS4-50
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH534006 Bơm PS 10
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH534007 NM Xử Lý Nước Thải 2A
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH534010 Phước Thắng
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH539062 Hoàng Anh 3
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH539157 Gạch Block
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH539168 May mặc ABLE TECH
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH539181 Tân Long 2
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH539185 Thuận Đức 3
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH539186 Hà Thanh
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH53A501 TBĐ Phước Thạnh
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH53A807 Bê Tông Tươi
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH639004 Công ty Bia 1
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH639005 Cty Bia 2
Phú Tài 02/12/2022 06:30:00 12:30:00 FH639006 BTLT
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FC530515 Ngọc Thạnh
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FC530836 TĐC Bùi Thị Xuân
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FC530837 Bùi Thị Xuân 1
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FC530838 Bùi Thị Xuân 7
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FC530844 Ngọc Châu
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FC530855 Bùi Thị Xuân 9
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FC532013 Diêu Trì 5
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FC53A201 Ngọc Thạnh 2-1
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FC53A202 Ngọc Thạnh 2
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FC53B301 Bùi Thị Xuân 13
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FC53B403 TĐC Bùi Thị Xuân 11
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FD53A201 ĐMT KTĐ&TĐH Đà Nẵng
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FD53A203 ĐMT Eco Tech Solar 1
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FD53A204 ĐMT Eco Tech Solar 2
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FD53A205 ĐMT Eco Tech Solar 3
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FD53A206 ĐMT Năng lượng xanh SHB
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FD53B401 ĐMT HD Furniture
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FD53B402 ĐMT Minh Tuấn Tú
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FD53B403 ĐMT Minh Tuấn Tú 2
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FD53B404 ĐMT Quảng Nam
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FD53B405 ĐMT Phước Hòa
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FD53B411 ĐMT Phúc Việt
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FD53B412 ĐMT NLS Thái Bình
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH51B501 BTS 17BĐ008
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539053 Xử lý nước thải CCN Phước An
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539058 T380 - 7
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539059 Chi nhánh VCB Phú Tài
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539064 Đức Hải
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539068 Đức Hải 2
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539069 Đức Hải 3
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539070 Phước Hưng
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539071 Nhật Quang
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539075 T 380 - 2
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539077 T 380 - 4
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539078 T 380 - 5
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539079 T 380 - 3
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539080 T 380 - 6
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539084 An Thịnh
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539089 Xử Lý Nước Thải 1 BTX
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539090 Xử Lý Nước Thải 2 BTX
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539095 E-H
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539096 Trạm Đức Minh
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539102 Bơm Tăng Áp Long Mỹ
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539113 Trí Tín
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539114 Ga Công Nghiệp
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539115 DNTN Sơn Hải
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539122 0506
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH539130 Trang phục ngoài trời CPPC
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539149 Nam Hưng
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539150 Tứ Hải
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539162 Nghĩa Phát
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539166 Nghĩa Tín
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539176 Thúy Vân
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539191 Tuyên Màng
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539198 Granite Đông Á
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH539202 Granite Đông Á 2
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A201 Hoàng Thành
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A202 Gỗ Thành Phúc
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A205 Hưng Thịnh
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A206 Tân Anh Tuấn
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A207 Tự dùng trạm cắt 220kV Phước An
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A208 Gỗ Bông Hồng
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A209 Tân Thành Long
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A210 Cơ khí Tấn Thành
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A211 Sản xuất nhựa PET
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 16:00:00 FH53A212 Hoàng Ngọc
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B302 Cảnh sát cơ động
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B303 Nhật Duy
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B305 T380-1
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B401 Fujinuco
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B402 Đức Hải 4
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B403 Đức Minh 2
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B512 Wesbrook
Phú Tài 03/12/2022 06:00:00 13:00:00 FH53B515 OLAM
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GC530804 TBA An Quang
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GC530805 TBA An Quang 2
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GC530812 TBA Tital Bimal
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 06:30:00 GC530827 Ngãi An
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 06:30:00 GC530840 Ngãi An 2
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 06:30:00 GC530856 Ngãi An 3
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 06:30:00 GC530882 Ngãi An 5
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GC530913 An Quang 4
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 06:30:00 GC530920 Ngãi An 7
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GH536018 Nuôi tôm Ngọc Châu 1
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GH536028 Nuôi tôm Ngọc Châu 2
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GH536030 Hải Vân
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GH536035 Cảng Đề Gi
Phù Cát 02/12/2022 05:30:00 17:00:00 GH539197 Cầu Đề Gi
Phù Cát 02/12/2022 16:00:00 17:00:00 GC530827 Ngãi An
Phù Cát 02/12/2022 16:00:00 17:00:00 GC530840 Ngãi An 2
Phù Cát 02/12/2022 16:00:00 17:00:00 GC530856 Ngãi An 3
Phù Cát 02/12/2022 16:00:00 17:00:00 GC530882 Ngãi An 5
Phù Cát 02/12/2022 16:00:00 17:00:00 GC530920 Ngãi An 7
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530276 TBA Phước Hiệp 2
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530303 TBA Tuân Lễ 1
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530307 TBA Tuân Lễ 2
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530325 TBA Phước Hiệp 1
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530326 TBA Luật Chánh
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530375 TBA Đại Lễ 2
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530396 TBA Đại Lễ 3
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530401 TBA Đại Lễ
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HC530410 TBA Phước Hiệp 4
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HH530401 TBA thi công Cầu Sông Kon
Điện lực Tuy Phước 04/12/2022 13:00:00 17:00:00 HH533022 Trường CB Phật Học
Hoài Ân 03/12/2022 09:30:00 10:45:00 IH539161 TBA Tường Duy
Hoài Ân 03/12/2022 14:20:00 15:35:00 IC539145 TBA Phân Trại 3 Trại Giam Kim Sơn
Hoài Ân 05/12/2022 08:10:00 09:25:00 IH539061 TBA Vạn Long
Hoài Ân 05/12/2022 10:10:00 11:25:00 IH539027 TBA Hưng Long
Quy Nhơn 03/12/2022 07:00:00 17:00:00 AC539065 Nhơn Châu
Quy Nhơn 03/12/2022 07:00:00 17:00:00 AC539066 D30
Điện lực An Nhơn 29/11/2022 13:30:00 16:20:00 BH534024 Thanh Nhã
Điện lực An Nhơn 01/12/2022 07:00:00 11:45:00 BC530347 Tân Lập XBT
Điện lực Tuy Phước 26/11/2022 07:52:00 09:52:00 HC530302 TBA Hương Sơn
Điện lực Tuy Phước 26/11/2022 07:52:00 09:52:00 HH532001 Nước Phước Thuận
Bồng Sơn 26/11/2022 11:30:00 13:45:00 CC573197 TBA Thiện Chánh 7

Lịch cắt điện tại khu vực Điện lực Bình Định giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. để có thêm thông tin cụ thể

Ngày tạo 26/11/2022 Nguồn tham khảo: Điện lực Bình Định


Giới thiệu

vninfo24h.com là trang blog chuyên cung cấp các thông tin về các lịch : lịch cắt điện, lịch truyền hình, bóng đá..., các chia sẻ mà mình cảm thấy có thể hữu ích với mọi người ...


Chuyên mục chính